Tullverket

EDI – Meddelanden och tillstånd

Denna sida innehåller en lista på de meddelanden som ingår i TVEDI samt andra tillstånd som kan behövas för att ditt företag ska kunna använda meddelandena i produktion. Meddelandena är sorterade utifrån den tullprocedur som de tillhör.

Dagens tullhantering behöver anpassas till EU-lagstiftningens krav på att tullhantering ska ske digitalt. Det innebär att dagens EDI-system behöver anpassas och investeringar behövs i ett nytt systemstöd.

Läs mer om införandet på våra sidor om Framtida tullhantering.

För att skicka och ta emot meddelanden via EDI behöver ditt företag en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI). För att kunna använda meddelanden i produktion ska företaget utföra godkända tester mot Tullverket med ert EDI-system. För en del meddelanden kan företaget behöva ytterligare tillstånd och registreringar.

För att du som ombud ska kunna använda EDI i produktion för din kunds räkning behöver du även bli registrerad som tullombud hos Tullverket (TVOMB).

Om ditt företag redan har TVEDI och vill utöka med nya meddelandetyper i produktion så kan ni utföra tester på en befintlig eller ny teknisk bilaga utan att ansöka om ändring eller ett nytt TVEDI.

Meddelanden som ingår i TVEDI - enligt ny lagstiftning

Anmälan av varors ankomst (inkl. Deklaration för tillfällig lagring)


Deklarationstyp

Meddelandebeskrivning

Övriga tillstånd och registreringar som krävs

Anmälan av varors ankomst vid införsel till unionens tullområde

 • POGG – Anmälan av varors ankomst vid införsel till unionens tullområde


Deklaration tillfällig lagring i förväg

 • TSDP - Deklaration för tillfällig lagring i förväg


Deklaration tillfällig lagring
vid ankomst

 • TSDS - Deklaration för tillfällig lagring vid ankomst


Deklaration för tillfällig lagring vid avslut av ETD

 • TSTS - Deklaration för tillfällig lagring vid avslut av ETD


 

Tillfällig lagring – tillståndshavare


Deklarationstyp

Meddelandebeskrivning

Övriga tillstånd och registreringar som krävs

Uppgifter om anmälda varor

 • TSGP – Uppgifter om anmälda varor

Tillstånd till Anläggning för tillfällig lagring (TST)

 

eller

 

Beslut om annan godkänd plats (TVAGP)

 

samt

 

Registrering av godslokalkod för prenumerationstjänst

Medgivande om bortförande

 • TSPR – Medgivande om bortförande efter IMDS; IMDP+IMDA; ILDS; ILDP+ILDA; IFDS, IFDP + IFDA; CWDS; CWDP+CWDA

Tillstånd till Anläggning för tillfällig lagring (TST)


eller


Beslut om annan godkänd plats (TVAGP)


samt


Registrering av godslokalkod för prenumerationstjänst

Tullager – hänförande till tullagerförfarandet


Deklarationstyp

Meddelandebeskrivning

Övriga tillstånd och registreringar som krävs

Standardtulldeklaration

 • CWDS – Standardtulldeklaration
 • CWDF – Frigjord tulldeklaration
 • CWDC – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
 • CWAP – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration


Standardtulldeklaration i förväg

 • CWDP – Standardtulldeklaration i förväg
 • CWDR – Rättning av standardtulldeklaration i förväg
 • CWDA – Anmälan av varors ankomst
 • CWDF – Frigjord tulldeklaration
 • CWDC – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
 • CWAP – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration


Tullager – tillståndshavare


Deklarationstyp

Meddelandebeskrivning

Övriga tillstånd och registreringar som krävs

Avvikelserapport

 • CWDI – Avvikelserapport

Tillstånd till tullager (CWP, CW1, eller CW2)

Acceptansförfrågan/

acceptansmeddelande/
ändrade uppgifter

 • CWRA – Acceptansförfrågan
 • CWAC – Acceptansmeddelande
 • CWAA – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration

Tillstånd till tullager (CW1 eller CW2)


samt


Registrering av godslokalkod för prenumerationstjänst

Medgivande om utlämning

 • CWPR – Medgivande om utlämning efter IMDS; IMDP+IMDA; IFDS, IFDP + IFDA; CWDS; CWDP+CWDA

Tillstånd till tullager (CWP, CW1, eller CW2)


samt


Registrering av godslokalkod för prenumerationstjänst

Transitering i NCTS fas 5Deklarationstyp


Meddelandebeskrivning

Övriga tillstånd och registreringar som krävs

NormalförfarandeFörenklat förfarande – Godkänd avsändare


Tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering (ACR)

Förenklat förfarande – Godkänd mottagare


Tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering (ACE)

och/eller

Tillstånd till godkänd mottagare för TIR-transitering (ACT)

Import

Deklarationstyp

Meddelandebeskrivning

Övriga tillstånd och registreringar som krävs

Standardtulldeklaration

 • IMDS – Standardtulldeklaration
 • IMDP – Standardtulldeklaration i förväg
 • IMDR – Rättning av (IMDP) Standardtulldeklaration i förväg
 • IMDA – Anmälan av varors ankomst efter standardtulldeklaration i förväg
 • IMDC – Ansökan om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration


Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser

 • ILDS - Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser
 • ILDP- Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser i förväg
 • ILDR - Rättning av (ILDP) Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser i förväg
 • ILDA - Anmälan av varors ankomst efter Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser i förväg
 • ILDC - Ansökan om ändring av en godtagen/frigjord Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser


Förenklad deklaration

 • IFDS – Förenklad deklaration
 • IFDP – Förenklad deklaration i förväg
 • IFDR – Rättning av (IFDP) Förenklad deklaration i förväg
 • IFDA – Anmälan av varors ankomst efter Förenklad deklaration i förväg
 • IFDC – Ansökan om ändring av godtagen/frigjord förenklad deklaration

Tillstånd till förenklad deklaration (SDE)

Tillstånd till betalningsanstånd (DPO) – krävs inte av ombud

 

 

Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration

 • IKDS – Kompletterande deklaration
 • IKDC – Ansökan om ändring av kompletterande deklaration

Tillstånd till förenklad deklaration (SDE)

Förenklad deklaration frigjord

 • IFFP – Förenklad deklaration frigjord, uppgifter som beslutet fattats på, påminnelse till prenumererande part

 

Tillstånd till förenklad deklaration (SDE)

 

samt

 

Registrering av deklarant för prenumerationstjänst 

Anmälan vid registrering i deklarantens bokföring (EIDR)

 • IEDA – Anmälan av varors ankomst vid EIDR
 • IEDC – Ansökan om ändring av anmälan vid EIDR med status ingiven/frigjord

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import (EIR)

Kompletterande deklaration efter registrering i deklarantens bokföring (EIDR)

 • IKES – Kompletterande deklaration vid EIDR
 • IKEC – Ansökan om ändring av kompletterande deklaration vid EIDR

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import (EIR)

 

Export

Deklarationstyp

Meddelandebeskrivning

Övriga tillstånd och registreringar som krävs

Exporttulldeklaration till exporttullkontor

 • IE515 – Exporttulldeklaration
 • IE511 – Anmälan av varor till exporttullkontor för exporttulldeklaration ingiven i förväg
 • IE513 – Ansökan om rättning eller ändring
 • IE514 – Ansökan om ogiltigförklarande
 • IE583 – Information om ej utförselbekräftad export

Tillstånd till förenklad deklaration (SDE) – krävs för IE515 vid förenklad deklaration

 

Tillstånd till centraliserad klarering (CCL) – krävs för IE515 vid centraliserad klarering

Anmälan av varor till utförseltullkontor

 • IE507 - Anmälan av varor till utförseltullkontor


Anmälan av varors utförsel till utförseltullkontor

 • IE590 – Anmälan av varors utförsel


 

 

 

Meddelanden som ingår i TVEDI - enligt äldre lagstiftning

Summarisk införseldeklaration enligt äldre lagstiftning


Deklarationstyp

Meddelandebeskrivning

Övriga tillstånd och registreringar som krävs

Summarisk införseldeklaration

 • SID – Summarisk införseldeklaration


Import enligt äldre lagstiftning


Deklarationstyp

Meddelandebeskrivning

Övriga tillstånd och registreringar som krävs

Förenklad tulldeklaration

 • HNU – Förenklad deklaration
 • HRT – Rättelse av ej klarerad HNU
 • HBK – Elektronisk begäran om klarering av HNU eller HRT
 • HNK – Förenklad deklaration med begäran om klarering

Tillstånd till förenklad deklaration (SDE)


Tillstånd till betalningsanstånd (DPO)

Kompletterande tulldeklaration

 • TNU – Kompletterande importdeklaration
 • TRT – Rättelse av ej klarerad TNU

Tillstånd till förenklad deklaration (SDE) – krävs inte av ombud

Ansökan om ändring av tulldeklaration

 • OMP – Omprövning av klarerade ärenden såsom TNU, TQN eller manuellt registrerade ärenden


Anmälan import samt kompletterande deklaration efter registrering i deklarantens bokföring

 • ALI – Anmälan import efter registrering deklarantens bokföring
 • TQN – Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring
 • TQR – Rättelse av ej klarerad kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import (EIR)

Svarsmeddelande vid kontroll efter inskickad ALI

 • ZSK – Svarsmeddelande vid kontroll

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import (EIR)

Klarerad förenklad deklaration

 • ZKH – Klarerade förenklade deklarationer. Genererar ett elektroniskt meddelande för varje förenklad deklaration som blivit klarerad

Tillstånd till förenklad deklaration (SDE) – krävs inte av ombud


samt


Registrering av deklarant för prenumerationstjänst

Elektronisk utlämningssedel vid import

 • UTL – Elektronisk utlämningssedel efter HNK; HNU + HBK eller manuell begäran om klarering

Tillstånd till tullager (CWP, CW1 eller CW2)


och/eller


Tillstånd till Anläggning för tillfällig lagring (TST)


och/eller


Beslut om annan godkänd plats (TVAGP)


samt


Registrering av godslokalkod för prenumerationstjänst

Export enligt äldre lagstiftning


Deklarationstyp

Meddelandebeskrivning

Övriga tillstånd och registreringar som krävs


Standardtulldeklaration i förväg

 • UNU – Standardtulldeklaration i förväg
 • URT – Rättning av standardtulldeklaration i förväg
 • UKO – Komplettering av standardtulldeklaration i förvägStandardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna

 • UGE – Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna
 • ZEM – Genererar ett elektronisk meddelande varje gång ett exportärende klareras. Underlag för att uppgiftslämnaren ska kunna skriva följedokumentet EAD och förse denne med den senaste versionen av ärendet samt uppgift om MRN.

Beslut om godkänd plats vid export (TVEXP)


Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export

 • ALE – Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export
 • UFF – Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export

Tillstånd till förenklad deklaration (SDE)


och/eller


Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export (EIR)


Klareringsbevis export

 • ZKB – Klareringsbevis export

Registrering av lastplatskod för prenumerationstjänst


Klareringsbevis export vid ALE

 • ZKL – Klareringsbevis export vid ALE

Registrering av lastplatskod för prenumerationstjänst


Elektronisk utlämningssedel

vid återexport

 • UTL – Elektronisk utlämningssedel efter UGE; UNU + manuell begäran om klarering

Tillstånd till tullager (CWP, CW1 eller CW2)


och/eller


Tillstånd till Anläggning för tillfällig lagring (TST)


och/eller


Beslut om annan godkänd plats (TVAGP)


samt


Registrering av godslokalkod för prenumerationstjänst


Övrigt


Meddelande

Beskrivning

Fråga status

 • FRA – Fråga status

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information under "Anmälan av varors ankomst (inkl. Deklaration för tillfällig lagring)" och "Tillfällig lagring - tillståndshavare"

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)