Tullverket

Allmänna handlingar

Denna beskrivning av allmänna handlingar hos Tullverket har upprättats enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet är att underlätta sökningen av allmänna handlingar och informera om bland annat vilka sekretessbestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar.

Tullverkets organisation och verksamhet

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige.

Detta är Tullverket

Arkivbeskrivning Pdf, 517.2 kB.

För fördjupad information om Tullverkets uppdrag och organisation hänvisas till förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket.

Sökmedel och tekniska hjälpmedel för att söka bland Tullverkets allmänna handlingar

En allmän handling ska som huvudregel alltid diarieföras. Tullverkets huvuddiarium, även kallat Verksdiariet, används för diarieföring av allmänna handlingar som inkommer eller upprättas hos Tullverket. Om du vill ha utdrag ur diariet, kontakta oss.

Vid sidan av Verksdiariet används system för registrering och hantering av klareringsärenden, exempelvis import- och exportdeklarationer. Inom Tullverkets brottsbekämpande verksamhet förs flera diarier beroende på vad saken gäller, exempelvis för underrättelser om misstänkt brottslig verksamhet och för utredningar om brott.

En förteckning över sökmedel till Tullverkets allmänna handlingar och uppgift om vem som kan lämna närmare upplysningar finns nedan under rubriken Förteckning över sökmedel till Tullverkets allmänna handlingar.

Bestämmelser om sekretess

Följande bestämmelser om sekretess tillämpas vanligen på handlingar och uppgifter i Tullverkets verksamhet enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

 • 18 kap. OSL – Sekretess till skydd för intresset att förebygga eller beivra brott
 • 19 kap. OSL – Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intressen
 • 27 kap. OSL – Sekretess till skydd för enskild inom verksamhet som rör skatt, tull m.m.
 • 30 kap. OSL – Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser tillsyn m.m. i fråga om näringslivet
 • 31 kap. OSL – Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet med anknytning till näringslivet
 • 35 kap. OSL – Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott m.m.
 • 39 kap. OSL – Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet
 • 15 kap. OSL – Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer.

Uppgifter som Tullverket regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker

Vilka uppgifter som får inhämtas och vad som ska lämnas ut till andra myndigheter nationellt och internationellt, regleras i en mängd lagar och förordningar. Som exempel kan nämnas att statistik om varuhandel mellan Sverige och andra länder (handelsstatistik) regelbundet lämnas till Statistiska centralbyrån enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Nedan nämns några av de lagar och förordningar som reglerar utbytet av information mellan Tullverket och andra nationella och internationella myndigheter (motsvarande). Författningarna kan läsas i sin helhet på Lagrummet.

 • Dataskyddslagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
 • Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
 • Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
 • Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete
 • Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
 • Förordning (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
 • Förordning (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
 • Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Tullverkets rätt till försäljning av personuppgifter

Tullverket har inte rätt att sälja personuppgifter som behandlas hos myndigheten.


Förteckning över sökmedel till Tullverkets allmänna handlingar

Förteckning över sökmedel till Tullverkets allmänna handlingar

Register, förteckning eller andra sökmedel

Ändamålet med behandlingen

Tullverkets huvuddiarium (Verksdiariet)

Diarieföring av allmänna handlingar som inkommer eller upprättas hos Tullverket och som inte diarieförs i andra IT-system

Rekryteringssystemet

Diarieföring och hantering av ansökningar till utlysta tjänster hos Tullverket

Diarium hos TullSvar

Diarieföring av frågor och svar som hanteras av TullSvar

Tess

Diarieföring och hantering av import- och exportdeklarationer, klareringsärenden m.m.

Operatörsregistret/Easy

Kundregister, register över företag som har ärenden hos Tullverket

Tullverkets löne- och personaladministrativa system

Administrera utbetalning av lön m.m.

Tullverkets ekonomiadministrativa system

Hantera Tullverkets ekonomiadministration

System för elektronisk fakturahantering

Betalning av fakturor

Arkivförteckning

Förteckning av allmänna handlingar enligt arkivlagen

Förteckning över it-system med koppling till behörighetshantering

Behörighetshantering

Behörighetsadministrativt system

Behörighetshantering

Tidrapporteringssystem

Rapportering av tidsåtgång för olika arbetsuppgifter

Register över bilder (bildbank)

Lagring och hantering av bilder i Tullverkets verksamhet

Laboratoriets it-system

Registrering och hantering av laboratorieresultat

Bus

Diarieföring och hantering av utredningar om brott


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: En ny version av arkivbeskrivningen har publicerats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)