Tullverket

Remissvar 2021

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2021.

Tullverkets yttrande om promemorian Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 20221:32) Pdf, 196.6 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2021-12-21

Tullverkets yttrande om Nya föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll Pdf, 155.6 kB.
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2021-12-15

Tullverkets yttrande om Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll Pdf, 155.1 kB.
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2021-12-15

Tullverkets yttrande om promemorian Utökad möjlighet för Kustbevakningen att ge ordningsbotsföreläggande Pdf, 164 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-12-10

Tullverkets yttrande om utkast till strategisk plan för samverkan inom rättsväsendets digitalisering 2023-28 Pdf, 166.7 kB.
Mottagare: Brottsförebyggande rådet
Datum: 2021-12-10

Tullverkets yttrande om promemorian Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt Pdf, 166.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-12-01

Tullverkets yttrande om betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68) Pdf, 225 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-11-24

Tullverkets yttrande om Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut Pdf, 188.7 kB.
Mottagare: Jordbruksverket
Datum 2021-11-19

Tullverkets yttrande om Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om ursprungskontroll och nya föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering Pdf, 216.5 kB.
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2021-11-18

Tullverkets yttrande om promemorian Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer Pdf, 162.2 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-11-08

Tullverkets yttrande om betänkandet Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74) Pdf, 166.6 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-11-08

Tullverkets yttrande om förslag till ändring av kap. 9 i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för offentliga kontroller Pdf, 178 kB.
Mottagare: Statens jordbruksverk
Datum: 2021-11-01

Tullverkets yttrande om förslaget Ett nytt ämne i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och internationell förteckning för åtta ämnen som redan listas i förteckningen Pdf, 133.7 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2021-10-27

Tullverkets yttrande om promemorian Genomförande av mobilitetspaketet Pdf, 145 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-10-26 

Tullverkets yttrande om Post- och telestyrelsens förslag till två nya föreskrifter om ersättning Pdf, 170.4 kB.
Mottagare: Post- och telestyrelsen
Datum: 2021-10-26

Tullverkets yttrande om betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) Pdf, 227.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-10-26

Tullverkets yttrande om betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64) Pdf, 165.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum 2021-10-26

Tullverkets yttrande om Förslag om ändring av Läkemedelverkets föreskrifter Pdf, 164.7 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2021-10-20 

Tullverkets yttrande om betänkandet Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51) Pdf, 180.2 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2021-10-19

Tullverkets yttrande om betänkandet En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45) Pdf, 100.4 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2021-10-19

Tullverkets yttrande om EU-kommissionens meddelande om etablerandet av en europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet - European Health Emergency Response Authority (Hera) - samt förslag till förordning om ett ramverk för åtgärder för att säkerställa tillgången till krisrelevanta medicinska motåtgärder i händelse av en hälsokris på unionsnivå Pdf, 166.2 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2021-10-12

Tullverkets yttrande om förslag från Nordiska rådet om nordiska åtgärder mot hundsmuggling Pdf, 144.6 kB.
Mottagare: Riksdagens internationella kansli
Datum: 2021-10-06

Tullverkets yttrande om betänkandet Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post (SOU 2021:29) Pdf, 145.1 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-09-30

Tullverkets yttrande om Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om godkännande för försäljning av humanläkemedel och om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd Pdf, 172.2 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2021-09-29

Tullverkets yttrande om Naturvårdsverkets skrivelse Förbättrad avfallsstatistik – behov, brister och vägen framåt Pdf, 130.5 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2021-09-29

Tullverkets yttrande om Läkemedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter Pdf, 180.4 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2021-09-29

Tullverkets yttrande om betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35) Pdf, 199.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-09-21

Tullverkets yttrande om promemorian Avskaffad reklamskatt Pdf, 177.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-09-21

Tullverkets yttrande om betänkandet Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46) Pdf, 270 kB.
Motttagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-09-21

Tullverkets yttrande om betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31) Pdf, 209.7 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-09-20

Tullverkets yttrande om Skatteverkets reviderade förslag till föreskrifter om konto- och värdefackssystem Pdf, 184.1 kB.
Mottagare: Skatteverket
Datum: 2021-09-15

Tullverkets yttrande om betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42) Pdf, 165.4 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-09-14

Tullverkets yttrande om promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd (Ds 2021:19) Pdf, 197.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-09-14 

Tullverkets yttrande om förslag till EU-gemensamma trösklar för partiella förluster Pdf, 161.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-09-08 

Tullverkets yttrande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid Pdf, 373.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-09-07 

Tullverkets yttrande om förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet Pdf, 161.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-09-06 

Tullverkets yttrande om promemorian Skärpta straff för knivbrott Pdf, 175.6 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-08-31

Tullverkets yttrande om betänkandet Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22) Pdf, 166.7 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2021-08-24

Tullverkets yttrande om promemorian Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin Pdf, 212.4 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-08-24

Tullverkets yttrande om promemorian Effektivare inhämtning av utländska körkortsuppgifter för Polismyndigheten Pdf, 98.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-08-18

Tullverkets yttrande om promemorian Otillåten cabotagetransport och beställaransvar Pdf, 110.6 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-08-18

Tullverkets yttrande om betänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) Pdf, 190.2 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2021-08-17 

Tullverkets yttrande om kommissionens förslag på energiskattedirektiv Pdf, 295.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-08-16

Tullverkets yttrande om förslag till förordning och ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige Pdf, 132.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-07-26

Tullverkets yttrande om utkast till beslut inklusive konsekvensanalys enligt 6 kap. Arbetsordning för Polismyndigheten, PM 2020:26 Pdf, 186.9 kB.
Mottagare: Polismyndigheten
Datum: 2021-07-23

Tullverkets yttrande om promemorian Några ändringar i tillträdesförordningen och IKFN-förordningen (justerad) Pdf, 170.5 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2021-06-29

Tullverkets yttrande om betänkandet Ecris-TCN - ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20) Pdf, 223.6 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-06-29

Tullverkets yttrande om promemorian EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning, kompletterande reglering (Ds 2021:10) Pdf, 197.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-06-29

Tullverkets yttrande om betänkandet Bolags rörlighet över gränserna, SOU 2021:18 Pdf, 296.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-06-16

Tullverkets yttrande om Naturvårdsverkets förslag till ny föreskrift om transport av avfall Pdf, 134.5 kB. 
Mottagare: Naturvårdsverket
Datum: 2021-06-16

Tullverkets yttrande om promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång Pdf, 175.4 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-06-15

Tullverkets yttrande om promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Pdf, 176 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-06-15

Tullverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens Pdf, 185 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-06-15

Tullverkets yttrande om förslag om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Pdf, 170.2 kB.
Mottagare: Arbetsmiljöverket
Datum: 2021-06-02

Tullverkets yttrande om remiss av förslag till ändringar av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott Pdf, 215 kB.
Mottagare: Utvecklingscentrum Malmö
Datum: 2021-06-02

Tullverkets yttrande om lagrådsremiss Utlandsspioneri Pdf, 186.2 kB.
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2021-06-01

Tullverkets yttrande om MSB:s förslag till nya föreskrifter om personer som får delta i verksamhet med explosiva varor Pdf, 157.2 kB.
Mottagare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Datum: 2021-05-26

Tullverkets yttrande om betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) Pdf, 112.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-05-25

Tullverkets yttrande om kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll Pdf, 253.6 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2021-05-19

Tullverkets yttrande om Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utförselsystem (Ds 2021:9) Pdf, 192.6 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-05-18

Tullverkets yttrande om promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal inte väckts Pdf, 174.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-05-12

Tullverkets yttrande på delbetänkadet av IT-driftsutredningen (SOU 2021:1) Pdf, 283.3 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-05-04

Tullverkets yttrande om promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5) Pdf, 820.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-04-06

Tullverkets yttrande om promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Pdf, 209.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-03-30

Tullverkets yttrande om betänkandet En gemensam angelägenhet Pdf, 183.3 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-03-31

Tullverkets yttrande om betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60) Pdf, 270.4 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-03-23

Tullverkets yttrande om Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen Pdf, 189.4 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2021-03-16

Tullverkets yttrande om förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav Pdf, 150.1 kB.
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2021-03-16

Tullverkets yttrande om utkast till lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar Pdf, 174.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-03-16

Tullverkets yttrande om kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket Pdf, 179.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-03-16

Tullverkets yttrande om promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post Pdf, 174.4 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-03-09

Tullverkets yttrande om En europeisk åklagamyndighet i Sverige (SOU 2020:74) Pdf, 197.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet och Regeringskansliet
Datum: 2021-03-09

Tullverkets yttrande om promemorian Befordringskravet i postförordningen Pdf, 203.3 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-03-02

Tullverkets yttrande om promemorian Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel Pdf, 188.5 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-02-23

Tullverkets yttrande om promemorian Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia Pdf, 178.1 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-02-17

Tullverkets yttrande om en kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott Pdf, 174.8 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-02-16

Tullverkets yttrande om En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62) Pdf, 257.7 kB.

Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2021-02-16

Tullverkets yttrande om SKV:s förslag till föreskrifter om konto- och värdefackssystem Pdf, 185.8 kB.

Mottagare: Skatteverket
Datum: 2021-02-09

Tullverkets yttrande om promemorian Kommunikationstjänsten SGSI -utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdrag Pdf, 184.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-01-26

Tullverkets yttrande kommissionsförslag om att tilldela EU‑kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) Pdf, 193.7 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-01-26

Tullverkets yttrande om promemoria rörande förslag på förarbevis för vattenskoter Pdf, 179.4 kB.

Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-01-26

Tullverkets yttrandet om EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering Pdf, 190.2 kB.

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2021-01-19

Tullverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot Pdf, 176.4 kB.

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2021-01-08

Tullverkets yttrande om En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:3) Pdf, 177.2 kB.

Mottagare: Justitiepartementet
Datum: 2021-01-12


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)