Tullverket

Remissvar 2014

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2014.

Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63) Pdf, 249 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-12-15

Tullverkets yttrande över promemorian "Några ändringar i vapenlagen" Pdf, 238 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-12-12

Tullverkets yttrande över utkastet till lagrådsremiss: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet Pdf, 232.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-12-12

Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Pdf, 58 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-12-15

Tullverkets yttrande avseende remiss om förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel Pdf, 51.8 kB.
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2014-12-12

Tullverkets yttrande avseende "Förslag till MSB:s föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition" samt "Förslag till MSB:s föreskrifter om användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition" Pdf, 282.5 kB.
Mottagare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Datum: 2014-12-08

Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) Pdf, 254 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-12-01

Framställan från Transportstyrelsen om uppgifter i vägtrafikregistret och om sökbegrepp för dessa uppgifter Pdf, 154.7 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-10-28

Remiss angående ny kontrollhandbok för kosttillskott Pdf, 56.2 kB.
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2014-11-05

Tullverkets yttrande rörande förslag till föreskrifter om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg samt föreskrifter om växtskyddsavgifter Pdf, 57.1 kB.
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2014-11-05

Tullverkets yttrande rörande förslag till förändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:37) om handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter Pdf, 57.4 kB.
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2014-11-05

Tullverkets yttrande rörande förslag till förordning om återvinning av fartyg Pdf, 152.3 kB.
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2014-10-22

Tullverkets yttrande över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Pdf, 554.6 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2014-10-24

Skriftlig procedur, gemensam uppfattning avseende vissa frågor gällande hantering av alkohol (ITEG/O/1, 2 och 3) Pdf, 284.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-10-20

Tullverkets yttrande över förslag till förändring av förordning (1994:1236) om producentansvar för däck Pdf, 86.2 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2014-10-22

Tullverkets yttrande avseende remiss Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Pdf, 82.3 kB.
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Datum: 2014-10-07

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 Pdf, 91.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-10-13

Tullverkets yttrande över höjd skatt på tobak Pdf, 22.2 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-10-10

Tullverkets yttrande över Synnerligen grova narkotikabrott (SOU 2014:43) Pdf, 128.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-10-06

Tullverkets yttrande över föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur Pdf, 18.4 kB. 
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2014-10-08

Tullverkets yttrande över SOU 2014:39 Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service Pdf, 153.2 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-09-22

Promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättlagen Pdf, 140 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-09-22

Tullverkets yttrande angående Vinteralkylat Pdf, 83.6 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2014-09-22

Remiss av Utkast till lagrådsremiss – Ökade möjligheter att resa inom EU utan pass Pdf, 106.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-09-09

Tullverkets yttrande över promemorian Ett förtydligande av 33 kap. 6 § rättegångsbalken Pdf, 60.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-08-26

Promemorian - En tydligare skadereglering i staten Pdf, 139.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-08-26

Promemorian Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Pdf, 273.2 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-07-22

Promemorian Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel Pdf, 227.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-07-22

Tullverkets yttrande över "Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m." Pdf, 203.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-06-18

Tullverkets yttrande över promemorian "Höjning av avgifterna till brottsofferfonden" Pdf, 57.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-06-03

Tullverkets yttrande över Transportstyrelsens förslag om kör- och vilotider samt färdskrivare och internationella vägtransporter inom EES Pdf, 235.5 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-05-14

Tullverkets yttrande över promemorian om viss privatinförsel av cigaretter Pdf, 231.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-14

Yttrande över förändringar i momslagen och förordning om Europeiska unionens punktskatteområde, med anledning av ändrad status av Mayotte Pdf, 150.2 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-05

Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 Pdf, 51.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-05

Promemorian om ny instansordning i regelsystemet för exportbutiker Pdf, 142.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-04-24

Yttrande över betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) Pdf, 63.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-04-22

Promemorian Arbetsuppgifter för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten Pdf, 279.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet 
Datum: 2014-03-18

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon Pdf, 237.7 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: konkurrensvillkor/cabotagetransporter Pdf, 242.1 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhet Pdf, 228.6 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets synpunkter på SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Pdf, 31 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-11

Tullverkets yttrande ang. Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter Pdf, 108.5 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-03-11

Tullverkets betänkande av utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70) Pdf, 937.8 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2014-03-06

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott (SOU 2014:7) Pdf, 386 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-03-06

Tullverkets yttrande avseende remiss om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotika Pdf, 137.9 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2014-02-26

Läkemedelsverkets föreskrifter om de narkotiska ämnena gammabutyrolakton och 1,4-butandiol Pdf, 241.8 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2014-02-24

Promemorian Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av ett samarbetsavtal med Förenta staterna Pdf, 18.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-02-13

Angående  förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel Pdf, 228.5 kB. 
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2014-02-12

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll (9496713; COM(2013 265 final) Pdf, 307.9 kB. 
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2013-09-23

Yttrande över remiss av regeringens biståndspolitiska plattform Pdf, 123.5 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2014-02-10

Yttrande över remiss av Transportstyrelsens framställan om ändring i lagen om vägtrafikregister samt förordning om vägtrafikdefinitioner Pdf, 148.9 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-02-05

Departementspromemorian (Ds 2013:74) Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Pdf, 265 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2014-01-30

En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75) Pdf, 223.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-30

Yttrande avseende förslag om vissa ändringar i fiskerilagstiftningens sanktionssystem Pdf, 158.6 kB. Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2014-01-27

Yttrande över promemorian Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen Pdf, 60.5 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-20

Yttrande avseende förslagen om ombudskostnader och tredjemanskontroll i betänkandet (SOU 2013:62) Förbud mot dubbla förfaranden – och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet Pdf, 222.6 kB. 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-01-16

Yttrande över betänkandet Vad bör straffas? (SOU 2013:38) Pdf, 479.8 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-10

Komplettering av Skogsstyrelsens meddelande 2012:2, Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning Pdf, 226.8 kB. 
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2014-01-09

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)