Tullverket

Processen när du lämnar standardtulldeklaration i förväg

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. En möjlighet är att lämna en tulldeklaration i förväg som sedan aktiveras när varorna ankommer.

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en tulldeklaration i förväg. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

En beskrivning av de olika rollerna hittar du på sidan Begrepp och ansvar i den nya importprocessen.

Översiktsbild över processen när du lämnar standardtulldeklaration i förvägFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

1. Standardtulldeklaration i förväg skapas

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. Deklaranten i tulldeklarationen upprättar en tulldeklaration och skickar den digitalt till Tullverket. Tulldeklarationen innehåller då ett LRN-nummer (Local Reference Number). En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

Du kan lämna in en tulldeklaration i förväg tidigast 30 dagar innan dina varor förväntas komma till gränsen. När du skickar in en tulldeklaration i förväg kan du utelämna vissa uppgifter och skicka in dem senare.

2. Tar emot standardtulldeklaration

Tullverket tar emot tulldeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas tulldeklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.
  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är mottagen tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer med exempelvis tulltaxan och giltiga tillstånd.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter, till exempel om det används en varukod som inte finns i tulltaxan, skickas ett meddelande om vilka fel som påträffats till deklaranten i tulldeklarationen. Deklaranten i tulldeklarationen har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in tulldeklarationen på nytt.

3. Skapar ärende

Om kontrollerna i punkt 2 har passerats utan fel tar Tullverket emot tulldeklarationen. Ett ärende skapas hos Tullverket och en tidsfrist på 30 dagar startar i väntan på anmälan om varors ankomst. Ärendet tilldelas nu en tullidentitet och tulldeklarationen får statusen ingiven.

4. Får status ingiven

Ett meddelande om att deklarationen är ingiven skickas tillsammans med tullidentiteten till deklaranten i tulldeklarationen. Så länge deklarationen har denna status finns det möjlighet att komplettera med uppgifter genom att skicka in rättning av ärendet. Om uppgiftslämnaren under detta steg rättar uppgifter i tulldeklarationen skapas en ny version av tulldeklarationen som ersätter den tidigare versionen.

- Meddelande att standardtulldeklaration inte är ingiven

Om det inte inkommer någon anmälan om varors ankomst inom tidsfristen betraktas tulldeklarationen inte längre som ingiven. Ett digitalt meddelande om detta skickas till deklaranten i tulldeklarationen. Då vet deklaranten i tulldeklarationen att ankomstanmälan inte har inkommit och att deklarationen inte längre betraktas som ingiven. Det går då att börja om med ny deklaration.

5. Anmäler varors ankomst

När varorna ankommer ska det anmälas till Tullverket. Deklaranten i anmälan om varors ankomst gör det genom att skicka in ett digitalt meddelande eller genom att anmäla varorna direkt vid ankomsten till tullkontoret.

6. Hanterar anmälan om varors ankomst

Om anmälan inkommer inom tidsfristen kontrolleras uppgifterna och kopplas till tulldeklarationen. Ett meddelande om att anmälan har tagits emot skickas till deklaranten i anmälan om varors ankomst.

I de fall anmälan inte uppfyller de tekniska kraven tas den inte emot och deklaranten i anmälan om varors ankomst meddelas om detta och får information om vad som behöver åtgärdas. När felen har rättats kan anmälan skickas in på nytt.

Om det finns brister i uppgifterna meddelar Tullverket både deklaranten i tulldeklarationen och deklaranten i anmälan om varors ankomst att det finns behov av rättning.

Därefter gör systemet vissa kontroller för att kvalitetssäkra uppgiftslämningen i anmälan. Om anmälan uppfyller kraven genomförs aktiviteten Koppla ihop anmälan med befintlig tulldeklaration där ett meddelande om status ingiven skickas till deklaranten i anmälan om varors ankomst och tidsfristen för att inkomma med en anmälan stoppas.

I de fall en anmälan inte uppfyller kraven meddelas deklaranten i anmälan om varors ankomst om vilka fel som har påträffats. Uppgiftslämnaren har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in anmälan på nytt.

7. Bedömer om standardtulldeklaration kan godtas

Därefter görs en kontroll i syfte att säkerställa att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta och att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda. Om resultatet av kontrollen är att tulldeklarationen är godkänd så hanteras ärendet vidare.

8a Information om rättning

Är tulldeklarationen inte korrekt sammanställs behovet av rättning och skickas för kännedom till deklaranten i anmälan om varors ankomst.

8b Rättning eller avvisning

Är tulldeklarationen inte korrekt så sammanställs behovet av rättning och skickas till deklaranten i tulldeklarationen för åtgärd. Deklaranten i tulldeklarationen får tre kalenderdagar på sig att rätta ärendet. Inkommer en rättning inom utsatt tid hanteras den som en rättning.

Om det finns behov av komplettering skickas ett meddelande till deklaranten i tulldeklarationen. Då startar en tidsfrist på tre dagar för deklaranten i tulldeklarationen att inkomma med en rättning. Om begärda rättningar inte inkommer inom tre dagar avvisas tulldeklarationen.

9. Godtar standardtulldeklaration ingiven i förväg

Tullverket säkerställer att uppgifterna i tulldeklarationen är rätta och godtar tulldeklarationen.

10. Meddelande om godtagen

Ett meddelande om att tulldeklaration i förväg godtas skickas ut. Därefter går processen över till den process som finns för standardtulldeklaration under steg 5, Hanterar standardtulldeklaration.

Se processen vid standardtulldeklaration.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)