Tullverket

EIR, Upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring

Här får du hjälp när du ska fylla i en ansökan att upprätta en tulldeklaration genom registrering av uppgifter i deklarantens bokföring, EIR, i Systemet för tullbeslut.

Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Uppgift om den sökande
 • Allmänna uppgifter för ansökan
 • Specifika uppgifter för ansökan

Uppgift om den sökande

Sökande – Identifiering av aktör

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Sökande – Namn och adress

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Ombud

Om du agerar som ombud för den sökande: öppna fältet genom att trycka på Öppna och ange ditt Eori-nummer. Tryck sedan på Sök aktör baserat på Eori-nummer så fylls namn och adress i automatiskt.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska du inte öppna fältet.

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Uppgiften behöver inte fyllas i om personen är samma som den som ansvarar för tullfrågor.

Om du ska fylla i uppgiften öppnar du fälten genom att trycka på Öppna. Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Person som ansvarar för tullfrågor

Ange namn, e-postadress och telefonnummer till den person som ansvarar för tullfrågor. Uppgifterna ska kunna användas för ytterligare kontakt om tullfrågor.

Vid uppgiften Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning ska du också ange den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning

Ange namn, adress, personnummer och födelsedatum för de personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning, som företagets vd, styrelseordförande och styrelseledamöter. Ange även den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Födelsedatum anger du med formatet DD/MM/ÅÅÅÅ. Det går också att välja datum i kalenderfunktionen.

Välj Lägg till och fyll i uppgifterna. Om det är flera personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning väljer du Lägg till igen för att lägga till dem.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Allmänna uppgifter för ansökan

Typ av ansökan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Ny ansökan (1).

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Geografisk giltighet – unionen

Ange i vilket eller vilka länder tillståndet ska vara giltigt.

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i (endast) Sverige – ange att tillståndet ska vara giltigt i en medlemsstat (kod 3). Då kommer Sverige automatiskt upp i fältet Land.

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i flera länder i EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i vissa medlemsstater (kod 2). I fältet Land behöver du uppge de länder där du vill att tillståndet ska vara giltigt (Sverige kommer upp automatiskt).

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i hela EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i alla medlemsstater (kod 1).

Tänk på att om tillståndet är giltigt i fler länder än Sverige behöver ni ställa en garanti som täcker importen i respektive land.

Startdatum för beslutet

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla. Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ytterligare uppgifter

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange eventuella uppgifter som du tror kan vara användbara för handläggningen av ansökan.

Det kan till exempel vara aktuellt om det företag som söker tillståndet är etablerat utanför EU. Om det utländska huvudbolaget har en svensk filial registrerad hos Bolagsverket (numret börjar på 516), anger du det numret här.

Bilagor

För att bifoga en handling börjar du med att öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Välj Lägg till och ladda upp den fil du vill bifoga.

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och antal handlingar. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Om du ska ladda upp flera bilagor väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan.

Bifoga följande rutiner till din ansökan:

 • Beskrivning av företagets bokförings- och logistiksystem gällande spårbarhet och systemkartläggning.

 • Beskriv hur det är möjligt att med ett referensnummer spåra en affärstransaktion i företagets affärssystem från det att en order har kommit in tills betalningen har skett. I bokföringen ska det vara möjligt att spåra under vilket tull-id en sändning eller artikel är deklarerad. Beskriv hur ni skiljer på unionsvaror och icke-unionsvaror i affärssystemet.

 • Beskriv hur ni identifierar statusförändringar och vad de kan utgöras av. Beskriv även hur det fungerar med låsning av registreringen och hur länge den arkiveras. Bifoga skärmdumpar eller en sammanställd rapport för registreringen i deklarantens bokföring (NIB, dvs. förenklad deklaration) för att illustrera beskrivningen. Det ska vara möjligt att utläsa alla obligatoriska uppgifter för registreringen i skärmdumparna eller i den sammanställda rapporten.

 • Beskriv rutiner för aviseringsmeddelandet ALI/ALE, till exempel hur ni säkerställer att godset inte lämnar lastplatsen innan företaget har fått svarsmeddelandet ZUL/ZEL från Tullverket.

 • Beskriv rutiner för den kompletterande tulldeklarationen TQN/UFF.

 • Beskriv på ett övergripande sätt vilka säkerhetslösningar som finns för att skydda datasystem och dokumentation.

Om ditt företag inte är AEO-certifierat ska du även bifoga följande rutiner:

 • Klassificering:
  Beskriv hur företaget går tillväga för att klassificera varor, säkerställa att klassificeringen är korrekt samt försäkra sig om att den beslutade klassificeringen används.

 • Statistiskt värde:
  Beskriv hur företaget går tillväga för att på ett korrekt sätt beräkna statistiskt värde vid import och export, aktiv förädling, passiv förädling samt vid temporär import och export. Beskriv även hur företaget försäkrar att det använder det beräknade statistiska värdet.

 • Restriktioner och sanktioner:
  Beskriv hur företaget säkerställer att regelverket kring restriktioner och sanktioner hanteras korrekt.

 • Tullräkningar (vid import)
  Beskriv hur företaget säkerställer att tullräkningar hanteras korrekt.

 • Tulldeklarationer:
  Beskriv hur företaget säkerställer att det skapar och använder korrekta tulldeklarationer.

 • Uppföljning och egenkontroll:
  Det ska finnas en arbetsrutin för hur företaget hanterar uppföljning och egenkontroll. Beskriv dessa rutiner.

Specifika uppgifter för ansökan

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål

Ange typen av huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Tullrelaterad bokföring

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i uppgiften nedan innan du går vidare med Ok.

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Varor som omfattas av registrering i deklarantens bokföring


Här behöver du lämna en varubeskrivning och en varukod för de varor du ska använda tillståndet för.

Välj Lägg till om du har ett mindre antal varor. Om du har många varor kan du välja Exportera och Importera för att ladda upp uppgifterna i en Excel-mall (se beskrivning längre ned).

Illustration av knapparna Lägg till, Importera och Exportera


Lägg till – skriv in uppgifterna direkt i ansökan

Välj Lägg till. För varje vara ska du sedan ange en varukod och en varubeskrivning. Du kan också ange ett Taric-tilläggsnummer och ett nationellt tilläggsnummer.

 • Varukod – Ange de varukoder (med 4 siffror) som tillståndet ska användas för.
 • Taric-tilläggsnummer – Fältet är frivilligt och kan endast fyllas i om du angett varukod med 10 siffror.
 • Nationellt tilläggsnummer – Fältet är frivilligt och kan endast fyllas i om du har fyllt i fältet Taric-tilläggsnummer.
 • Varubeskrivning – Här behöver du lämna en varubeskrivning. Ange varornas handelsbeteckning, tekniska beskrivning eller båda.

När du har fyllt i en varubeskrivning går du vidare med Ok.

Om du har flera varor lägger du till ytterligare en rad genom att välja Lägg till.

Ladda upp uppgifterna i en Excel-fil

Om du har många varukoder är det enklare att registrera uppgifterna i en särskild Excel-mall, som rymmer 1 500 rader (se bild nedan). Tryck först på Exportera för att ladda ner dokumentet, fyll i uppgifter om varorna enligt ovan och spara dokumentet på din dator. Tryck därefter på Importera och ladda upp dokumentet från den plats där du sparat det.

Illustration av Excel-mallen

Förbud och restriktioner

Ange om ditt företag hanterar förbuds- och restriktionsvaror.

Om företaget hanterar följande varor behöver du skicka in separata rutiner, som du bifogar i fältet Bifogade handlingar:

 • vapen
 • varor med dubbla användningsområden
 • varor under sanktion
 • varor med antidumpningstull
 • punktskattepliktiga varor
 • jordbruksvaror
 • andra restriktionsvaror
 • varor som kräver licenser eller tillstånd.

Rutinen ska beskriva hur ditt företag säkerställer efterlevnaden av regelverket för de förbuds- och restriktionsvaror som importeras eller kommer att importeras.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver rutinen inte skickas in.

Den eller de platser där varorna kan vara förvarade när de hänförts till ett tullförfarande

Här ska du ange adressen till den eller de platser där varorna kan vara förvarade när de hänförts till ett tullförfarande.

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i följande uppgifter:

Identifieringsmetod

Välj ett av alternativen i rullisten (till exempel Y - tillståndsnummer om platsen avser ett tullager. Koden Z (Fritext) kan användas exempelvis när en extern operatör innehar platsen eller när adressen behöver förtydligas.

Land

Ange SE - Sverige

Typ av platskod

Välj ett av alternativen i rullisten, till exempel B - Godkänd plats

Kod för plats

Om du har valt någon av koderna T–Y under "Identifieringsmetod" ska du ange en kod för platsen. Tryck på Öppna för att öppna fältet och fylla i uppgifterna nedan:

 • Identifiering av plats
  Ange till exempel godslokalkod och en nedkortad adress för platsen (fältet rymmer endast 35 tecken).

 • Tilläggskod
  Uppgiften ska inte fyllas i.

Fritextbeskrivning

Om du har valt kod Z (fritext) under "Identifieringsmetod" ska du fylla i namn och adressuppgifter för varornas förvaringsplats. När du är klar går du vidare med Ok.

Om du har flera platser väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.


Ladda upp uppgifterna i en Excel-fil

Ett alternativ om du har flera platser kan vara att registrera uppgifterna i en särskild Excel-mall. Tryck först på Exportera för att ladda ner dokumentet, fyll i uppgifter om platserna samt spara dokumentet på din dator. Tryck därefter på Importera och ladda upp dokumentet från den plats du sparat det.

Övervakningstullkontor

Uppgiften behöver inte fyllas i.

Antal sändningar/transaktioner

Ange beräknat antal tulldeklarationer/sändningar per månad.

Befrielse från kravet på anmälan av varors ankomst

Svara Ja/Nej om du önskar befrielse från krav att anmäla om varor är tillgängliga för tullkontroll.

Om du svarat ja - motivera varför du önskar bli befriad från kravet på anmälan om att varorna är tillgängliga för tullkontroller. Hänvisa till gällande lagstöd. Artikel 182.3 i tullkodexen beskriver när det kan bli aktuellt med ett krav på anmälan.

Befrielse från krav på deklaration före avgång

Om ansökan gäller förfarandet för export eller återexport ska den sökande bevisa att de villkor som beskrivs i artikel 263.2 i tullkodexen är uppfyllda. Artikel 245 i kompletteringsförordningen beskriver vilka varor och vilka situationer som kan omfattas av befrielsen. Motivera varför du önskar bli befriad från deklaration före avgång och hänvisa till gällande lagstöd.

Förfarande

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Ok.

Förfarandekod

Ange det eller de förfaranden som tillståndet ska omfatta. Till exempel:

 • Om din ansökan gäller övergång till fri omsättning eller slutanvändning kan du välja "40 - Övergång till fri omsättning med samtidig övergång till fri förbrukning av varor som inte är föremål för mervärdesskattebefriad leverans".
 • Om din ansökan gäller aktiv förädling kan du välja "51 - Hänförande av varor till förfarandet för aktiv förädling".
 • Om din ansökan gäller tillfällig införsel kan du välja "53 - Hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel".
 • Om din ansökan gäller export kan du välja "10 - Slutgiltig export".
 • Om din ansökan gäller återexport kan du välja "31 – Återexport".

Om tillståndet ska omfatta fler än ett förfarande trycker du på Lägg till för att lägga till ytterligare ett förfarande.

Tillståndsnummer och Ansökningsnummer

Om tillståndet ska omfatta något av följande förfaranden behöver du ange ett tillståndsnummer, eller ett ansökningsnummer ifall ansökan ännu inte är beviljad:

 • aktiv förädling (IPO)
 • slutanvändning (EUS)
 • tillfällig införsel (TEA).

Skriv tillståndsnumret eller ansökningsnumret. Numret börjar på SE och sedan tillståndskoden.

Om tillståndet ska omfatta övergång till fri omsättning eller export ska inget tillståndsnummer eller ansökningsnummer anges.

Tillgång till uppgifter

Beskriv hur uppgifterna i tulldeklarationen görs tillgängliga för tullmyndigheten då tulldeklarationen inges i form av en registrering i deklarantens bokföring.

Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på Spara. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.

Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på Skicka in. Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Uppe i högra hörnet får du en notis om att din ansökan har skickats in. Du får också upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsnummer. För att uppdatera sidan trycker du på Uppdatera (den runda pilen).

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Skickad.


Efter att du har uppdaterat sidan kan du se ansökningsnumret och vilken status ansökan har. När du ser ditt ansökningsnummer och ansökans status är Mottagen betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Mottagen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring