Tullverket

Serbien

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Läs mer om Pem vid import

Läs mer om Pem vid export

Ursprungsregler

Pem-konventionen

Regional konvention om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung, Rådets beslut 2013/94/EU, EUT L 54, 2013

Förklarande anmärkningar till Pem-konventionen, EUT C 83, 2007 och EUT C 231, 2007

Övergångsregler

Protokoll 3 i beslut nr 1/2021 av stabiliserings- och associationsrådet EU-Serbien, EUT L 163, 2023

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Serbien tillämpar

 • bilateral kumulation.
 • diagonal kumulation enligt protokoll 3, ovan.

Tabeller för kumulation enligt Pem-konventionen

Tabeller för kumulation enligt övergångsreglerna

Varuomfattning

Enligt stabiliserings- och associeringsavtalet:
Avdelning IV, artikel 18-48 Pdf, 4.8 MB., samt bilaga I-V samt protokoll 1 och 2.

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 Pdf, 1.5 MB., EUT L 328, 2009. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1464, Pdf, 328.5 kB. L 209, 2017 innehåller en ändring till 1215/2009. De ensidiga tullmedgivanden som tidigare medgivits Serbien och som är fördelaktigare än de förmåner som avtalet medger kan tillämpas så länge förordning (EG) nr 1215/2009 är i kraft.

Ursprungsintyg

De ursprungsintyg som används till och från Serbien är följande:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 140, 2018 Pdf, 371 kB..

 • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
 • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Serbien och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
 • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Varucertifikat EUR-MED är ett speciellt ursprungsintyg som kan användas för att flytta varor mellan länder som tillämpar Europa- Pan-Euro-Medelhavs kumulation ( PEM).

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

För varor där ursprungsreglerna i övergångsreglerna tillämpas ska varucertifikat EUR.1 innehålla följande text i fält 7: “TRANSITIONAL RULES”. I ursprungsdeklarationer lägger exportören till “... according to the transitional rules of origin” i slutet av den särskilda text där ursprunget intygas.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsdeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

 • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
 • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

 • Importen är av tillfällig karaktär.
 • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
 • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Serbien är giltiga i:

 • 4 månader för ursprungsintyg enligt Pem-konventionen
 • 10 månader för ursprungsintyg enligt övergångsreglerna

Avtal

Stabiliserings- och associeringsavtal EG-Serbien Pdf, 8.5 MB. (2013/490/EU, Euratom), EUT L 278, 2013

Övrigt

Vägledningsdokument för tillämpning av den nya Pem-konventionen (på engelska).

______________      
EGT = Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT = Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)