Tullverket

Varor till ambassader, konsulat och internationella organisationer

Främmande staters beskickningar och konsulat, inklusive personal, som importerar varor från ett land utanför EU behöver i vissa fall inte betala någon tull eller moms. Det gäller också för internationella organisationer som har immunitet och privilegier.

De mottagare som kan få tull- och momsfrihet kan delas in i två olika grupper: grupp A och grupp B.

Grupp A

Följande mottagare kan importera varor tull- och skattefritt:

 1. främmande staters beskickningar, karriärkonsulat eller honorärkonsulat
 2. den som tillhör en beskicknings diplomatiska, administrativa eller tekniska personal
 3. den som är en främmande stats karriärkonsul eller konsulatstjänsteman
 4. familjemedlemmar som ingår i ovannämnda personers hushåll.

En förutsättning för att kunna få befrielsen är att den person som ansöker är berättigad till tullfrihet i överensstämmelse med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser.
 
Den som är administrativ eller teknisk personal eller en konsulatstjänsteperson eller dennes familjemedlem måste importera sin vara inom ett år räknat från den tidpunkt då tjänstepersonen installerades på beskickningen eller konsulatet (enligt anmälan till Utrikesdepartementet).

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen och bifogar en av nedanstående blanketter, beroende på vem varan du importerar är avsedd för.

Ladda ner blanketten Application for duty-free import, om varan är avsedd för beskickning, beskickningsmedlem eller dennes familj Pdf, 51.8 kB.

Ladda ner blanketten Application for duty-free import om varan är avsedd för konsulat, konsulatsmedlem eller dennes familj Pdf, 61.4 kB.

Skicka blanketten i två exemplar till Utrikesdepartementet som kompletterar din ansökan med uppgifter om vilken kategori som varumottagaren tillhör. Det ena exemplaret av din ansökan skickar Utrikesdepartementet tillbaka till beskickningen eller konsulatet som i sin tur lämnar det till tullkontoret när varan deklareras.

Om varan är avsedd för ett honorärkonsulat ska konsulatchefen skriva under blanketten och lämna den direkt till Tullverket.

Om du tar emot kurirförsändelser eller konsulär post behöver du inte använda blanketten Application for duty-free import.

Grupp B

Internationella organisationer eller personer som är knutna till en internationell organisation kan få importera varor tull- och momsfritt. Ett grundkrav är att organisationen eller personen är upptagen antingen i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Personen behöver vara berättigad till tullfrihet enligt en stadga eller ett avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Bifoga ett dokument där organisationen intygar att omständigheterna är sådana som medför tullfrihet. Du utformar dokumentet själv.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 9
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande:
  • 10T i fall A
  • 11T i fall B
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange koden för de dokument som du bifogar:
  • Grupp A: Application for duty-free import. Kod 401A
  • Grupp B: Skriftlig uppgift om att omständigheterna är sådana att de kan medföra tullfrihet. Kod 402U

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 9
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod:
  • 10T i fall A
  • 11T i fall B
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange följande koder för de dokument som du bifogar:
  • Grupp A: Application for duty-free import. Kod 401A
  • Grupp B: Skriftlig uppgift om att omständigheterna är sådana att de kan medföra tullfrihet. Kod 402U

Överlåtelse av transportmedel efter importen

Du som har importerat ett motorfordon, fartyg eller luftfartyg tullfritt får inte överlåta detta tidigare än två år efter det att du tulldeklarerade transportmedlet till Tullverket. Om du överlåter transportmedlet tidigare måste du betala tull och moms, som beräknas på det värde som transportmedlet har vid tiden för överlåtelsen.

Du behöver inte betala någon tull eller moms vid överlåtelse om din situationen stämmer med någon av följande punkter:

 1. Transportmedlets ägare har avlidit.
 2. Transportmedlets ägare har fått förflyttning från Sverige. Ägaren ska ha ägt transportmedlet i minst sex månader efter det att det tulldeklarerades till Tullverket. Överlåtelsen ska i detta fall göras i nära anslutning förflyttningen, tidigast tre månader före planerad tidpunkt för förflyttningen.
 3. Transportmedlet överlåts till en person som också har rätt till tullfrihet enligt dessa bestämmelser. I det här fallet ska du bifoga en försäkran av den person som överlåter transportmedlet att hon eller han kommer att betala tullavgifterna för transportmedlet om det överlåts tidigare än två år efter det att transportmedlet tulldeklarerades till Tullverket. Skicka din försäkran till Utrikesdepartementet som överlämnar den till Tullverket.

Om det uppstår ett behov av att överlåta transportmedlet tidigare än två år efter det att transportmedlet tulldeklarerades till Tullverket ska den som har beviljats tullbefrielse anmäla detta till Utrikesdepartementet. Om Utrikesdepartementet bedömer att transportmedlet kommer att beläggas med importavgifter lämnar Utrikesdepartementet över anmälan till Tullverket.

Motsvarande regler om överlåtelse gäller även i fall då en internationell organisation eller person som är knuten till en sådan organisation har medgivits tullfrihet för transportmedel. I detta fall görs anmälan hos Tullverket.

Överlåtelse av andra varor efter importen

Om en vara överlåts tidigare än ett år efter det att varan tulldeklarerades till Tullverket ska den person som har medgivits tull- och momsfrihet för varan betala tull och moms.

Om det uppstår ett behov av att överlåta varorna tidigare än ett år efter att de tulldeklarerades till Tullverket ska den som har beviljats tullbefrielse anmäla överlåtelsen till Utrikesdepartementet. Om Utrikesdepartementet bedömer att varan kommer att beläggas med importavgifter lämnar Utrikesdepartementet över anmälan  till Tullverket. Tull och moms beräknas på det värde som varan har vid tiden för överlåtelsen.

Motsvarande regler om överlåtelse gäller även en internationell organisation eller person som är knuten till en sådan organisation. I detta fall görs dock anmälan till Tullverket.

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)