Tullverket

Remissvar 2016

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2016

Tullverkets remissvar om promemorian Otillåten avfallstransport Pdf, 114.3 kB. 
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-12-20

Tullverkets yttrande på remiss om reglering av distanshandel med alkoholdrycker Pdf, 1.5 MB. 
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2016:12-19

Slutbetänkandet (SOU 2016:54) Till sista utposten – En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Pdf, 292.1 kB. 
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-12-07

Tullverkets yttrande på remiss av Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58) Pdf, 238.6 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-12-14

Skydd mot dumpad och subventionerad import Pdf, 234.9 kB. 
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum:2016-12-14

Promemorian Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (DS2016:31) Pdf, 231 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-12-12

Kompletterande remiss; Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter Pdf, 305.5 kB. 
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2016-12-07

Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22) Pdf, 244.4 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-11-28

Promemorian Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter Pdf, 228.8 kB. 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-11-23

Promemorian Tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Pdf, 231.6 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-11-23

Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar Pdf, 56.9 kB. 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-11-07

Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41) Pdf, 197.4 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-11-07

Tullverkets remissyttrande över Säkerhetspolisens begäran om ändringar i trafikförordningen om vissa undantag för personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd Pdf, 278.6 kB. 
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-10-28

Promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet Pdf, 223.9 kB. 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-10-21

Tullverkets remissyttrande över straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40) Pdf, 226 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-09-30

Tullverkets remissyttrande över delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)
Pdf, 271.2 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-09-29

Tullverkets remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19
Pdf, 106.4 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2016-09-26

Tullverkets yttrande på remiss av EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Pdf, 105.2 kB.
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-09-09

Tullverkets yttrande på remiss av redovisning från Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott Pdf, 105.8 kB. 
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-09-09

Tullverkets synpunkter på remiss om förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter Pdf, 56 kB. 
Mottagare: Havs- och vattenmyndigheten
Datum: 2016-09-01

Tullverkets yttrande över remiss Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Pdf, 3.5 MB. 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-08-29

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (Ds 2016:13) Pdf, 224.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-08-22

Promemorian om ändrade bestämmelser om tullsamarbete Pdf, 229 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-07-19

Tullverkets yttrande över Naturvårdsverkets underlag med förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter Pdf, 58.2 kB.
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-07-05 

Tullverkets yttrande över remissen "Förslag till ny EU-förordning om fullständigt denaturerad alkohol" Pdf, 52.7 kB. 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-06-30

Remiss av regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Pdf, 52.9 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2016-06-21

Tullverkets yttrande avseende remissen om skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor Pdf, 233.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-06-13

Promemorian om höjning av alkoholskatten Pdf, 234.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-24

Tullverkets yttrande över remissen "Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet" Pdf, 283.7 kB.
Mottagare: Justitieutskottet
Datum: 2016-05-18

Tullverkets yttrande över remissen "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009" Pdf, 108 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över promemorian om sänkt reklamskatt Pdf, 50.3 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt Pdf, 51.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över pormemorian Några frågor om offentlighet och sekeretess (Ds 2016:2) Pdf, 272.6 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-05-04

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport om Införande av strålskyddsdirektivet  (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd (SSM2014-1921) Pdf, 911.4 kB. Mottagare: Strålsäkerhetsmyndigheten
Datum: 2016-04-26

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103) Pdf, 226.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-03-21

Tullverkets yttrande över promemorian om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer Pdf, 226.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-07

Tullverkets yttrande över promemorian Ändrad intäktsränta i skattekontot Pdf, 226.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-07

Tullverkets yttrande beträffande remiss angående föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Pdf, 734.8 kB.
Mottagare: Folkhälsomyndigheten
Datum: 2016-04-05

Tullverkets synpunkter i anledning av departements-promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1) Pdf, 59.3 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-05

Penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8) Pdf, 71.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-03-30

Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om skyldighet att anmäla vissa växtskadegörare Pdf, 267 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-03-21

Promemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Pdf, 617.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-03-21

Remiss av Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel Pdf, 237.4 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-03-18

Yttrande över promemorian om undantag från identitetskontroller Pdf, 231.1 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-03-17

Remiss av Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål Pdf, 230.2 kB.
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2016-02-29

Promemoria om fortsatt giltighet av bestämmelsen i 3 § inhämtningslagen Pdf, 232.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-02-29

Remissyttrande över ändrad registreringsnummerstruktur för vägfordon Pdf, 229.1 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-26

Tullverkets framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Pdf, 231.6 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-26

Tullverkets yttrande över utredningen om införlivandet av EU:s besiktningspaket Pdf, 274 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-27

Remissyttrande över promemorian Definition av beskattningsår för vissa punktskatter Pdf, 234.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-01-19

Avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denatuera alkohol samt eventuell revidering av den s.k. eurodenatueringen Pdf, 278.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-01-08

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)