Tullverket

EDI – Så fyller du i ansökan om registrering för kommunikation via EDI

Anvisningar för ansökan om registrering för kommunikation via EDI med Tullverket (TVEDI).

Grunduppgifter om företaget

1. Sökandens namn

Ange sökandens fullständiga namn och adress enligt aktuellt registreringsbevis. En enskild näringsidkare anger det namn under vilket näringsverksamheten drivs.

2. Eori-nummer

Ange företagets Eori-nummer. Den sökande är det företag som TVEDI ska utfärdas för. Eori-nummer

3. Organisationsnummer

Ange sökandens organisationsnummer enligt aktuellt registreringsbevis. En enskild näringsidkare anger sitt personnummer. Om företaget inte är registrerat i Sverige (dvs. momsregistrerings- eller registreringsnummer hos Tullverket) anges företagets utländska registreringsnummer.

4. Kontaktperson för EDI-frågor och ansökan hos sökande

Ange namn, telefonnummer och e-postadress till den person inom ditt företag som Tullverket ska kontakta när ansökan behandlas. Uppgifterna registreras i Tullverkets system. Kontaktpersonen är i förekommande fall mottagare av lösenord för meddelandekuvert för EDI-parten. Personen är även mottagare av beslut om TVEDI och beslut om godkända tester.

Se till att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade för att underlätta ditt företags kontakter med Tullverket.

5. Typ av verksamhet

Ange vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Om företaget utvecklar tullsystem för andras räkning ange systemleverantör.

Grunduppgifter för teknisk bilaga

6. Teknisk bilaga

EDI-anslutningen görs på en teknisk bilaga. Här definieras de tekniska förutsättningarna för företagets EDI-kommunikation med Tullverket. Om ansökan avser flera tekniska bilagor kan ni specificera dessa genom att fylla i nedanstående uppgifter på ytterligare blankett som bifogas som bilaga.

7. Identifiering av part

Avser EDI-partens identifikation. Varje teknisk bilaga har en unik adress.

7 a)

EDIFACT: (UNB.S002)

Organisationsnummer::vidareadress
Exempel: 9999999999::VIDARE1

XML:

<wsa:From><wsa:Address>urn:iso:6523:icd:0007:Organisationsnummer</wsa:Address></wsa:From>
i kombination med
<eia:ReverseRoutingAddress>vidareadress</eia:ReverseRoutingAddress>.

7 b) Vidareadress/reverse routing address

Vidareadress får bestå av max. 14 valfria tecken, alfanumeriskt. ÅÄÖ får inte ingå. Om det finns flera tekniska bilagor i TVEDI-registreringen måste de skiljas åt med olika vidareadresser.

8. System

Ange vilken systemleverantör och vilket system som är aktuellt för ansökan. Om sökanden utvecklar ett eget system ange detta.

9. Kommunikationsplats

9 a) Ange den OFTP kod (SSID) som kommer att användas. Genom denna kod identifieras kommunikationsplatsen. Varje installation av en kommunicerande OFTP programvara ska ha en unik SSID-kod för att inte konflikter ska uppstå.

Enligt den OFTP-standard som publicerats av Odette (även publicerad som RFC 5024 av IETF) ska identiteten på de olika parterna i en OFTP-överföring kunna säkerställas genom en identifieringskod som är baserad på ISO-6523 med formatet a1+n4+an14+an6.

Det finns flera olika utfärdarorganisationer som fungerar som ICD-organisationer (International Code Designator). Förteckningen över ICD-

organisationer administreras av British Standards Institute. I Sverige är den vanligaste ICD-koden "0007", vilket står för ett svenskt organisationsnummer.

Exempel på en OFTP kod (SSID) baserad på ICD-koden ”0007”:

O000700009999999999XXXXXX

där:

O = kvalificerare som hänvisar till Odette

0007 = ICD-koden för Skatteverket

00009999999999 = svenskt organisationsnummer

XXXXXX = intern alfanumerisk kod. De alfatecken som är tillåtna är A-Z, och de ska anges med versaler.

Den här strukturen utgör standard för OFTP-adressering. Företag etablerade i andra länder kan ta kontakt med den nationella Odette-organisationen, med Odette International eller med sitt nationella standardiseringsorgan.

9 b) Lämna tomt här ifall du vill använda samma kod för SSID- och SFID-identifiering, vilket är det vanligaste.

En alternativ SFID-kod (annan än SSID-koden) kan dock anges ifall OFTP-protokollet ska användas för att routa filer till en särskild filmottagare. För en kommunikationsplats som ska vidareförmedla filer (routa) till olika mottagare kan du välja att ha olika SFID-koder för olika EDI-parter (eller grupper av EDI-parter). Även SFID-koden ska följa reglerna för OFTP-adresser enligt fotnot 9a. Observera att en angiven SFID-kod kommer att användas i båda filriktningarna (sändning och mottagning).

EDI – Kommunikation

10. Kontakt för kommunikation/ driftsstörningar

Ange namn (om det är en person) eller enhet (till exempel ”it-avdelningen”), direkt telefonnummer och e-postadress. Kontakten finns antingen hos ditt företag eller hos tredjepartsleverantör för kommunikationsplats om sådan är angiven och ska ha tillgång till systemet. Kontaktuppgiften registreras i Tullverkets system och hit skickas lösenord för kommunikationsplatsen.

Anmäld kontakt är ansvarig för kommunikationsärenden, problemhantering, driftstörningar; och är första kontakt gentemot Tullverket för löpande frågor angående kommunikation.

Se till att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade för att underlätta ditt företags kontakter med Tullverket.

11. Kontaktuppgifter för tredjepartsleverantör

Ifall sökanden ska använda en tredjepartsleverantör för kommunikationen av meddelanden till och från Tullverkets EDI-system ska den operatörens företagsnamn, adress, telefonnummer och organisationsnummer anges.

12. Behörig firmatecknare

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare enligt aktuellt registreringsbevis. Ansökan ska skickas till Tullverket med underskrift i original. Om ansökan är underskriven av en annan person ska det finnas en fullmakt från behörig firmatecknare. Fullmakten ska skickas till Tullverket i original.

Övrig information

13. Kontaktperson för signeringscertifikat

Tullverket tillämpar ett PKI-baserat säkerhetskoncept. De flesta företag behöver två typer av signeringscertifikat:

  • Företagets signeringscertifikat för att signera meddelanden till Tullverket
  • Tullverkets signeringscertifikat för att kontrollera meddelanden som kommer från Tullverket.

Tullverkets signeringscertifikat finns att hämta på tullverket.se. För att kunna beställa Företagets signeringscertifikat måste sökanden anmäla en eller flera kontaktpersoner. Detta görs på blankett tv404.35. Blanketten skickas in i samband med ansökan om TVEDI.

Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson

EDI – Säkerhet

14. Information om meddelande som ditt företag har för avsikt att testa

Innehavare av TVEDI har möjlighet att testa alla meddelanden och prenumerationstjänster som Tullverket erbjuder. Som information inför företagets tester anger ni i denna del de meddelanden ni initialt har för avsikt att testa (frivillig uppgift).

EDI-meddelanden och tillstånd

För att prenumerationstjänster ska aktiveras i produktion efter genomförda godkända tester behöver ditt företag beställa koppling av ytterligare uppgifter separat. Mer information om vad prenumerationstjänsterna innebär och hur uppgifterna ska anmälas till Tullverket finns på sidan för prenumerationstjänster i produktion.

15. Övriga upplysningar

15 a) Övriga upplysningar om sökandens verksamhet, t.ex. ifall ansökan är en följd av att företaget genomgår fusion eller annan organisationsförändring (frivillig uppgift). Sådan information är till hjälp vid handläggning av ansökan och under testprocessen.

15 b) Tullverket erbjuder möjlighet för systemleverantör som utvecklat system för vidareförsäljning att få sina godkända tester publicerade på tullverket.se. Systemleverantör anger företagets webbadress om för att bli publicerad på vår webbplats.

16. Teckenrepresentation och teckenmängd

Teckenrepresentation för EDIFACT
Den teckenrepresentation som får användas är ISO 8859–1. Med teckenrepresentation menar vi den teckenkod genom vilken datorn internt skiljer de olika tecknen åt. Den teckenmängd som används är UNOC, latinskt alfabet nr 1.

Teckenrepresentation för XML
Teckenkodning som får användas är enligt UTF-8.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdatering under punkt 14.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)