Tullverket

Frågor och svar om systemet för bevis om varors tullstatus som unionsvaror, Pous

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för systemet för bevis om varors tullstatus som unionsvaror, Pous.

Vilken är handläggningstiden för att få ett godkännande/bestyrkande och MRN-nummer i Pous?

Det går tyvärr inte att svara på det då det helt beror på hur varje enskilt ärende ser ut.

Sker det en automatisk validering i systemet om ärendet är korrekt?

Vissa av uppgifterna i anmälan valideras automatisk, men viss manuell hantering kan också krävas/behövas.

Om man får ett Pous MRN-nummer för varor på en ankommande container och registrerar ankomst av det i Pous-systemet. Hur får exempelvis en hamnterminal information om att allt är klart för utleverans?

Det MRN-nummer som tilldelats i Pous-systemet kan även presenteras till mottagaren, denna kan sedan validera ett Pous MRN-nummer via en webbtjänst som utvecklas av EU-kommissionen. Webbtjänsten är tyvärr inte publicerad ännu. När den publiceras kommer den dock vara öppen för alla att använda.

Vad händer om varornas värde understiger 15 000 euro, behövs inget T2L eller T2LF?

Om varornas totala värde är högst 15 000 euro kan du använda fakturor och transportdokument som bevis för tullstatus som unionsvaror även efter införande av Pous fas 1. Det förutsätter att dessa dokument innehåller de uppgifter som krävs för att ses som ett bevis för varors tullstatus som unionsvaror och dessa ska också endast omfatta unionsvaror. De behöver alltså inte registreras i Pous-systemet. Det är dock inget hinder att även registrera bevis för tullstatus som unionsvaror (T2L/T2LF) i Pous för varor som har ett värde under 15 000 euro. Värdet på varorna ska beräknas utifrån varuvärdet på fakturan, exklusive andra kostnader.

Hur får man tillgång till Pous-systemet?

Pous-systemet hittar du bland Tullverkets e-tjänster. Sedan ska den som är behörighetsadministratör på ditt företag ge dig behörighet till Pous-systemet. Alla företag som har behov av att få ett T2L eller T2LF bestyrkt och registrerat kan ansöka om behörigheter till Pous via Tullverkets e-tjänster.

Finns det några övergångsregler kopplat till införandet av Pous fas 1?

Nej, det finns inga särskilda övergångsregler kring detta. Från den 1 mars går alla EU-länder över till Pous samtidigt. Däremot kan de T2L och T2LF som utfärdats enligt nuvarande hantering (på papper) och innan den 1 mars, fortsätta gälla fram tills det att de används eller att giltighetstiden för dessa löpt ut. Dessa behöver inte registreras i Pous-systemet.

Vad ska man göra ifall Pous-systemet ligger nere på grund av driftstörningar?

Om systemet ligger nere på grund av driftstörningar så bör man som företag först och främst vänta tills systemet är uppe igen. Eventuella driftstörningar pågår vanligtvis inte längre än en timme. Om systemet därefter fortsatt ligger nere så kan man som företag begära bestyrkande av tullstatusbevis T2L och T2LF retroaktivt. Detta kan göras när systemet väl är igång igen. Det innebär att varorna kan transporteras utan tullstatusbevis och att det kan utfärdas istället vid ankomst.

Kommer tillstånd som godkänd utfärdare av tullstatusbevis (ACP) att omprövas?

Tullverket kommer att ompröva de nuvarande ACP-tillstånden för godkända utfärdare med anledning av införandet av Pous fas 1. Berörda tillståndshavare kommer att kontaktas av Tullverket.

Hur gör man som ombud för att logga in i Pous-systemet?

Du som ombud måste kontrollera att du har rätt behörigheter för att logga in i Pous-systemet för de företag du är ombud för via Tullverkets e-tjänster. När du loggar in i Tullverkets e-tjänster ska du välja det företag som du representerar. Det företag som du representerar tilldelar ombudet behörighet i Pous-systemet för att skicka in begäran om bestyrkande eller registrering.

Det innebär att alla företag loggar in som ”economic operator” i Pous-systemet. Ett ombud som ska företräda ett företag loggar inte in i eget namn. Istället behöver det företag som använder ombud under Pous i Tullverkets e-tjänster registrera den/de personer hos ombudet som ska ha behörighet att företräda företaget. Rent teknisk görs alltså ingen skillnad på om personen som läggs till är en egen medarbetare eller en representant hos ett ombud.

Kan man begära bestyrkande eller registrering av T2L/T2LF i Pous från Sverige för varor som finns i annat EU-land?

Nej, den begäran om bestyrkande eller registrering som skapas i Pous-systemet och skickas till ett svenskt tullkontor som behörigt tullkontor ska vara avsedd för varor som befinner sig i Sverige. Befinner dina varor sig i ett annat land så ska begäran skickas till det behöriga tullkontoret i det landet.

Vad kan man göra om man råkat skapa två identiska begäran i Pous-systemet?

I dagsläget kan man inte ogiltigförklara eller återkalla en begäran eller ett redan registrerat T2L/T2L-bevis i Pous-systemet. De ligger kvar i systemet tills det antingen registrerats som presenterad eller tills giltighetstiden för den har löpt ut.

Finns det möjlighet att begära bestyrkande av T2L/T2LF i Pous-systemet i efterhand?

Ja, om villkoren för utfärdande av T2L/T2LF är uppfyllda får dessa utfärdas i efterhand. Begäran om T2L/T2LF i efterhand skapas i Pous-systemet under fältet varutransportinformation genom att ange tilläggsinformation. Ange koden 99210 ”utfärdat i efterhand” och beskriv i fritext en motivering för begäran.

Vad är skillnaden på begäran om bestyrkande och begäran om registrering?

En begäran om bestyrkande skapas av ett företag som inte har tillstånd som godkänd utfärdare av tullstatusbis (ACP). Begäran handläggs av en tulltjänsteman manuellt och efter godkännande tilldelas ärendet ett MRN-nummer.

En begäran om registrering kan endast skapas av företag som har tillstånd som godkänd utfärdare av tullstatusbevis. Tillståndshavaren anger i samband med begäran om registrering sitt tillståndsnummer som valideras mot systemet för tullbeslut (CDS). Denna begäran godkänns automatiskt via systemet och tilldelas samtidigt ett MRN-nummer.

Hur skriver man ut ett SRD (Dokument för statusregistrering)?

SRD finns att ladda ner och skriva ut genom att gå in på det ärende som tilldelats ett MRN-nummer. Under ”mina bevis” i Pous-systemet klickar du på ögat (visa bevis) på ärendet för att komma in i ärendet, därefter kan du välja ”Skriva ut ett statusregistreringsdokument (SRD)”.

Finns det några särskilda regler för privatpersoner som begär bestyrkande av T2L/T2LF?

Privatpersonen som har ett behov av tullstatusbevis för unionsvaror i form av T2L eller T2LF kan få ett sådant utfärdat genom att fylla i samt presentera ett ”dokument för statusregistrering” (SRD) för Tullverket. Först när Tullverket har stämplat dokumentet så anses det vara ett giltigt tullstatusbevis. Privatpersoner behöver alltså inte använda Pous-systemet.

Dokument för statusregistrering Pdf, 114.3 kB.

Var kan man lära sig mer om Pous-systemet?

EU-kommissionen erbjuder en kurs i Pous-systemet på deras läroplattform Proof of Union Status (PoUS) system - for Economic operators.

Finns det något sätt för de företag som inte har tillgång till Pous-systemet att validera eller kontrollera ett Pous MRN-nummer?

EU-kommissionen håller på att ta fram en webbaserad tjänst som gör det möjligt för alla aktörer att kontrollera status på Pous MRN-nummer. När tjänsten är publicerad kommer Tullverket att länka till denna via tullverket.se.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)