Tullverket

Frågor och svar om det uppdaterade systemet för transiteringar

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för det uppdaterade systemet för transiteringar, NCTS fas 5.

Är det endast är tillåtet med 1 repetition av House Consignment, för att därefter vara tillåtet med 99 (som i specifikationen) under övergångsperioden?

För att möjliggöra konvertering till NCTS fas 4 finns övergångsregel E1406 i DDNTA app Q2 angående detta, se nedan:

E1406
IF <Decisive Date> is LESS than or EQUAL to <TPendDate>
THEN
/*/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis/RiskAnalysisResult AND
/*/Consignment/ActiveBorderTransportMeans AND
/*/Consignment/HouseConsignment AND
/*/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/DangerousGoods
multiplicity shall be set to '1x'"

Eftersom länder anslutna till NCTS går över från NCTS fas 4 till NCTS fas 5 vid olika tidpunkter har en övergångsperiod (Transition Period) fastställts, där särskilda regler gäller för att meddelande ska kunna utväxlas mellan länder som befinner sig i olika faser.

Under övergångsperioden är det endast tillåtet med en repetition av nivån ”House Consignment” enligt övergångsregel E1406.

En deklaration i NCTS fas 4 har 2 nivåer (huvud- och varupostnivå) med möjlighet att deklarera upp till 999 varuposter. För att begränsa formatet i NCTS fas 5 och möjliggöra konvertering till NCTS fas 4 finns ovannämnda övergångsregel samt ett flertal andra (se övergångsregler Exxxx och Bxxxx i DDNTA appendix Q2) som anpassar deklarationerna i NCTS fas 5 till begränsningar i NCTS fas 4.

Varför finns en övergångsperiod och varför gäller inte samma datum över hela EU?

Det har bedömts vara omöjligt för alla länder anslutna till NCTS att gå över från NCTS fas 4 till NCTS fas 5 samtidigt. Därför har det införts en övergångsperiod (Transition Period) för övergång till NCTS fas 5 mellan länderna. Övergångsperioden omfattar ett antal övergångsregler för transiteringsdeklarationer så att kommunikationen mellan länder i olika faser ska kunna fungera.

Varje land får själva bestämma hur övergången internt i landet ska gå till och Sverige har med hänsyn taget till teknisk lösning, kostnad och övriga förutsättningar beslutat att inte ha en övergångsperiod gentemot anslutna företag.

Kommer det att publiceras någon mall för TAD/TSAD?

Transiteringsföljedokument (TAD) samt transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter (TSAD) kommer till viss del få ett lite annorlunda utseende med anledning av de nya uppgiftskraven som ställs i NCTS fas 5, fält- och boxnummer ersätts exempelvis med dataelement. EU-kommissionen planerar att publicera de nya versionerna sommaren 2023.

Så fort slutgiltig version av TAD/TSAD finns tillgänglig kommer dessa publiceras på tullverket.se.

Gällande Transiteringsföljedokument (TAD) under övergångsperioden se information Info gällande övergångsperioden.

Vad menas med Transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning. Tillståndstyp TRD?

Det är en reducerad datauppsättning som gäller för järnvägs-, luft- och sjötransport. Möjlighet att använda reducerat datauppsättning kräver tillstånd. Med detta tillstånd krävs inte uppgift om nettovikt, i övrigt krävs samma uppgifter som i en standard transiteringsdeklaration.

Detta framgår i kolumn D2 i bilaga B TXK. De kunder som inte har eller inte använder sitt tillstånd (TRD) anger kod 0 i fältet ”Reduced dataset indicator ” i IE015.

Kommer det att vara möjligt att göra ändringar i en icke frigiven deklaration genom meddelande IE013?

Ändring av icke frigivna deklarationer genom meddelande IE013 kommer inte att vara möjliga vid övergången till fas 5.

Istället hänvisas till möjligheten att begära ogiltigförklarande av den deklaration som innehåller felaktiga uppgifter, detta sker via en e-tjänst på tullverket.se. En ny deklaration, med korrekta uppgifter, skickas in för att ersätta den felaktiga deklarationen.

Försvinner kravet på att följedokumentet måste följa varorna under transporten efter övergången till NCTS fas 5?

En av de förändringar som sker i och med övergången till NCTS fas 5 är att kravet på att följedokumentet ska följa varorna under transporten försvinner.

Kravet kvarstår dock så länge NCTS fas 5 med övergångsregler är aktuellt.

Hur berörs svenska företag av övergångsreglerna?

När Sverige går över till NCTS Fas 5 så blir det med Fas 5 med övergångsregler. Övergångsreglerna möjliggör att länder i olika faser kan kommunicera med varandra och innebär att vissa uppgifter, som exempelvis, varukoden inte blir obligatorisk.

I NCTS fas 5 valideras tillstånd till användning av försegling av särskild typ, måste man ha detta tillstånd för att kunna starta transiteringar i NCTS fas 5?

Tillståndet till användning av försegling av särskild typ är inte specifikt kopplat till NCTS fas 5. Huvudregeln är att försegling ska användas och som godkänd avsändare för unionstransitering behöver ni då också tillstånd till försegling av särskild typ.

Blir det krav på varukod vid övergången till NCTS fas 5 med övergångsregler?

Kravet på varukod blir aktuellt först vid fullskalig fas 5, det vill säga tidigast om ett år.

Vilka Y-koder ska anges i en transiteringsdeklaration

Y-koder kan vara kopplade både till specifik varukod, men också ha en generell innebörd.

Tulltaxan anger vilka Y-koder som är tillämpliga för respektive varukod men detta framgår inte av tulltaxan på endast sex-ställig nivå. Om det är känt vid deklarationstillfället att varukoden (på 8-ställig nivå) genererar en Y-kod ska den anges även i transitdeklarationen.

Y-koder ska anges i enlighet med kodlista för transitering (CL380) som presenteras av EU-kommissionen.

Vilket tullkontor ska användas vid uppstart respektive ankomstregistrering av transitering av godkänd avsändare respektive godkänd mottagare i fas 5?

Vid övergången till NCTS fas 5 kommer avgångs- och destinationstullkontor att centraliseras till Malmö och anges som SE000050 när en transitering startas eller avslutas med tillståndet godkänd avsändare eller godkänd mottagare. Detta gäller oavsett var i landet platsen finns.

Hur ska tillståndsnumret anges i NCTS fas 5?

Med NCTS fas 5 införs krav på att ange referens till det eller de tillstånd som krävs som stöd för deklarationen. Tillståndsnumret ska anges enligt den nya EU-standarden och kan vara upp till 34 tecken långt. Till exempel kan ett tillståndsnummer för godkänd avsändare se ut enligt följande: SEACRSE009251-2021-D-ABC12345.

  • Tillstånd till godkänd mottagare TIR inleds alltid enligt följande: SEACTSE009251…
  • Tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering inleds alltid enligt följande: SEACRSE009251…
  • Tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering inleds alltid enligt följande: SEACESE009251…
  • Tillstånd till försegling av särskild typ inleds alltid enligt följande: SESSESE009251…

I Systemet för tullbeslut (CDS) finns alla dina förenklingstillstånd för transitering registrerade. Här kan du också verifiera tillståndsnumren.

Varför kan jag inte se min transiteringsdeklaration som jag har skickat in i fas 5 i Tullverkets e-tjänst för transiteringar?

E-tjänsten är i nuläget inte kopplad till NCTS fas 5.

Transiteringar i Fas 4 kommer att vara synliga och på sikt kommer den befintliga tjänsten att stängas ner. Något datum för nedstängning är inte bestämt.

Hur ser kontinuitetsplanen (reservrutinen) för NCTS fas 5 ut?

Kontinuitetsplanen som finns för NCTS fas 4 kan fortsätta att tillämpas även efter övergången.

Hanteringen kommer att revideras men innan detta har skett så tillämpas samma hantering som tidigare.

Jag har skickat in en deklaration enligt normalförfarandet och fått ett LRN-nummer tillbaka men inget MRN-nummer.

Ärenden enligt normalförfarandet klareras på avgångstullkontoret. Det är vid denna tidpunkt som IE028/IE029 skickas ut. Klarering begärs på LRN-numret.

Hur gör jag korrekta hänvisningar till tidigare dokument – 12 01 000 000?

För tidigare referens ska referensnummer samt typ anges.

Om tidigare handling utgörs av en exportdeklaration anges typ N830 samt deklarationens MRN-nummer som referensnummer.

Om den tidigare handlingen utgörs av en tullagerdeklaration anges typ NMRN samt deklarationens MRN-nummer som referensnummer.

Om varorna ligger på en anläggning för tillfällig lagring rekommenderas att typen anges som N377 samt att deklarationens MRN-nummer anges som referensnummer.

Om tidigare handling utgörs av en exportdeklaration finns inget krav på att transiteringsdeklarationen ska innehålla referenser från tullager eller tillfällig lagring.

När vi skickar en IE044 med avvikelse så får vi tillbaka en IE025 med releaseindikator 4. Innebär detta att det inte är tillåtet med vidare hantering för de varor som ankommit?

När en IE044 innehåller avvikelser så skickas i dagsläget automatiskt en IE025 med releaseindikator 4. Den korrekta tolkningen av detta är att de ankomna varorna inte får hanteras vidare. Vi ser inte att detta är praktiskt möjligt och kommer därför att se över hur systemet ska fungera framöver. Fram till att ny information presenteras så går det bra att hantera det ankomna varorna vidare i flödet.

Hur gör vi om vi önskar ogiltigförklara en deklaration i normalförfarande?

En deklaration som skickas in i normalförfarande har status "Submitted" till dess att varorna och deklarationen presenteras vid avgångstullkontoret. Deklarationer med status "Submitted" kan inte ogiltigförklaras genom meddelandet IE014. Meddelandet kommer att avvisas.

Använd istället e-tjänsten. Då kan tulltjänstemannen som hanterar er förfrågan avvisa deklarationen.

Jag får felmeddelande när jag anger åttasiffrig varukod i transiteringen. Vad ska jag göra?

NCTS genererar tyvärr ett felmeddelande på åttasiffriga varukoder.

Lösningen i dagsläget är att ange varukod på sexsiffrig nivå eller helt utesluta varukoden.

Problemet är felanmält hos vår systemleverantör och kommer att åtgärdas. Vi har i dagsläget inte något datum för detta.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny fråga om felmeddelande är tillagt.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)