Tullverket

Importera med stöd av luftvärdighetsintyg

När du importerar vissa varor med stöd av luftvärdighetsintyg behöver du i vissa fall inte betala någon tull.

Tullverket kan medge tullfrihet för delar, komponenter och andra varor av ett slag som ska ingå i eller användas i luftfartyg, både civila och militära, och delar därav under deras tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning.

Vilka varor kan jag söka tullfrihet för?

För att få veta om den vara du ska importera omfattas av den här tullfriheten utgår du från varans varukod. I Tulltaxan är åtgärden ”Luftvärdighet–tullsuspension” införd vid aktuella varukoder.

Tullfrihet gäller också för varor som förlorat sin luftvärdighetsstatus, när de importeras för reparation eller underhåll.

Titta i Tulltaxan

Styrkande handlingar

För att Tullverket ska medge tullfrihet ska ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1) eller likvärdigt intyg för varorna bifogas tulldeklarationen när varorna deklareras för övergång till fri omsättning. Vad som utgör likvärdigt intyg framgår av bilaga II till genomförandeförordningen (EU) 2018/1517. Den som lämnar uppgifter elektroniskt till oss förvarar intyget tillsammans med övriga styrkande handlingar.

Se bilaga II vad som utgör likvärdiga intyg.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 1
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 119
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange dokumentkoden C119 följt av det referensnummer intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1) eller det likvärdiga intyget har. Vid import för reparation eller underhåll ska hänvisning göras till referensnumret på intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning som tidigare utfärdats för varan. I stället för intygets referensnummer kan exempelvis ordernummer eller ett annat unikt identifieringsnummer anges förutsatt att det gör det möjligt att koppla ihop varorna och med det intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning som gäller för dessa.

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 1
 • Fält 36 – Förmånskod: 119
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
  Ange dokumentkoden C119 följt av det referensnummer intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1) eller det likvärdiga intyget har. Vid import för reparation eller underhåll ska hänvisning göras till referensnumret på intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning som tidigare utfärdats för varan. I stället för intygets referensnummer kan exempelvis ordernummer eller ett annat unikt identifieringsnummer anges förutsatt att det gör det möjligt att koppla ihop varorna och med det intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning som gäller för dessa.
 • Fält 44 – Särskilda upplysningar – Kod: 10100

Gällande bestämmelser

 • Rådets förordning (EU) 2018/581 av den 16 april 2018 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1517 av den 11 oktober 2018 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i rådets förordning (EU) 2018/581 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om Storbritannien är borttaget.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)