Tullverket

ACE, Godkänd mottagare för unionstransitering

Här får du hjälp när du ska fylla i en ansökan om tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering, ACE, i Systemet för tullbeslut.

Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Uppgift om den sökande
 • Allmänna uppgifter för ansökan
 • Specifika uppgifter för ansökan

Uppgift om den sökande

Sökande – Identifiering av aktör

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Sökande – Namn och adress

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Ombud

Om du agerar som ombud för den sökande: öppna fältet genom att trycka på Öppna och ange ditt Eori-nummer. Tryck sedan på Search actor information based on EORI number så fylls namn och adress i automatiskt.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska du inte öppna fältet.

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Uppgiften behöver inte fyllas i om personen är samma som den som ansvarar för tullfrågor.

Om du ska fylla i uppgiften öppnar du fälten genom att trycka på Öppna. Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Person som ansvarar för tullfrågor

Ange namn, e-postadress och telefonnummer till den person som ansvarar för tullfrågor. Uppgifterna ska kunna användas för ytterligare kontakt om tullfrågor.

Vid uppgiften Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning ska du också ange den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning

Ange namn, adress, personnummer och födelsedatum för de personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning, som företagets vd, styrelseordförande och styrelseledamöter. Ange även den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Födelsedatum anger du med formatet DD/MM/ÅÅÅÅ. Det går också att välja datum i kalenderfunktionen.

Välj Lägg till och fyll i uppgifterna. Om det är flera personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning väljer du Lägg till igen för att lägga till dem.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Allmänna uppgifter för ansökan

Typ av ansökan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Ny ansökan (1).

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Bilagor

För att bifoga en handling börjar du med att öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Välj Lägg till och ladda upp den fil du vill bifoga. 

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och antal handlingar. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Om du ska ladda upp flera bilagor väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan.

Du behöver bifoga följande:

 • En arbetsrutin för hur ni tar emot och avslutar transiteringar som beskriver:
  • vilken funktion den som ansvarar för och utför arbetsuppgifterna har
  • vad som utförs i en arbetsuppgift
  • vilka interna kontroller som genomförs för att förebygga, upptäcka och korrigera fel eller oegentliga transaktioner.
 • Arbetsrutinen ska vara så tydlig att företagets anställda ska kunna ha den som vägledning i arbetet. Syftet med att företaget behöver ha arbetsrutiner är att ni som framtida tillståndshavare ska ha bättre förutsättningar att göra rätt från början. I dokumenterade arbetsrutiner kan ni även samla och bevara den kunskap om förfarandet som finns i ert företag i dag.

 • Beskriv varuflödet för transiteringar med uppgift om:
  • vilken typ av varor ni kommer ta emot
  • transportsätt för varorna vid ankomst till anläggningen, till exempel bil eller järnväg.

 • Beskriv hur sändningar och varor kan spåras i ert affärs- eller logistiksystem, samt hur bokföringen för förfarandet ska se ut. Visa med hjälp av utdrag ur era system.

 • Beskriv vilka säkerhetsåtgärder företaget har för att skydda datorsystem mot obehörigt intrång och för att säkra företagets dokumentation.

 • Beskriv hur ni arkiverar styrkande handlingar och bokföring.

 • Uppgift om vilken funktion som ansvarar för att företaget efterlever villkoren för tillståndet och arbetsrutinerna
  • företaget efterlever villkoren för tillståndet och arbetsrutinerna
  • meddela Tullverket om företaget har problem att efterleva reglerna.

Geografisk giltighet – unionen


Ange att tillståndet ska vara giltigt i en medlemsstat (kod 3). Då kommer Sverige automatiskt upp i fältet Land.

Startdatum för beslutet

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla. Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ytterligare uppgifter

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange eventuella uppgifter som du tror kan vara användbara för handläggningen av ansökan.

Det kan till exempel vara aktuellt om det företag som söker tillståndet är etablerat utanför EU. Om det utländska huvudbolaget har en svensk filial registrerad hos Bolagsverket (numret börjar på 516), anger du det numret här.

Specifika uppgifter för ansökan

Tullrelaterad bokföring

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Ok.

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Den eller de platser där varorna kommer att tas emot enligt förfarandet för unionstransitering

Här ska du ange den eller de platser där varorna kommer att tas emot enligt förfarandet för unionstransitering.

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i följande uppgifter:

Identifieringsmetod

Välj alternativ Y - tillståndsnummer i rullisten.

Land

Ange SE - Sverige

Typ av platskod

Välj B - Godkänd plats

Kod för plats

Ange en kod för platsen. Tryck på Öppna för att öppna fältet och fylla i uppgifterna nedan:

 • Identifiering av plats
  Ange en godslokalkod och en nedkortad adress för platsen (fältet rymmer endast 35 tecken).

 • Tilläggskod
  Uppgiften ska inte fyllas i.

När du är klar går du vidare med Ok. Nu läggs platsuppgifterna till i tabellen över platserna.

Om du har flera platser väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.


Ladda upp uppgifterna i en Excel-fil

Ett alternativ om du har flera platser kan vara att registrera uppgifterna i en särskild Excel-mall. Tryck först på Exportera för att ladda ner dokumentet, fyll i uppgifter om platserna i kolumnerna B, D, F och H och spara dokumentet på din dator. Tryck därefter på Importera och ladda upp dokumentet från den plats där du sparat det.

Antal sändningar/transaktioner

Uppskatta hur många gånger i månaden företaget beräknar ta emot transiteringar enligt förfarandet.

Destinationstullkontor

Uppgiften behöver inte fyllas i.


Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på Spara. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.


Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på Skicka in. Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Uppe i högra hörnet får du en notis om att din ansökan har skickats in. Du får också upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsnummer. För att uppdatera sidan trycker du på Uppdatera.

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Skickad.


Efter att du har uppdaterat sidan kan du se ansökningsnumret och vilken status ansökan har. När du ser ditt ansökningsnummer och ansökans status är Mottagen betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Mottagen.

Sidan uppdaterades: