Tullverket

Dialogmöten

Här hittar du till exempel minnesanteckningar från dialogmöten som Tullverket har genomfört.

Minnesanteckningar från dialogmöten

Dialogmöte med tillståndshavare EIDR import

Tullverket bjöd in tillståndshavare som idag använder registrering i deklarantens bokföring för att diskutera införandet av EIDR i det nya importsystemet.

Läs minnesanteckningarna från den 15 maj 2024 Pdf, 296.5 kB.

Dialogmöte med hamnaktörer

Tullverket bjöd in hamnaktörer till två hybridmöten den 29 april, där deltagarna antingen var på plats i Göteborg eller deltog digitalt. Fokus för dialogen var vilka aktörer som kommer att vara uppgiftslämnare i steg 2 i den nya exportprocessen – anmälan till utförseltullkontoret.

Läs minnesanteckningarna från dialogmötet den 29 april Pdf, 316.7 kB.

Dialogmöte förenklad deklaration import

Den 2 september 2024 införs förenklad deklaration i det nya importsystemet. Sedan följer en införandeperiod fram till den 27 september. På mötet diskuterade Tullverket den nya förenklade deklarationen med företag som har anmält intresse för att fortsatt använda denna deklarationstyp.

Läs minnesanteckningarna från dialogmötet den 8 april 2024 Pdf, 294.7 kB.

Dialogmöte med järnvägsaktörer

Den 18 och 19 oktober arrangerades två dialogmöten där järnvägsaktörerna fick möjlighet att ställa de frågor de eventuellt har inför införandet av transiteringsförfarandet för järnvägstransporter. Övergången till transiteringsförfarandet ska ske senast den 31 januari 2024.

Läs minnesanteckningar från dialogmötena den 18 och 19 oktober Pdf, 271 kB.

Dialogmöte standardtulldeklaration import

Syftet med dialogmötet var att diskutera införandet av standardtulldeklaration import. Vi ser att många stora aktörer väntar med att gå över till det nya importsystemet och diskuterade tänkbara anledningar och lyfte upp en del tips vi uppmärksammat hittills under införandet.

Läs minnesanteckningar från dialogmötet 18 september 2023 Pdf, 292.8 kB.

Dialogmöte om järnvägstransport

Den 19 juni genomfördes ett digitalt dialogmöte om järnvägstransport. Nytt datum för övergången till transiteringsförfarandet för varor som ankommer till Sverige på järnväg är 31 januari 2024. Tullverket uppmanar aktörerna att ansöka om aktuella tillstånd så fort som möjligt.
Läs minnesanteckningar från dialogmötet den 19 juni Pdf, 237.8 kB.

Dialogmöte om exponering av kodlistor

Tullverket bjöd in representanter från systemleverantörer och företag för att diskutera kommande exponering av kodlistor i syfte att förbättra Tullverkets service. Målet är att det ska underlätta vid förändringar i uppgiftslämningen i befintliga och nya deklarationsflöden.
Läs minnesanteckningar från dialogmötet, 15 juni, 2023 Pdf, 239.7 kB.

Dialogmöte med flygbolag

Tullverket bjöd in flygbolag som ankommer direkt till Sverige med varor från länder utanför EU. Syftet var att diskutera kommande förändringar för flygbranschen. Fokus var Importkontrollsystemet, ICS2, och Anmälan av varors ankomst.
Läs minnesanteckningar från dialogmötet, 1 juni, 2023 Pdf, 390.1 kB.

Dialogmöte angående e-tjänst för incidentrapportering vid transitering

Syftet var att diskutera vilken typ av plats som ska anges i samband med att man rapporterar en incident under transiteringsförfarandet. Vid övergången till NCTS fas 5 sker en anpassning av transitflödet till den nya tullagstiftningen som trädde i kraft 2016. Hanteringen av incidenter är ett sådant exempel.

Läs minnesanteckningarna från dialogmötet, 24 mars, 2023 Pdf, 317.7 kB.

Dialogmöte om järnvägstransporter

Syftet med dialogmötet var att tydliggöra kraven vid övergången till transiteringsförfarandet för järnvägstransport. Det finns ingen möjlighet för Tullverket att bevilja godkänd mottagare och platstillstånd på en plats där det saknas en driftansvarig. Därför finns ingen möjlighet att lossa icke-unionsvaror hänförda till transiteringsförfarandet i ett sådant fall. Från och med den 1 september 2023 ska transiteringsdeklarationen lämnas i det uppdaterade transiteringssystemet NCTS fas 5.

Minnesanteckningar dialogmöte om järnvägstransporter, 27 januari 2023 Pdf, 524.1 kB.

Informationsmöte om import och export av avfall och begagnade varor

Tullverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen träffade importörer, exportörer och tullombud för att informera om vad man ska tänka på när det gäller import och export av avfall och begagnade varor.

Informationsmöte om import och export av avfall och begagnade varor, 10 och 14 oktober 2022 Pdf, 342.4 kB.

Dialogmöte om tulldeklaration för gåvo- och lågvärdeförsändelser (H7)

Tullverket träffade post- och expressaktörer samt representanter från Transportindustriförbundet för att diskutera tulldeklarationen för lågvärde- och gåvoförsändelser som produktionssätts i april 2023.

Dialogmöte om tulldeklaration för gåvo- och lågvärdeförsändelser, 9 juni 2022 Pdf, 369.4 kB.

Dialogmöte om exportrestriktioner

EU har infört sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. Tullverket bjöd därför in till ett dialogmöte för att informera om de nya bestämmelserna och om våra utökade kontroller.

Dialogmöte om exportrestriktioner, 15 mars 2022 Pdf, 319.1 kB.

Dialogmöte om järnvägstransporter

Syftet med dialogmötet var att diskutera de förändringar det innebär när varor som förs in via järnväg ska transiteras. Vad innebär förändringen, vilken roll har man i logistikkedjan och vilka tillstånd är aktuella att ansöka om.

Dialogmöte om järnvägstransporter, 27 januari 2022 Pdf, 348.6 kB.

Dialogmöte med expressföretag

På dialogmötet med expressföretag den 20 januari diskuterades de lösningar för hanteringen av fullmakter som aktörerna infört eller planerar att införa.

Dialogmöte med expressföretag, 20 januari 2022 Pdf, 190.5 kB.

Dialogmöte med post- och expressföretag

Syftet med dialogmötet var att diskutera deklaration av lågvärdeförsändelser när IOSS används. Tullverket har eftersökt och fått klarhet i det att Tullverket måste debitera moms när IOSS-numret inte anges korrekt vid importtillfället.

Dialogmöte med post- och expressföretag, 29 november 2021 Pdf, 194.8 kB.

Dialogmöte Tullverkets e-tjänster

Onsdagen den 15 september träffades Tullverket och deltagare från Tullverkets kundpanel på ett digitalt dialogmöte. Syftet med dialogmötet var att diskutera ett förslag på framtida utformning av e-tjänster.

Dialogmöte Tullverkets e-tjänster, 15 september 2021 Pdf, 236.5 kB.

Dialogmöte med ombud

Tisdagen den 14 september träffades Tullverket och inbjudna ombud på ett digitalt dialogmöte. På mötet diskuterades problematiken med att varor lämnar godkänd plats innan Tullverket gett sitt medgivande.

Dialogmöte med ombud, 14 september 2021 Pdf, 303.2 kB.

Dialogmöte med ombud

Tisdagen den 16 mars genomfördes ett digitalt dialogmöte mellan Tullverket och inbjudna ombud. Syftet med mötet var att informera om exportrestriktionerna på covid-19-vacciner och vissa läkemedelssubstanser.

Dialogmöte med ombud, 16 mars 2021 Pdf, 254.7 kB.

Dialogmöte med ombud

Måndagen den 1 mars genomfördes ett digitalt dialogmöte mellan Tullverket och inbjudna ombud. Syftet med mötet var att informera om de kommande kontrollerna av ursprung i importdeklarationer från Storbritannien.

Dialogmöte med ombud, 1 mars 2021 Pdf, 269.1 kB.

Dialogmöte med expressföretag

På dialogmötet den 29 januari 2021 diskuterade Tullverket och expressaktörerna kravet på fullmakt för att lämna deklarationer för annans räkning. Kravet gäller alla försändelser, oavsett värde.

Dialogmöte med expressföretag, 29 januari 2021 Pdf, 254.9 kB.

Dialogmöte med järnvägsaktörer

Tullverket bjöd den 13 oktober 2020 in järnvägsaktörer för att diskutera den kommande hanteringen av järnvägstransporter till och från Sverige.

Dialogmöte med järnvägsaktörer, 13 oktober 2020 Pdf, 323.9 kB.

Dialogmöte med expressföretag

Tullverket bjöd i april 2020 in expressföretag för att diskutera hanteringen av de kommande mervärdesskatteändringarna för lågvärdeförsändelser.

Dialogmöte med expressföretag, april 2020 Pdf, 706.4 kB.

Dialogmöte med ombud

Tullverket bjöd i december 2019 in ett urval av de ombud som anmält sig till kundpanelen, för att diskutera hur vi tillsammans kan göra det enklare för svenska importörer och exporter. Diskussionerna rörde tillståndshantering, deklarationer och bristande efterlevnad vid Norgegränsen.

Dialogmöte med ombud, december 2020 Pdf, 668.1 kB.

Sammanfattning av dialogmöten i samarbete med handelskamrarna

I maj 2019 genomfördes årets dialogmöten där vi diskuterade status i införandet av tullkodex och Tullverkets arbete för att förenkla tullhanteringen.

Sammanfattning av dialogmöten, maj 2019 Pdf, 855.1 kB.

Rundabordssamtal om brexit i samarbete med handelskamrarna

I december 2018 genomfördes rundabordssamtal på handelskamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet var att diskutera hur näringslivet och Tullverket förbereder sig inför brexit.

Sammanfattning av rundabordssamtalen om brexit, december 2018 Pdf, 823.6 kB.

Dialogmöte med Sveriges hamnar

Tullverket och representanter från branschorganisationen Sveriges hamnar samt två olika hamnar träffades för att få en gemensam bild av hur hamnarna påverkas av den nya hanteringen för anläggning för tillfällig lagring. Detta i syfte att öka förutsättningarna för en korrekt och enhetlig tullhantering.

Dialogmöte med Sveriges hamnar, 25 oktober 2018 Pdf, 292.5 kB.

Sammanfattning av dialogmöten i samarbete med handelskamrarna
I maj 2018 genomfördes årets dialogmöten där deltagarna både fick en lägesbild av det pågående arbetet med tillståndsomprövningar, men också Tullverkets erfarenheter hittills av införandet av det nya tullagerförfarandet. Vi diskuterade sedan vad som krävs för att kommande införanden ska gå snabbare.

Sammanfattning av dialogmötena maj 2018 Pdf, 662.9 kB.

Dialogmöte med olje- och energiproduktföretag
Tullverket och representanter från olje- och energiproduktbranschen träffades för att få en gemensam bild av hur hanteringen av olja och andra energiprodukter på tullager ser ut. Detta i syfte att öka förutsättningarna för en korrekt och enhetlig tullhantering.

Dialogmöte med olje-och energiproduktföretag 2018-03-12 Pdf, 200.8 kB.

Sammanfattning av dialogmöten i samarbete med handelskamrarna
I  maj och juni 2017 genomfördes tre dialogmöten i samarbete med handelskamrarna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Tullverket har arbetat fram en inriktning för synen på framtida förenklingar för näringslivet och hade vid dessa möten en första dialog kring denna inriktning.

Sammanfattning av dialogmötena maj–juni 2017 Pdf, 963.7 kB.

Tre dialogmöten i samarbete med handelskamrarna
Den 3–5 juni genomfördes tre dialogmöten i samarbete med handelskamrarna i Göteborg, Stockholm och Malmö. Cirka 15–20 representanter från näringslivet deltog på varje ort. Temat för dialogmötena var de förändringar som tullverksamheten står inför i samband med införandet av den nya tullkodexen för unionen.

Sammanfattning av dialogmöterna 2015-06-03–2015-06-05 Pdf, 164.9 kB.

Workshop framtida tullhantering
Tullverket har startat upp ett uppdrag som bland annat ska ta fram scenarier på hur huvudflödena kommer att se ut i framtiden när det gäller import, export, tullager, tillfällig förvaring samt ankomst och presentation. Tullverket bjöd med anledning av detta in ett urval representanter från näringslivet för att bland annat diskutera de scenarier Tullverket ser för import och export.

Workshop framtida tullhantering, 2015-03-04 Pdf, 199.6 kB.

Dialogmöte med ombud

Tullverket bjöd in ett urval av de ombud som anmält sig till kundpanelen, för att diskutera de förändringar ombuden står inför med anledningen av den nya tullkodexen för unionen.

Dialogmöte med ombud, 2015-01-28 Pdf, 86.4 kB.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Minnesanteckningar från den 15 maj har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)