Tullverket

Marocko

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Observera att Marocko ännu inte har anslutit sig till övergångsreglerna.

Läs mer om Pem vid import

Läs mer om Pem vid export

Ursprungsregler

Protokoll 4 Pdf, 1.9 MB. om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete (ändrad enligt beslut 1/2011, EUT L 141, 2011)

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.)

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Marocko tillämpar

 • diagonal kumulation enligt protokoll 4, ovan.
 • full kumulation med EU, Tunisien, Algeriet.

Varuomfattning

Avdelning II Pdf, 145.1 kB.. Fri rörlighet för varor
Bilagor till artiklarna 10-12 Pdf, 311 kB., definitioner och varuomfattning
Protokoll 1-3 Pdf, 258.1 kB. angående import/export av jordbruks- och fiskeriprodukter

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Ursprungsintyg upprättas av exportören i exportlandet.

Vilken typ av intyg du ska använda beror bland annat på vilket avtal som är aktuellt.

De ursprungsintyg som används till och från Marocko är följande:

 • Fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.
 • Varucertifikat EUR.1.

Vid export av varor inom Pem ska i vissa fall följande intyg användas:

 • EUR-MED fakturadeklaration.
 • Varucertifikat EUR-MED.

Läs mer om EUR.1 och EUR-MED.

Läs mer om fakturadeklaration och EUR-MED fakturadeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta fakturadeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

 • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
 • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

 • Importen är av tillfällig karaktär.
 • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
 • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Marocko är giltiga i:

 • 4 månader

Avtal

Europa-Medelhavsavtal Pdf, 2.6 MB., EGT L 70, 2000

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet, EUT L 34, 2019 Pdf, 574.7 kB..

Information om ikraftträdande den 19 juli 2019 av avtalet om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet, EUT L 197, 2019 Pdf, 354 kB..


_______________
      
EGT = Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT = Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)