Tullverket

Varor avsedda för personer med funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan tull- och momsfritt importera vissa varor för eget bruk. Detsamma gäller för institutioner och organisationer som huvudsakligen ägnar sig åt utbildning och hjälp till personer med funktionsnedsättning.

Viktigt att tänka på:

 1. Du måste ansöka om tillstånd till tullfri import för varje vara som du importerar.
 2. Det är viktigt att du ansöker i god tid före importtillfället, eftersom du måste ha tillståndet när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning.
 3. Du kan också ansöka om tillstånd till tullfri import för reservdelar, komponenter och tillbehör till varor avsedda för blinda eller personer med annan funktionsnedsättning, liksom för verktyg för underhåll och reparation av sådana varor. Denna tullfrihet kan du söka under förutsättning att varorna antingen importeras samtidigt med de varor de är avsedda för eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för varor som tidigare har importerats tullfritt.

För vilka varor gäller tullfrihet?

Varor för blinda

Varor som ryms under den här rubriken är bland annat anpassade talböcker, anpassade skriv- och ordbehandlingsmaskiner, vita käppar och vissa varor som är särskilt utformade för utbildning eller vetenskaplig och kulturell utveckling för blinda.

Till rådets förordning (EG) nr 1186/2009 finns två bilagor, bilaga III och bilaga IV. Dessa bilagor omfattar de varor som kan bli tullfria vid import.

Tullfria varor enligt bilaga III

Varorna i bilaga III är tullfria oavsett vem mottagaren är och hur de ska användas. Mottagaren behöver inte godkännas och det krävs inget tillstånd.

Se vilka varor som är tullfria enligt bilaga III.

Tullfria varor enligt bilaga IV

Varorna i bilaga IV är tullfria under förutsättning att de importeras antingen av den blinde själv för eget bruk eller av institutioner eller organisationer som ägnar sig åt utbildning eller som tillhandahåller hjälp åt blinda. Det krävs ett tillstånd till tullfri import för varan. Institutioner och organisationer ska också vara godkända av Tullverket.

Se vilka varor som är tullfria enligt bilaga IV.


Varor för personer med annan funktionsnedsättning

För varor till personer med annan funktionsnedsättning än blindhet gäller att varorna ska vara speciellt konstruerade för utbildning, arbete eller sociala aktiviteter för personer med funktionsnedsättning för att tullfrihet ska medges.

Godkänd för tullfrihet

Institutionen eller organisationen ska vara godkänd av Tullverket för att få importera varor av detta slag tullfritt. Du som är verksamhetsansvarig ska skicka in en ansökan om tillstånd om att vara godkänd som mottagare för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara institutioner och organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om era bokföringsrutiner och försäkra att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att ni kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning.

Ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i 3 år från dagen för beslutet.

Tillstånd till tullfri import

Import av institutioner eller organisationer

Den som är verksamhetsansvarig ansöker om tillstånd till tullfri import på blanketten Ansökan om tillstånd till tullfri import av vara avsedd för person med funktionsnedsättning, Tv 740.43. Ansökan skickar du till den adress som finns angiven på blanketten.

Ladda ner en blankett för ansökan om tillstånd till tullfri import. Pdf, 195.5 kB.

Se exempel på ifylld ansökan Pdf, 570.8 kB.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Till ansökan ska du bifoga handlingar som visar att varan är speciellt konstruerad för personer med funktionsnedsättning.

Som ansvarig vid institutionen eller organisationen ska du också bifoga en försäkran där du intygar att du är medveten om villkoren för tullfriheten och att institutionen eller organisationen kommer att uppfylla dessa. Du ska även försäkra att

 • varorna kommer att sändas direkt till den angivna destinationsorten
 • varorna omedelbart kommer att föras in på institutionens/organisationens inventarieförteckning
 • varorna kommer att användas uteslutande för de ändamål som tullfriheten medger
 • institutionen/organisationen kommer att underlätta alla kontroller vi gör för att säkerställa att villkoren för tullfriheten är eller förblir uppfyllda.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste ha tillståndet när du importerar din vara.

Tillståndet gäller i sex månader från beslutsdagen.

Import för eget bruk

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och som ska importera varan för eget bruk ansöker om tillstånd till tullfri import på blanketten Ansökan om tillstånd till tullfri import av vara avsedd för person med funktionsnedsättning, Tv 740.43. Ansökan skickar du till den adress som finns angiven på blanketten.

Ladda ner en blankett för ansökan om tillstånd till tullfri import. Pdf, 195.5 kB.

Se exempel på ifylld ansökan Pdf, 570.8 kB.

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Vid import för eget bruk är det också möjligt att ansöka om tillstånd direkt i importdeklarationen. Vi rekommenderar dock att du lämnar en skriftlig ansökan i förväg så att du har tillståndet beviljat när du importerar din vara.

Till ansökan ska du bifoga dokument som visar att du har en funktionsnedsättning, samt handlingar som visar att varan är speciellt konstruerad för personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att du ansöker i god tid eftersom du måste ha tillståndet när du importerar din vara.

Tillståndet gäller i sex månader från beslutsdagen.

Handikappanpassade fordon för eget bruk

För att få tillstånd till tullfri import för fordon, ska fordonet antingen genom sin konstruktion eller genom en betydande anpassning av ett standardfordon ha de tekniska egenskaper som gör fordonet lämpligt att användas uteslutande av personer med en varaktig funktionsnedsättning. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Du kan välja vilken typ av fordon du vill importera. Det väsentliga för att beviljas tillstånd till tullfri import är att fordonet är handikappanpassat innan det kommer till EU/Sverige. Du ansöker om tillstånd till tullfri import på blanketten Ansökan om tillstånd till tullfri import av vara avsedd för person med funktionsnedsättning, Tv 740.43. Ansökan skickar du till den adress som finns angiven på blanketten.

Ladda ner en blankett för ansökan om tillstånd till tullfri import. Pdf, 195.5 kB.

Se exempel på ifylld ansökan Pdf, 570.8 kB.

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.


Till ansökan ska du bifoga tekniska specifikationer som visar att fordonet är speciellt konstruerat för personer med funktionsnedsättning och hur det har anpassats för att du med din funktionsnedsättning ska kunna använda det.

Utöver det behöver vi också handlingar som styrker din funktionsnedsättning, exempelvis ett utlåtande från din läkare om att du har behov av ett handikappanpassat fordon. Vi godtar även beslut om bilstöd från Försäkringskassan som då har gjort bedömningen att du är i behov av ett handikappanpassat fordon.

Ett handikappanpassat fordon som du har importerat tullfritt ska du använda enligt de villkor som finns inskrivna i tillståndet. Vilka begränsningar i övrigt som gäller efter importen kan du läsa om i avsnittet Vilka begränsningar gäller beträffande varornas användning efter importen? nedan.

Det är viktigt att du ansöker i god tid eftersom du måste ha tillståndet när du importerar din vara.

Tillståndet gäller i sex månader från beslutsdagen.

Vad gäller när jag importerar delar och tillbehör till en vara som jag tidigare fått tullfrihet för?

För att underlätta och få en snabbare handläggning av en ansökan om tillstånd till tullfri import för reservdelar, komponenter eller tillbehör till en vara som du vid ett tidigare tillfälle har beviljats tullfrihet för, måste du i din ansökan hänvisa till det tillståndsnummer som huvudvaran fått.

Vilka begränsningar gäller beträffande varornas användning efter importen?

För institutioner och organisationer

En institution eller organisation får till personer med funktionsnedsättning för vilka institutionen eller organisationen är verksam, hyra ut, låna ut eller överlåta varor som beviljats tullfrihet. Det kan vara kostnadsfritt eller mot ersättning men utan vinstsyfte. Varorna får inte användas för annat ändamål med bibehållen tullfrihet.

Om ni vill använda varorna för annat ändamål eller överlåta varorna måste detta först anmälas till Tullverket och vi tar då ställning till om tull och moms ska betalas. Med överlåtelse avses här och i följande stycken låna ut, hyra ut, sälja eller ge bort varorna.

Tullfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel om ni tänker överlåta varorna till en annan institution eller organisation som huvudsakligen ägnar sig åt utbildning och hjälp till personer med funktionsnedsättning och som uppfyller villkoren för tullfrihet.

En förutsättning för en sådan överlåtelse är att detta i förväg anmäls till Tullverket då överlåtelsen måste godkännas av Tullverket för att tullfrihet ska fortsätta att gälla för varorna.

Anmälan om att få Tullverkets godkännande till överlåtelse av importvaror utan att betala tull och moms

Som framgår ovan måste en överlåtelse godkännas av Tullverket innan den får genomföras.

För att få ett godkännande för tullfri överlåtelse ska institutionen eller organisationen skicka in en anmälan om detta till Tullverket. Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av verksamhetsansvarig och innehålla följande uppgifter:

 • namn, organisationsnummer och adress på den institution eller organisation som önskar överlåta varorna
 • en beskrivning av anledningen till anmälan (försäljning, donation, utlåning, uthyrning eller annan anledning)
 • namn och organisationsnummer på den institution eller organisation som vill överta varorna
 • varubeskrivning
 • antal varor
 • varornas KN-nr
 • tull-id vid importtillfället (om tillämpligt).

Anmälan till Tullverket vid annan användning

En anmälan till Tullverket ska också göras om varorna inte kommer till avsedd användning eller om institutionen eller organisationen vill använda varorna för annat ändamål än för utbildning och hjälp till personer med funktionsnedsättning.

Om du har importerat varor för eget bruk

Ett villkor för tullfrihet är att du ska använda varorna för eget bruk. Det innebär att varorna inte får användas för annat ändamål med bibehållen tullfrihet.

Om du vill använda varorna för annat ändamål eller överlåta varorna måste detta först anmälas till Tullverket och vi tar då ställning till om tull och moms ska betalas. Med överlåtelse avses här och i följande stycken att låna ut, hyra ut, sälja eller ge bort varorna.

Tullfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel om du tänker överlåta varorna till en person med en funktionsnedsättning eller till en institution eller organisation som huvudsakligen ägnar sig åt utbildning och hjälp till personer med funktionsnedsättning och som uppfyller villkoren för tullfrihet.

En förutsättning för en sådan överlåtelse är att detta i förväg anmäls till Tullverket eftersom överlåtelsen måste godkännas av Tullverket för att tullfrihet ska fortsätta att gälla för varorna.

För att få ett godkännande för tullfri överlåtelse ska du skicka in en anmälan om detta till Tullverket. Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av dig och innehålla följande uppgifter:

 • ditt namn och personnummer samt din adress
 • en beskrivning av anledningen till anmälan (försäljning, donation, utlåning, uthyrning eller annan anledning)
 • namn och personnummer eller organisationsnummer på den som vill överta varorna
 • varubeskrivning
 • antal varor
 • varornas KN-nr
 • tull-id vid importtillfället (om tillämpligt).

Anmälan till Tullverket vid annan användning

En anmälan till Tullverket ska också göras om varorna inte kommer till avsedd användning eller om du vill använda varorna på annat sätt än ditt tillstånd till tullfri import medger.

Ansök om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tull- och momsfrihet:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 1 för köp

 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100

 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: Här ska du ange en förfarandekod. Koden består av bokstaven C och två siffror (Cxx). Vilken kod du ska använda beror på vilken vara importen omfattar, vilken funktionsnedsättning det gäller och om det är du själv eller en institution/organisation som importerar. Följande koder kan vara aktuella:
  • C21: I bilaga 3 förtecknade artiklar avsedda för blinda. + F45
  • C22: I bilaga 4 förtecknade artiklar avsedda för blinda och importerade av de blinda själva för eget bruk. + F45
  • C23: I bilaga 4 förtecknade artiklar avsedda för blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer. + F45
  • C24: Artiklar avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av de funktionshindrade själva för eget bruk. + F45
  • C25: Artiklar avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer. + F45

 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange koden för de dokument som du bifogar:
  • Beslut om godkänd mottagare, dokumentkod 401G som typ och tillståndsnumret för godkännandet som referensnummer
  • Tillstånd till tullfri import, dokumentkod 401T som typ och tillståndsnumret som referensnummer

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 1 för köp

 • Fält 36 – Förmånskod: 100

 • Fält 37 (andra delfältet) – Här ska du ange en förfarandekod. Koden består av bokstaven C och två siffror (Cxx). Vilken kod du ska använda beror på vilken vara importen omfattar, vilken funktionsnedsättning det gäller och om det är du själv eller en institution/organisation som importerar. Följande koder kan vara aktuella:
  • C21: I bilaga 3 förtecknade artiklar avsedda för blinda.
  • C22: I bilaga 4 förtecknade artiklar avsedda för blinda och importerade av de blinda själva för eget bruk.
  • C23: I bilaga 4 förtecknade artiklar avsedda för blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer.
  • C24: Artiklar avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av de funktionshindrade själva för eget bruk.
  • C25: Artiklar avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer.

 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange en kod för de dokument som du bifogar:
  • beslut om godkänd mottagare, dokumentkod 401G i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer (gäller institutioner och organisationer)
  • tillstånd till tullfri import, dokumentkod 401T i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret i fältet för referensnummer.

 

Ansök om tillstånd direkt i importdeklarationen

Om du importerar en vara för eget bruk och ansöker om tillstånd direkt i importdeklarationen skriver du din ansökan i fält 44, särskilda upplysningar. Du ska också bifoga handlingar som styrker att du har en funktionsnedsättning samt handlingar som visar att varan är speciellt konstruerad för personer med funktionsnedsättning. 

Hjälp att fylla i importdeklarationen

Importdeklarationen lämnas antingen på blanketten Enhetsdokument eller digitalt.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument. Pdf, 225.8 kB.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du deklarerar digitalt.

Momsfrihet

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning måste du ange koden F45 i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande för att ansöka om momsfrihet. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om Storbritannien är borttaget.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)