Tullverket

Personuppgifter vid införsel av varor till EU som rör säkerhet och skydd

När du tar in en vara från ett land utanför EU ska uppgifter om införseln lämnas till tullmyndigheterna i EU, Norge, Schweiz och Förenade kungariket avseende Nordirland.

De personuppgifter som ska lämnas är

  • namn och kontaktuppgifter till avsändare
  • mottagare
  • andra aktörer som är involverade i transporten av din vara
  • uppgifter om de varor som förs in och hur de förs in.

Det kan vara du själv, en aktör som har ansvar för att frakta din vara, ett tullombud eller någon annan uppgiftsskyldig som lämnar uppgifterna.

Därutöver behandlar Tullverket uppgifter om olika typer av risker och riskbedömningar. Uppgifterna kan komma från Tullverket, tullmyndigheter i andra medlemsstater, tullmyndigheterna i Norge, Schweiz och Förenade kungariket, privata aktörer som är involverade i transport- och importverksamhet, myndigheter med specialistkunskap inom olika områden samt myndigheter som arbetar med brottsbekämpning och säkerhet.

Därför behandlar Tullverket uppgifterna

Tullverket och andra tullmyndigheter inom EU, Norge, Schweiz och Förenade kungariket avseende Nordirland som berörs av införseln av dina varor till EU behandlar dina personuppgifter för att göra en bedömning av om din vara kan utgöra en risk för hälsa och säkerhet, och därför inte får tas ombord på ett flygplan eller ett fartyg, eller släppas in i EU.
Dina personuppgifter behandlas också för att följa upp, utvärdera, utveckla och planera tullmyndigheternas arbete med riskhantering.

Vem tar emot personuppgifterna

Inom Tullverket har anställda som arbetar med att hindra farliga varor från att föras in i EU samt de som arbetar med uppföljning av den verksamheten tillgång till uppgifterna. Uppgifter som lämnas om införseln av varan är också tillgängliga för anställda som arbetar med granskning av deklarationshandlingar.

Den som har lämnat uppgifter via Europeiska kommissionens centrala system till Tullverket om din införsel får information som exempelvis om varan får lastas och att den ska kontrolleras.

Tullmyndigheterna i alla medlemsstater som berörs av din införsel får del av dina uppgifter, exempelvis tullmyndigheten i den medlemsstat där varan först kommer in i EU och i den medlemsstat där mottagaren av varan finns.

Tullmyndigheterna i Norge, Schweiz och Förenade kungariket får del av dina personuppgifter när de berörs av din införsel.

Europeiska kommissionen tar del av dina uppgifter vid överföring eller lagring av uppgifterna. Kommissionen kan också komma att ta del av uppgifterna vid övervakning och uppföljning av gemensamma riskkriterier.

Om Tullverket behöver ta hjälp av en annan myndighet med specialistkunskap inom ett visst område för att kunna bedöma en risk, kan dina personuppgifter komma att lämnas till myndigheten som besitter den särskilda kunskapen (exempelvis Läkemedelsverket, Jordbruksverket och Strålskyddsmyndigheten). Motsvarande gäller i övriga länder som deltar i detta samarbete.

Tullverkets brottsbekämpande verksamhet kan komma att ta emot personuppgifter om det föreligger misstanke om brott.

Uppgifter kan också komma att lämnas till andra brottsbekämpande myndigheter och myndigheter med uppdrag att skydda Sverige, EU eller de samarbetande länderna om det finns misstanke om brott.

Överföring av uppgifter till land utanför EU

Tullverket lämnar inga personuppgifter direkt till länder utanför EU, däremot kan detta göras via Europeiska kommissionen.

Norges tullmyndighet deltar i detta tullsamarbete med stöd av protokoll nr 10 till EES-avtalet (EES=Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Norge är ett EES-land och omfattas av samma dataskyddsreglering som EU-länderna.

Schweiz tullmyndighet deltar i detta tullsamarbete med stöd av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om underlättande av kontroller och formaliteter vid godstransporter samt säkerhetsrelaterade tullåtgärder. Schweiz har enligt ett beslut av Europeiska kommissionen adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling.

Tullmyndigheten i Förenade kungariket deltar i detta tullsamarbetet avseende Nordirland. Samarbetet sker med stöd av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen. Förenade kungariket bedöms under en övergångsperiod, längst till och med den 30 juni 2021, upprätthålla samma nivå av dataskydd som EU. Avsikten är att Europeiska kommissionen ska pröva förutsättningarna för att fatta beslut om adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling.

De EU-gemensamma systemen ger uppgiftslämnare i ett land utanför EU möjlighet att utbyta information med medlemsstaternas tullmyndigheter via en särskild domän utformad för ekonomiska aktörer i ett land utanför EU som är involverade i export av varor till EU.

Rättslig grund och ändamål

Behandlingen utförs för att fullgöra en rättslig förpliktelse som regleras i följande tullagstiftning:

Artiklarna 16.1, 46.3 o 5, 47.2, 127, 128 och 129 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, tullkodex.

Artikel 182 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i tullkodex i dess lydelse efter ändring genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/893 av den 29 juni 2020.

Gallring

Tullverket tar bort dina uppgifter från de nationella systemen senast sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna eller handlingarna behandlades i Tullverket första gången. Gallring regleras i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 2 kap. 10 §.

Det är ännu inte bestämt hur länge personuppgifter kommer att behandlas i de EU-gemensamma systemen.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)