Tullverket

Militär utrustning

En militär myndighet kan i vissa fall importera militär utrustning från ett land utanför EU utan att betala någon tull.

För att få tullfrihet ska den som avser att använda varorna för militärt bruk ha ett tillstånd till slutanvändning. Detta innebär att det endast är en militär myndighet med tillstånd till slutanvändning som kan erhålla tullfrihet för vissa vapen och militär utrustning. I Sverige är dessa myndigheter Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten (FM) samt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Vilka varor kan jag söka tullfrihet för?

De varor som omfattas av den här tullfriheten finns i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Det är exempelvis vapen och ammunition, sprängämnen, detonatorer och annan militär utrustning.

Tullfrihet gäller också för delar, komponenter och underenheter som stämmer in på någon av följande punkter:

 • ska ingå i eller monteras ihop med varor i bilagorna I och II till förordningen
 • är avsedda för reparation, renovering eller underhåll av varor i bilagorna I och II till förordningen.

Se vilka varor som finns i bilagorna I och II till Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

Även varor som importeras för utbildning eller för testning av varor som ingår i företeckningen i bilagorna I och II kan importeras tullfritt.

Intyg för militär utrustning

För att Tullverket ska medge tullfrihet ska ett intyg för militär utrustning för varorna bifogas tulldeklarationen när varorna hänförs till förfarandet slutanvändning. Den som lämnar uppgifter elektroniskt till Tullverket förvarar intyget tillsammans med övriga styrkande handlingar.

Försvarets materielverk (FMV) är den myndighet som utfärdar dessa intyg.

Det här gäller efter importen

Varorna ska användas för militärt ändamål och står under tullövervakning i tre år efter tidpunkten för att varorna hänförts till förfarandet slutanvändning. Varje annan användning under tullövervakningsperioden ska anmälas till Tullverket, som då tar ställning till om tull ska betalas.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 1
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: 4400
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: 30X
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange följande kod för dokument som du bifogar:
  • intyget för militär utrustning, C645 följt av intygets nummer.
  • tillstånd till slutanvändning, N990 följt av tillståndsnummer.

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 1
 • Fält 36 – Förmånskod: 115
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: 30X
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
  Ange koden för de dokument som du bifogar:
  • intyget för militär utrustning, C645 följt av intygets nummer.
  • tillstånd till slutanvändning, N990 följt av tillståndsnummer.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)