Tullverket

Israel

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Observera att Israel ännu inte har anslutit sig till övergångsreglerna.

Läs mer om Pem vid import

Läs mer om Pem vid export

Ursprungsregler

Protokoll 4 Pdf, 1.1 MB. (EUT L 20, 2006 - Beslut 2/2005 av Associeringsrådet EU-Israel)

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.)

Meddelande till importörer, import från Israel (2012/C 232/03), EUT C 232, 2012.

Sedan 2005 ska samtliga ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i Israel innehålla uppgift om postnummer och namn på den stad, by eller industrizon där produktionen som ger urspungsstatus har ägt rum.

Anledningen till detta är att produkter som fått ursprung i de israeliska bosättningarna på Västbanken, i Gaza, i östra Jerusalem och på Golanhöjderna inte är berättigade till förmånsbehandling i EU.

Innan du lämnar in en tulldeklaration för övergång till fri omsättning bör du regelbundet kontrollera de förmånsursprungsintyg som har utfärdats eller upprättats i Israel.

Genom användning av dokumentkoden Y864 i importdeklarationen intygar du att varorna inte har sitt ursprung i en av de israeliska bosättningarna.

Via länken nedan kommer du till kommissionens webbplats där det finns en förteckning över de platser och postnummer som inte medger förmånsbehandling.

Informationen från kommissionen beträffande meddelande 2012/C 232/03 och länk till förteckningen över de platser och postnummer som inte medger förmånsbehandling. Förteckningen finns endast på engelska.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Israel tillämpar

 • bilateral kumulation.
 • diagonal kumulation enligt protokoll 4, ovan.

Varuomfattning

Avdelning II i avtalet Pdf, 183.1 kB.. Fri rörlighet för varor  

Protokoll 1 Pdf, 1.4 MB., import till Gemenskapen av jordbruksprodukter

Protokoll 2 Pdf, 1.7 MB., import till Israel av jordbruksprodukter

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Ursprungsintyg upprättas av exportören i exportlandet.

Vilken typ av intyg du ska använda beror bland annat på vilket avtal som är aktuellt.

De ursprungsintyg som används till och från Israel är följande:

 • Fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.
 • Varucertifikat EUR.1.

Vid export av varor inom Pem ska i vissa fall följande intyg användas:

 • EUR-MED fakturadeklaration.
 • Varucertifikat EUR-MED.

Läs mer om EUR.1 och EUR-MED.

Läs mer om fakturadeklaration och EUR-MED fakturadeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta fakturadeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

 • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
 • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

 • Importen är av tillfällig karaktär.
 • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
 • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Israel är giltiga i:

 • 4 månader

Avtal

Europa-Medelhavsavtal, Pdf, 3.8 MB. EGT L 147, 2000
_____________
    
EGT = Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller
EUT = Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tillägg om dokumentkod Y864 i avsnittet om ursprungsregler.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)