Tullverket

Kapitalvaror och utrustning som importeras vid flytt av verksamhet från land utanför EU

Du som avslutar ditt företags verksamhet i ett land utanför EU kan i vissa fall importera kapitalvaror och annan utrustning utan att betala någon tull. Detsamma gäller för dig som utövar ett fritt yrke och för dig som i egenskap av juridisk person har en ideell verksamhet.

Med företag menas här en oberoende ekonomisk enhet inom produktions- eller servicesektorn.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna få tullfrihet för dina varor:

 1. Du ska fortsätta med en liknande verksamhet inom EU. 
 2. Varorna ska tillhöra företaget.
 3. Varorna ska ha använts i ditt företag under minst ett år innan verksamheten avslutas.
 4. Varorna måste importeras inom ett år från det att verksamheten avslutas.
 5. Varorna ska användas för samma ändamål efter flytten.
 6. Varornas mängd ska vara rimlig i proportion till företagets art och storlek.

Om du har ett jordbruksföretag omfattar tullbefrielsen även företagets djurbesättning.

Tullfriheten omfattar inte:

 1. företag som flyttar till EU för att gå samman med eller inkorporeras i ett företag som redan är etablerat i EU utan att någon ny verksamhet startas
 2. transportmedel som inte används inom produktions- eller servicesektorn
 3. livsmedel och foder av alla slag
 4. bränsle och lager av råmaterial eller färdiga produkter och halvfabrikat
 5. husdjur som ägs av handlare.

Skriftlig försäkran

Du som är ansvarig för verksamheten ska lämna en skriftlig försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet. Det finns ingen blankett för den skriftliga försäkran utan på ett separat papper lämnar du information om den verksamhet som du ska flytta till Sverige och de varor du söker tull- och momsfrihet för. Du kan antingen lämna ifylld och undertecknad försäkran direkt till tullkontoret eller skanna in den och bifoga din elektroniska tulldeklaration. Om du använder ett ombud för att lämna in en tulldeklaration kan ombudet även hjälpa till med att bifoga försäkran till ärendet.

Styrkande handlingar

Du kan behöva visa upp handlingar som styrker

 • att företaget definitivt har upphört med sin verksamhet utanför EU
 • att företaget flyttar till Sverige för att fortsätta med motsvarande verksamhet
 • att varan tillhör företaget
 • att varan har använts i företaget under minst ett år innan verksamheten upphörde.

Vad gäller efter importen?

Under det första året efter importen får du inte, vare sig kostnadsfritt eller mot ersättning, låna ut, pantsätta, hyra ut eller överlåta de varor som du har fått tullfrihet för utan att först anmäla det till Tullverket. Du får då betala tull för varorna. Du kan inte få dispens från det här tidskravet.

Om det finns risk för missbruk kan Tullverket förlänga tiden till tre år.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 9

 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100

 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande:
  • C09 för företag
  • C10 för personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer med en ideell verksamhet

 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  • Ange koden 402F för den skriftliga försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet, som du bifogar.

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 9

 • Fält 36 – Förmånskod: 100

 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod:
  • C09 för företag
  • C10 för personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer med en ideell verksamhet

 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
  • Ange koden 402F för den skriftliga försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet, som du bifogar.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)