Tullverket

Kontroller på och av kroppen

Vi gör en kroppsvisitation eller en ytlig kroppsbesiktning när det finns anledning att anta att det finns föremål i kläderna eller på kroppen som kan tas i beslag. En kroppsbesiktning innebär att en läkare gör en kontroll av kroppens ihåligheter – för det krävs beslut av åklagare.

Tullverkets roll

Tullverket ska bekämpa smuggling av bland annat droger som är förbjudna att föra in till Sverige, och kontrollera droger med villkor för införsel (så kallade restriktions- eller förbudsvaror). Narkotika, hormonpreparat (dopningsmedel), andra hälsofarliga varor och läkemedel är exempel på varor som inte får föras in i Sverige hur som helst. Det är också exempel på varor som ibland smugglas i eller på kroppen, av så kallade kroppssmugglare.

Det finns olika typer av kontroller på och av kroppen, och av kläderna en person har på sig.

Kroppsvisitation

En kroppsvisitation är en kontroll av de kläder en person har på sig. Syftet med att genomföra en kroppsvisitation är att det finns anledning att anta att det finns föremål i kläderna som kan tas i beslag. En kroppsvisitation kan utföras när som helst under en tullkontroll, och ska helst genomföras inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme.

Ytlig kroppsbesiktning

En ytlig kroppsbesiktning är en kontroll av den nakna kroppen. Tulltjänstemannen får inte röra den nakna kroppen. Syftet med att genomföra en ytlig kroppsbesiktning är att det finns anledning att anta att det finns föremål på den nakna kroppen som kan tas i beslag. En ytlig kroppsbesiktning kan utföras när som helst under en tullkontroll, och ska helst genomföras inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme.

Tulltjänstemannen har även befogenhet att utföra en urinprovtagning om det finns anledning att anta att det finns föremål i kroppen som är förbjudna att föra in i Sverige.

Kroppsbesiktning

Kroppsbesiktning kallas den mest omfattande kontrollen av kroppen. Vid en kroppsbesiktning röntgas eller undersöks till exempel inuti munnen eller andra ihåligheter på kroppen. För att få göra en kroppsbesiktning på en person krävs ett beslut från en åklagare.

En kroppsbesiktning utförs alltid av en läkare, och aldrig av en tulltjänsteman.

Skyddsvisitation

Syftet med att genomföra en skyddsvisitation på en person, är att av säkerhetsskäl söka efter farliga föremål, till exempel inför en transport eller förflyttning. För att få göra en skyddsvisitation krävs att det föreligger misstanke om brott mot smugglingslagen eller annan lag som anges i 1 § smugglingslagen. Det innebär att tulltjänstemannen gör skyddsvisitaitonen efter att till exempel en vara tagits i beslag under en tullkontroll.

Andra myndigheters roll

För att få göra en kroppsbesiktning, det vill säga röntga eller undersöka ihåligheter på kroppen, på en person kräver ett beslut från en åklagare.

Åklagarmyndigheten

Tullverkets befogenheter

  • Befogenhet för tulltjänsteman att besluta om kroppvisitation, ytlig kroppsbesiktning och urinprovtagning m m. hittar du i 27 § i lagen (2000:1225) om straff för smuggling (även kallad smugglingslagen).
  • Befogenheter som rör kroppsbesiktning hittar du bland annat i 29 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling (även kallad smugglingslagen) samt 28 kap. 12 § rättegångsbalken.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)