Tullverket

Vetenskapliga instrument och apparater

När du importerar från ett land utanför EU behöver du i vissa fall inte betala tull.

Storbritannien

Tänk på att Storbritannien från och med 1 januari 2021 inte längre tillhör EU. Det innebär att om du vill importera vetenskapliga instrument och apparater för forskning så behöver du ett tillstånd till tullfri import. Detta gäller under förutsättning att varan du vill importera är tullpliktig – om varan redan är tullfri behövs inget tillstånd.

Det är viktigt att du ansöker i god tid före importtillfället, eftersom du måste ha tillståndet när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning.

I de fall där institutionen är privat och ska vara godkänd av Tullverket behöver även tillståndet för godkännande vara beviljat innan varorna importeras.

Viktigt att tänka på:

  1. Du måste ansöka om tillstånd till tullfri import för varje vara som du importerar. Detta gäller både för offentliga och privata institutioner.
  2. Det är viktigt att du ansöker i god tid före importtillfället, eftersom du måste ha tillståndet när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning.
  3. Kontrollera om varan du ska importera är tullpliktig. Om varan redan är tullfri behöver du inget tillstånd. Du kan se om din vara är tullfri i Tulltaxan eller kontakta Tullverkets kundtjänst för vägledning.
    Kontakta oss
  4. Du kan också söka tullfrihet för reservdelar, komponenter och tillbehör till sådana varor, liksom för verktyg för underhåll och reparation av varorna. Denna tullfrihet kan du söka under förutsättning att varorna antingen importeras samtidigt med de instrument eller apparater de är avsedda för eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater som tidigare har importerats med tullfrihet.

En institution som huvudsakligen är verksam inom utbildning eller vetenskaplig forskning kan få tillstånd till tullfri import för vetenskapliga instrument och apparater. Institutionen kan vara offentlig eller privat. En privat institution ska dock vara godkänd av Tullverket.

De vetenskapliga instrument och apparater som kan bli tullfria ska huvudsakligen eller uteslutande användas i vetenskaplig verksamhet och importeras för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte eller för utbildningsändamål.

Godkännande

Du som är ansvarig vid en privat institution ansöker om godkännande genom att skicka en skriftlig beskrivning av verksamheten till oss. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse. Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning. Ett beslut om godkännande gäller i 3 år från dagen för beslutet.

Vilka avgifter kan jag få befrielse från?

Du kan få tullfrihet för dina varor, men däremot kan du inte bli befriad från att betala moms. Om varorna är tullfria enligt den aktuella varukoden i Tulltaxan behöver du inte ansöka om tillstånd till tullfri import.

Sök efter din vara i Tulltaxan.

Vad gäller när jag importerar delar och tillbehör till en vara som jag tidigare fått tullfrihet för?

För att underlätta och få en snabbare handläggning av en ansökan om tillstånd till tullfri import för reservdelar, komponenter eller tillbehör till en vara som du vid ett tidigare tillfälle har beviljats tullfrihet för, måste du i din ansökan hänvisa till det tillståndsnummer som huvudvaran fått.

En vara importeras i flera olika sändningar

Du kan ansöka om tillstånd till tullfri import för till exempel ett instrument som kommer i olika sändningar vid olika tillfällen, under förutsättning att du i din ansökan talar om hur varan eller varorna kommer att levereras. Detta för att det av tillståndet ska framgå att varorna kommer i separata sändningar vilket underlättar hanteringen när varorna deklareras för övergång till fri omsättning.

Vad gäller för de varor jag fått tullfrihet för?

Du får inte låna ut, hyra ut eller överlåta de varor som du har fått tullfrihet för, vare sig kostnadsfritt eller mot ersättning, utan att först anmäla detta till Tullverket. Du måste också anmäla till oss om du inte längre uppfyller villkoren för tullfrihet eller om du vill använda varorna för andra ändamål än de som tillståndet gäller. I de flesta fall får du då betala tull för varorna. Tullbefrielsen fortsätter dock att gälla om du lånar ut, hyr ut eller överlåter varorna till en annan institution som uppfyller villkoren för tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater och som ska använda artiklarna i vetenskaplig verksamhet för icke-kommersiella ändamål.

Måste institutionen själv importera varan?

Det är tillåtet att varan importeras av någon annan än den institution som har ansökt om och fått tillståndet, under förutsättning att institutionen köper varan innan den deklareras för övergång till fri omsättning och att varan sänds direkt till den institution som köpt varan. Av tulldeklarationen ska det framgå vem som är mottagare av varan.

Så här ansöker du om tillstånd

Du som är ansvarig vid institutionen ansöker om tillstånd på blanketten Ansökan om tillstånd till tullfri import för undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel samt vetenskapliga instrument och apparater.

Till ansökan ska du bifoga dokument (broschyr, orderbekräftelse e.dyl.) med information om varans egenskaper och tekniska specifikationer. Ansökan skickar du till den adress som finns angiven på blanketten. Det är viktigt att du ansöker i god tid så att du hinner få tillståndet innan du importerar varan eller varorna.

Så här använder du ditt tillstånd

Tillståndet till tullfri import av vetenskapliga instrument och apparater samt delar till dessa gäller i 6 månader. När du får ditt tillstånd är det viktigt att du läser igenom det och ser vilka villkor som gäller för tillståndet.

När varorna kommer

Vid importtillfället kan du lämna importdeklarationen antingen på blankett (Enhetsdokument Tv 718.3) eller elektroniskt. Om du lämnar importdeklarationen på blankett ska du visa upp tillståndet till tullfri import och övriga styrkande handlingar exempelvis faktura.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf) Pdf, 225.8 kB.

Dokument som ska bifogas och koder som ska anges i importdeklarationen

Fält 24 – Transaktionens art: 1 för köp eller 3 för gåva
Fält 36 – Förmånskod: 100
Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C13
Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange tillståndsnumret för ditt tillstånd till tullfri import och koden 401T. Har din institution godkänts som mottagare ska du också ange tillståndsnumret för beslutet om godkänd mottagare och koden 401G.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet
Ta hjälp av deklarationshandledning när du deklarerar elektroniskt

Lämnar du importdeklarationen elektroniskt, förvarar du tillståndet tillsammans med de övriga styrkande handlingarna. I övrigt lämnar du samma uppgifter som gäller för ett blankettärende.

Varorna ska efter att de deklarerats för övergång till fri omsättning sändas direkt till destinationsorten. De ska föras in i institutionens inventarieförteckning.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om Storbritannien har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000