Tullverket

Jordbruksverkets licensområde m.m.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter. Inkl. Bilaga I-IV, bilaga V-XX

Kommissionens förordning (EG) nr 2133/2001 av den 30 oktober 2001 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter och tulltak inom spannmålssektorn och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1897/94, (EG) nr 306/96, (EG) nr 1827/96, (EG) nr 1970/96, (EG) nr 1405/97, (EG) nr 1406/97, (EG) nr 2492/98, (EG) nr 2809/98 och (EG) nr 778/1999. Inkl. Bilaga I-V

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007. Inkl. Bilaga I-XIV

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser

Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris [1531-1539]

Kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn [1541-1543] Bilaga I-IX

Kommissionens förordning (EG) nr 972/2006 av den 29 juni 2006 om fastställande av särskilda regler för import av basmatiris och ett övergångssystem för fastställande av deras ursprung [1551-1566]

Lag (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter [1801-1815]

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter [1821-1837]

Kommissionens förordning (EEG) nr 120/89 av den 19 januari 1989 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för exportpålagor på jordbruksprodukter

Kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 av den 7 juli 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter [1901-1960 L]

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:35) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter [1961-1980]

Kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 av den 20 april 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för nötkött [1991-1998]

Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur [2001-2012] Bilaga I-IV

Kommissionens förordning (EG) nr 1276/2008 av den 17 december 2008 om övervakning genom fysiska kontroller av export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp [2201-2227]

Kommissionens förordning (EG) nr 765/2002 av den 3 maj 2002 om provtagning och antagande av vissa föreskrifter för fysisk kontroll av benfria [2241-2249]

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland [2401-2418]

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:32) om import från tredje land av hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde [2451-2457]

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)