Tullverket

Vetenskapliga instrument och apparater

Offentliga och privata institutioner som huvudsakligen är verksamma inom utbildning eller vetenskaplig forskning kan i vissa fall importera vetenskapliga instrument och apparater från ett land utanför EU utan att behöva betala någon tull.

Viktigt att tänka på:

 1. Du måste ansöka om tillstånd till tullfri import för varje vara som du importerar om varan är tullpliktig. Detta gäller både för offentliga och privata institutioner.
 2. Kontrollera om varan du ska importera är tullpliktig. Om varan redan är tullfri enligt den aktuella varukoden i Tulltaxan behöver du inte ansöka om tillstånd till tullfri import. Sök efter din vara i Tulltaxan eller kontakta Tullverkets kundtjänst för vägledning.
  Kontakta oss
 3. Det är viktigt att du ansöker i god tid före importtillfället, eftersom du måste ha tillståndet när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning. Tillstånd till tullfri import kan inte beviljas retroaktivt.
 4. Du kan också ansöka om tillstånd till tullfri import för reservdelar, komponenter och tillbehör till vetenskapliga instrument och apparater, liksom för verktyg för underhåll och reparation av sådana varor. Denna tullfrihet kan du söka under förutsättning att varorna antingen importeras samtidigt med de instrument eller apparater de är avsedda för eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater som tidigare har importerats tullfritt.

Godkänd för tullfrihet

En privat institution måste vara godkänd av Tullverket för att få importera varor av detta slag tullfritt. Du som är verksamhetsansvarig ska skicka in en ansökan om tillstånd om att vara godkänd som mottagare för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om era bokföringsrutiner och försäkra att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att ni kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning.

Ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i 3 år från dagen för beslutet.

Tillstånd till tullfri import

Du kan ansöka om tillstånd till tullfri import för vetenskapliga instrument och apparater. De vetenskapliga instrument och apparater som kan bli tullfria ska huvudsakligen eller uteslutande användas i vetenskaplig verksamhet och importeras för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte eller för utbildningsändamål.

Den som är verksamhetsansvarig ansöker om tillståndet på blanketten Ansökan om tillstånd till tullfri import för undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel samt vetenskapliga instrument och apparater. Ansökan skickar du till den adress som finns angiven på blanketten.

Ladda ner en blankett för ansökan om tillstånd till tullfri import. Pdf, 243.5 kB.

Exempel på ifylld blankett Pdf, 365.3 kB.

Till ansökan ska du bifoga dokument (broschyr, orderbekräftelse e.dyl.) med information om varans egenskaper och tekniska specifikationer.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste ha tillståndet när du importerar din vara.

Tillståndet gäller i sex månader från beslutsdagen.

Vad gäller när jag importerar delar och tillbehör till en vara som jag tidigare fått tullfrihet för?

För att underlätta och få en snabbare handläggning av en ansökan om tillstånd till tullfri import för reservdelar, komponenter eller tillbehör till en vara som du vid ett tidigare tillfälle har beviljats tullfrihet för, måste du i din ansökan hänvisa till det tillståndsnummer som huvudvaran fått.

En vara importeras i flera olika sändningar

Du kan ansöka om tillstånd till tullfri import för till exempel ett instrument som kommer i olika sändningar vid olika tillfällen, under förutsättning att du i din ansökan talar om hur varan eller varorna kommer att levereras. Detta för att det av tillståndet ska framgå att varorna kommer i separata sändningar vilket underlättar hanteringen när varorna deklareras för övergång till fri omsättning.

Måste institutionen själv importera varan?

Det är tillåtet att varan importeras av någon annan än den institution som har ansökt om och fått tillståndet, under förutsättning att institutionen har köpt varan innan den deklareras för övergång till fri omsättning och att varan sänds direkt till den institutionen. Av tulldeklarationen ska det framgå vem som är mottagare av varan.

Vilka begränsningar gäller beträffande varornas användning efter importen?

När du får ditt tillstånd är det viktigt att du läser igenom det och ser vilka villkor som gäller för tillståndet.

Ett villkor för tullfrihet är att importerade varor ska användas för utbildning eller vetenskaplig forskning. Det innebär att varorna inte får användas för annat ändamål med bibehållen tullfrihet.

Om ni vill använda varorna för annat ändamål eller överlåta varorna måste detta först anmälas till Tullverket och vi tar då ställning till om tull ska betalas. Med överlåtelse avses här och i följande stycken: låna ut, hyra ut, sälja eller ge bort varorna.

Tullfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel om organisationen tänker överlåta varorna till en annan organisation som uppfyller villkoren för tullfrihet och ska använda varorna utbildning eller vetenskaplig forskning.

En förutsättning för en sådan överlåtelse är att detta i förväg anmäls till Tullverket då överlåtelsen måste godkännas av Tullverket för att tullfrihet ska fortsätta att gälla för varorna.

Anmälan om att få Tullverkets godkännande till överlåtelse av importvaror utan att betala tull

Som framgår ovan måste en överlåtelse godkännas av Tullverket innan den får genomföras.

För att få ett godkännande för tullfri överlåtelse ska organisationen skicka in en anmälan om detta till Tullverket. Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av verksamhetsansvarig och innehålla följande uppgifter:

 • namn, organisationsnummer och adress på den organisation som önskar överlåta varorna
 • en beskrivning av anledningen till anmälan (försäljning, donation, utlåning, uthyrning eller annan anledning)
 • namn och organisationsnummer på den organisation som vill överta varorna
 • varubeskrivning
 • antal varor
 • varornas KN-nr
 • tull-id vid importtillfället (om tillämpligt)

Anmälan till Tullverket vid annan användning

En anmälan till Tullverket ska också göras om varorna inte kommer till avsedd användning eller för att organisationen vill använda varorna för annat ändamål än utbildning eller vetenskaplig forskning.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C13
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange koden för de dokument som du bifogar:
  • Beslut om godkänd mottagare, dokumentkod 401G som typ och tillståndsnumret för godkännandet som referensnummer
  • Tillstånd till tullfri import, dokumentkod 401T som typ och tillståndsnumret som referensnummer

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C13
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
  Ange följande koder för de dokument som du bifogar:
  • Beslut om godkänd mottagare för tullfri import: kod 401G samt tillståndsnummer
  • Tillstånd till tullfri import: kod 401T samt tillståndsnummer

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om Storbritannien är borttaget.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)