Tullverket

EUS, Slutanvändning

Här får du hjälp när du ska fylla i en ansökan om tillstånd till slutanvändning, EUS, i Systemet för tullbeslut.

Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Uppgift om den sökande
 • Allmänna uppgifter för ansökan
 • Specifika uppgifter för ansökan

Uppgift om den sökande

Sökande – Identifiering av aktör

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Sökande – Namn och adress

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Ombud

Om du agerar som ombud för den sökande: öppna fältet genom att trycka på Öppna och ange ditt Eori-nummer. Tryck sedan på Search actor information based on EORI number så fylls namn och adress i automatiskt.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska du inte öppna fältet.

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Allmänna uppgifter för ansökan

Typ av ansökan

Ny ansökan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Ny ansökan (1).

Förnyelse av tillstånd

Om din ansökan gäller en förnyelse av ett tillstånd, välj alternativet Ansökan om förnyelse av tillståndet (3).

Tänk på att handläggningstiden och den granskning Tullverket behöver göra är densamma som om du väljer alternativet Ny ansökan (1). Skillnaden mellan alternativen är att vid Ansökan om förnyelse av tillståndet fylls vissa av fälten i med uppgifter från ett tillstånd du redan har eller har haft.

I fältet Tillståndsnummer anger du det tillståndsnummer du vill hämta uppgifter från (numret börjar på SEEUSSE009251…) och sedan trycker du på knappen Hämta uppgifter automatiskt. Då förifylls vissa uppgifter i din ansökan. Kom ihåg att kontrollera uppgifterna innan du skickar in ansökan så att de är aktuella.

Om Tullverket beviljar er tillstånd kommer ni att få ett nytt tillståndsnummer.

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Bilagor

För att bifoga en handling börjar du med att öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Välj Lägg till och ladda upp den fil du vill bifoga.

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och antal handlingar. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Om du ska ladda upp flera bilagor väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan.

Du behöver bifoga en rutin för slutanvändning enligt nedan.

Rutin för förfarande för slutanvändning

Ett tillstånd till förfarande för slutanvändning bygger på att tillståndshavaren har väl dokumenterade arbetsrutiner för slutanvändning i syfte att säkerställa en korrekt tullhantering. Rutinerna ska vara väl dokumenterade (antingen elektroniskt eller i pappersform), kända inom organisationen och tillgängliga för alla användare, kontinuerligt uppdaterade och tydliga i fråga om hur ofta och vem som ansvarar för att uppföljning sker.

Rutiner för egenuppföljning ska finnas hos företaget. Dessa ska skickas in på begäran.

Följande delar är obligatoriska i rutinbeskrivningen:

 • Verksamheten
 • Systemstöd

Tänk på att beskrivningarna till punkterna nedan ska omfatta alla varor som omfattas av förfarandet för slutanvändning, inklusive likvärdiga varor i de fall sådana förekommer.

Beskriv verksamheten genom att ange

 • vilken beredning och montering som sker
 • om det förekommer att varor som har beviljats slutanvändning vid importen exporteras innan de har kommit till avsedd användning genom ert företag (ange i så fall hur stor del i procent som exporteras).


Beskriv systemstöd genom att ange hur

 • det bokföringsmässigt går att identifiera varor som har beviljats slutanvändning vid importen och därefter spåra att dessa har kommit till slutanvändning
 • ni ser vilka varor som är under förfarande för slutanvändning vid ett givet tillfälle (bifoga gärna skärmdumpar)
 • företaget övervakar att det värde och den kvantitet som tillståndet omfattar inte överskrids
 • företaget säkerställer att varorna har kommit till avsedd slutanvändning inom de angivna tidsgränserna.

Planerar ni att anlita ett tullombud (för att exempelvis lämna import- och exportdeklarationer) ska ni även svara på följande frågor:

 • Kan ni i ert affärssystem eller motsvarande se vad som är inne på förfarandet för slutanvändning vid ett givet tillfälle eller finns denna information bara hos ombudet?
 • Finns det några uppgifter hos ombudet som inte är tillgängliga för er? I så fall vilka?
 • Följer ni upp att de uppgifter som lämnas av ombudet är korrekta? Hur ser i så fall denna uppföljning ut?

Geografisk giltighet – unionen

Ange i vilket eller vilka länder tillståndet ska vara giltigt.

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i (endast) Sverige – ange att tillståndet ska vara giltigt i en medlemsstat (kod 3). Då kommer Sverige automatiskt upp i fältet Land.

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i flera länder i EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i vissa medlemsstater (kod 2). I fältet Land behöver du uppge de länder där du vill att tillståndet ska vara giltigt (inklusive Sverige).

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i hela EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i alla medlemsstater (kod 1).

Tänk på att om tillståndet är giltigt i fler länder än Sverige behöver ni ställa en garanti som täcker importen i respektive land.

Startdatum för beslutet

Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Här finns två fält:

 • Startdatum för beslutet
  Hoppa över den här uppgiften. Använd fältet Information om begärt startdatum istället.

 • Information om begärt startdatum
  Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla och hur lång giltighetstid du ansöker om. Tänk på att Tullverkets handläggningstid av tillståndet är minst 30 dagar.

  Om du inte fyller i fältet blir startdatumet för tillståndet samma datum som beslutsdatum.

Ytterligare uppgifter

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange eventuella uppgifter som du tror kan vara användbara för handläggningen av ansökan.

Det kan till exempel vara aktuellt om det företag som söker tillståndet är etablerat utanför EU. Om det utländska huvudbolaget har en svensk filial registrerad hos Bolagsverket (numret börjar på 516), anger du det numret här.

Specifika uppgifter för ansökan

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål

Ange typen av huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Tullrelaterad bokföring

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Ok.

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Närmare uppgifter om planerad verksamhet

Beskriv den planerade verksamheten i stora drag.

Avslutningstullkontor

Om tillståndet bara ska vara giltigt i Sverige anger du SE092714 – Stockholm-Arlanda-Tullverket.

Om tillståndet ska vara giltigt i fler länder än Sverige anger du även berörda tullkontor i respektive land.

Hänförandetullkontor

Om tillståndet bara ska vara giltigt i Sverige anger du SE092714 – Stockholm-Arlanda-Tullverket.

Om tillståndet ska vara giltigt i fler länder än Sverige anger du även berörda tullkontor i respektive land.

Garantitullkontor

Skriv SE009251 –Tullverket.

Tid för avslutande av särskilt förfarande (månader)

Uppskatta hur lång tid det tar att bearbeta varorna. Perioden startar när varornas tas in för slutanvändning och avslutas när varorna kommit till avsedd användning.

Automatisk förlängning av tidsperioden

Svara Nej eftersom detta inte hanteras i tillståndet. Om behov av förlängning av tiden för avslut skulle uppstå i ett ärende kan du kontakta Tullverket vid det tillfället. Tänk på att du behöver begära förlängningen innan tiden för avslut går ut.

Beskrivning av beräknad tid för avslutande av förfarandet

Om ni behöver mer än 12 månader ska ni skriva en motivering till detta. I övriga fall behöver uppgiften inte fyllas i.

Garanti

Svara (Ja/Nej) om du har ställt en garanti för slutanvändning.

Ett villkor för att kunna få tillstånd till slutanvändning är att du ställer en garanti i tillstånd till samlad garanti. Om du varken har ställt en garanti eller ansökt om garanti kommer vi inte att kunna godta er ansökan.

Om du har svarat Ja ska du även ange följande uppgifter:

Garantins referensnummer

Ange tillståndsnumret för företagets tillstånd till samlad garanti (CGU). Numret börjar på SECGUSE, och du kan utesluta årtalet och bokstaven D för att få plats med alla tecken, exempelvis SECGUSE009251-löpnr.

Garantibelopp

Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ange referensbeloppet som avser slutanvändning.

Ange också att valutan är SEK.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Svara (Ja/Nej) om du avser att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person.

Beskrivning av överföring av rättigheter och skyldigheter

Om du har svarat Ja ska du lämna uppgifter om

 • ni avser att använda full överföring eller delöverföring
 • den mottagande parten med namn, adress och Eori-nummer, obligatoriskt vid delöverföring
 • vilka rättigheter och/eller skyldigheter som önskas överföras till mottagaren vid delöverföring.

Varor som ska importeras för slutanvändning

Här behöver du lämna uppgifter om de varor du ska använda tillståndet för.

Välj Lägg till om du har ett mindre antal varor. Om du har många varor kan du välja Exportera och Importera för att ladda upp uppgifterna i en Excel-mall (se beskrivning längre ned).

Illustration av knapparna Lägg till, Importera och Exportera


Lägg till – skriv in uppgifterna direkt i ansökan

Välj Lägg till. Fyll sedan i uppgifterna enligt följande:

 • Likvärdiga varor – Svara (Ja/Nej) om varan är likvärdig.

 • Särskilda bestämmelser – Svara Ja/Nej om du har varor som omfattas av särskilda bestämmelser. Om du har svarat Ja behöver du inte fylla i uppgift om varukod och varornas kvantitet.

 • Varukod – Öppna fältet genom att trycka på Öppna. Ange varukoden som tillståndet ska användas för med 10 siffror.

 • Taric-tilläggsnummer – Fältet är frivilligt.

 • Nationellt tilläggsnummer – Fältet är frivilligt.

 • Varubeskrivning – Öppna fältet genom att trycka på Öppna. Ange en varubeskrivning för de varor som ska importeras för slutanvändning. Om du har varor som omfattas av särskilda bestämmelser, se förslag på varubeskrivning i hjälptexten i systemet.

 • Varornas kvantitet – Öppna fältet genom att trycka på Öppna. Ange varornas mängd och enhet för tillståndets hela giltighetstid.

 • Likvärdiga varor – Uppgiften ska anges om du svarat Ja på Likvärdiga varor. Annars hoppar du över den. Öppna fältet genom att trycka på Öppna. Ange sedan följande uppgifter:
  • Varukod – Ange varukod med 8 siffror för de likvärdiga varorna.
  • Handelskvalitet och tekniska egenskaper för likvärdiga varor – ange varans handelsbeskrivning.
  • Icke-unionsvaror omfattas av antidumpningstull, utjämningstull, skyddstull eller någon tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivanden – Svara (Ja/Nej) om de likvärdiga varorna omfattas av någon sådan tull.
  • Kod för identifiering av varor – Välj en kod för hur ni identifierar varorna som ska importeras för slutanvändning.

 • Varornas värde – Ange varornas värde samt valuta. Observera att första värdet måste anges i EUR. Börja med att skriva 0 EUR. Tryck på Lägg till Varornas värde och sedan anger du det aktuella värdet i SEK.

 • Avkastningsgrad – Med avkastningsgrad avses den kvantitet eller den procentuella andel produkter som erhålls från en given kvantitet importvaror. Skriv de slutprodukter som importvaran används till och avkastningsgraden för respektive slutprodukt, till exempel 2707 30 10 – 95%. Du kan ange en uppskattad avkastningsgrad, ett genomsnitt eller metod för att fastställa avkastningsgraden.

 • Identifiering av varor – Välj en kod för hur ni identifierar varorna som ska importeras för slutanvändning och förklara identifieringen i fritextfältet.

När du är klar går du vidare med Ok. Nu läggs varuuppgifterna till i tabellen över varor. Om du har flera varor väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.


Ladda upp uppgifterna i en Excel-fil

Om du har många varukoder är det enklare att registrera uppgifterna i en särskild Excel-mall, som rymmer 1 000 rader.

Tryck först på Exportera för att ladda ner dokumentet, fyll i uppgifter om varorna enligt ovan och spara dokumentet på din dator.

 • För likvärdiga varor ska du fylla i kolumnerna B, D, F, I, J, L, M, O, P, Q, S, U, W, X, Z, AA, AC och AD.
 • För varor som inte är likvärdiga fyller du i kolumnerna B, D, F, I, J, L, M, W, X, Z, AA, AC, AD, AF, AH och AI.

Tryck därefter på Importera och ladda upp dokumentet från den plats där du sparat det.

Förädlade produkter för slutanvändning

Här behöver du lämna uppgifter om de bearbetade produkter du ska använda tillståndet för.

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i följande uppgifter:

 • Särskilda bestämmelser – Svara (Ja/Nej) om varan omfattas av särskilda bestämmelser.
 • Varukod – Ange varukod som tillståndet ska användas för med 8 siffror. Har du svarat Ja vid särskilda bestämmelser hoppar du över uppgiften.
 • Varubeskrivning – Ange en varubeskrivning för slutprodukten.

När du är klar går du vidare med Ok. Om du har flera varor väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.

Ladda upp uppgifterna i en Excel-fil

Ett alternativ om du har flera bearbetade varor kan vara att registrera uppgifterna i en särskild Excel-mall. Tryck först på Exportera för att ladda ner dokumentet, fyll i uppgifter om varorna samt spara dokumentet på din dator. Tryck därefter på Importera och ladda upp dokumentet från den plats du sparat det.

Plats(er) för förädling eller användning

Här ska du ange namn och adress till den eller de platser där varorna kommer till användning.

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i följande uppgifter:

 • Identifieringsmetod – Välj alternativ Z - Fritext i rullisten.
 • Land – Ange det land för adressen där varorna ska användas.
 • Typ av platskod – Välj alternativ B - Godkänd plats
 • Fritextbeskrivning – Öppna fältet genom att trycka på Öppna. Ange namn och adressuppgifter för platsen där varorna ska användas.

När du är klar går du vidare med Ok. Om du har flera platser väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.

Ladda upp uppgifterna i en Excel-fil

Ett alternativ om du har flera platser kan vara att registrera uppgifterna i en särskild Excel-mall. Tryck först på Exportera för att ladda ner dokumentet, fyll i uppgifter om platserna samt spara dokumentet på din dator. Tryck därefter på Importera och ladda upp dokumentet från den plats du sparat det.

Första plats för förädling eller användning

Uppgiften ska bara fyllas i om den sökande är etablerad utanför EU. Annars hoppar du över den.

Om företaget är etablerad utanför EU öppnar du fältet genom att trycka på Öppna. Här ska du ange första platsen där varorna ska användas:

 • Identifieringsmetod – Välj alternativ Z - Fritext i rullisten.
 • Land – Ange det land för adressen där varorna först ska användas.
 • Typ av platskod – Välj alternativ B - Godkänd plats
 • Fritextbeskrivning – Ange namn och adressuppgifter för platsen där varorna först ska användas.

När du är klar går du vidare med Ok.


Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på Spara. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.


Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på Skicka in. Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Uppe i högra hörnet får du en notis om att din ansökan har skickats in. Du får också upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsnummer. För att uppdatera sidan trycker du på Uppdatera.

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Skickad.


Efter att du har uppdaterat sidan kan du se ansökningsnumret och vilken status ansökan har. När du ser ditt ansökningsnummer och ansökans status är Mottagen betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Mottagen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat