Tullverket

EDI – Ansök om registrering för kommunikation via EDI

Alla som ska kommunicera med Tullverket med en system till systemlösning behöver ansöka om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI). För att kunna kommunicera behövs även tekniskt och formellt godkännande för anslutningen av ditt EDI-system till Tullverkets EDI-system.

På den här sidan får du veta vem som kan få registreringen, hur ditt företag ansöker och vad som gäller efter att ditt företag har fått ett beslut om registrering.

Kod: TVEDI

Vem kan få TVEDI?

För att Tullverket ska kunna bevilja registreringen ska den som söker uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska bedriva eller planera att starta import- export- eller lagerverksamhet och/eller ska utveckla tullsystem.

Innan du ansöker

 • Identifiera vilka EDI-meddelanden som företaget önskar skicka och ta emot från Tullverket, och vilka ytterligare tillstånd som krävs.

Meddelanden och tillstånd

 • Ditt företag kan välja att skaffa ett tullsystem som genomgått godkända tester eller utveckla ett eget. Se vilka EDI-system som genomgått godkända tester och där systemleverantörer har önskat att få resultatet publicerat.

Förteckning över system som genomfört godkända tester

Så här ansöker du

I ansökan anges företagets tekniska förutsättningar för ert EDI-systems kommunikation med Tullverket. Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket med post.

Ansökan om registrering för kommunikation via EDI tv 404.30 Pdf, 567 kB.

Så fyller du i ansökan om registrering för kommunikation via EDI

När företaget för första gången ansöker om TVEDI ska företaget även anmäla en eller flera kontaktpersoner som fått fullmakt för att hantera signeringscertifikat.

Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson

Få dina beslut via digital post

Skaffa digital brevlåda – Mina meddelanden

Vad gäller när företaget har fått TVEDI

Av Beslut om registrering för kommunikation via EDI framgår vilka tekniska uppgifter som gäller specifikt för ditt företag. Dessutom gäller följande villkor och skyldigheter:

 • Registreringen gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare av registreringen. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av registreringen.
 • Företaget ska överföra elektroniska dokument till Tullverkets system enligt de tekniska specifikationerna som Tullverket publicerat. Tekniska specifikationer
 • Företaget ska hålla sig informerad om förändringar i relevanta standarder för elektronisk kommunikation, koder och meddelanden.
 • Företaget ansvarar alltid för att tekniska villkor och säkerhetsvillkor uppfylls.
 • Om förutsättningarna ändras ska företaget meddela Tullverket och ansöka om ändring.
 • Om tjänster i systemet hanteras av en tredjepartsleverantör är det ändå alltid innehavaren av EDI-registreringen som ansvarar även för dessa tjänster gentemot Tullverket.
 • Företaget ska hämta de meddelanden som Tullverket skickar.
 • Det är också viktigt att företaget sätter sig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Vad händer när ditt företag fått beslut om TVEDI

När Tullverket beviljar ditt företags ansökan om TVEDI skickas Beslut om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) med post. De tekniska förutsättningarna för företagets EDI-anslutning med Tullverket finns i en så kallad teknisk bilaga i beslutet. Företaget blir även tilldelat en LRN-serie (även kallat tull-id-serie) som ska användas för att generera ett unikt referensnummer för deklarationer i Tullverkets företagstest- och produktionsmiljön.

Mer information om LRN (tull-id).

Om det är första gången den tekniska bilagan ska användas skickas även två separata brev med lösenord som kallas Confirmation of registration for EDI-communication with Swedish Customs med post. Ett brev skickas till innehavaren av TVEDI (kontaktperson för EDI-frågor och ansökan) och ett till angiven kommunikationsplats. För att kunna kommunicera med Tullverket måste ni lägga in lösenorden från dessa bekräftelser i företagets tullsystem.

Testprocessen

Inom ramen för TVEDI får ditt företag tillgång till Tullverkets företagstestmiljö och kan testa alla EDI-meddelanden som Tullverket erbjuder. Datum för teststart framgår av beslutet. Företaget testar de meddelanden som ni avser använda. För vissa meddelanden kan ytterligare registrering i företagstestmiljön behövas. Slutproven ska granskas och godkännas av Tullverket.

Tullverkets företagstestmiljö

EDI för systemutvecklare

Inför produktionssättning

När slutproven är godkända får ditt företag Beslut om godkända tester. Det betyder att företaget har fått teknisk godkännande att skicka meddelandet i produktion. Men företaget kan behöva ytterligare tillstånd och registreringar från Tullverket för att kunna skicka eller ta emot aktuellt meddelande i produktion.

Godkända tester

Prenumerationstjänster i produktion

När alla förutsättningar finns på plats ska ni själva se till att de elektroniska dokument ni skickar använder testindikator på korrekt sätt för att styras till Tullverkets produktionsmiljö respektive företagstestmiljö utifrån företagets behov.

Efter produktionssättning

Här finns information om hur du kan fortsätta skicka testärenden, hur du fyller i deklarationer, hur du hanterar driftstopp och felanmälningar, samt hur du presumerar på driftinformation från Tullverket.

Efter produktionssättning – bra att veta

Ändra TVEDI

Om förutsättningarna för ditt företags EDI-registrering ändras t ex på grund av att ni byter system eller kommunikationsplats ska ni meddela Tullverket och ansöka om ändring.

Ändring av registrering för kommunikation via EDI

Om ditt företag inte längre har användning av EDI-anslutning till Tullverket kan ni återkalla registreringen.

Återkalla TVEDI

Gällande bestämmelser

 • Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 952/2013
 • Tullagen (SFS 2016:253)
 • Tullförordningen (SFS 2016:287)
 • Tullordningen (TFS 2016:2)
 • Konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)