Tullverket

Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning eller för medicinska diagnoser och behandlingar

Hälsovårdsmyndigheter, sjukhusavdelningar eller institutioner för medicinsk forskning kan i vissa fall importera instrument och apparater som är avsedda för medicinsk forskning  eller för medicinska diagnoser och behandlingar utan att betala någon tullavgift. För att importera dessa varor tullfritt behöver du ett tillstånd.

Storbritannien

Tänk på att Storbritannien från och med 1 januari 2021 inte längre tillhör EU. Det innebär att om du vill importera instrument och apparater som är avsedda för medicinsk forskning eller för medicinska diagnoser och behandlingar så behöver du ett tillstånd till tullfri import. Detta gäller under förutsättning att varan du vill importera är tullpliktig – om varan redan är tullfri behövs inget tillstånd.

Det är viktigt att du ansöker i god tid före importtillfället, eftersom du måste ha tillståndet när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning.

Utöver ett tillstånd till tullfri import för varan behöver hälsovårdsmyndigheter, sjukhusavdelningar eller institutioner för medicinsk forskning också vara godkända för tullfri import. Även det tillståndet behöver vara beviljat innan varan importeras.

Tullfriheten gäller även för reservdelar, komponenter och tillbehör till dessa instrument och apparater. Du kan också få importera verktyg för att kunna underhålla, kontrollera, kalibrera och reparera dessa instrument och apparater.

En förutsättning för att kunna nyttja den här tullfriheten är att instrumenten eller apparaterna är en gåva eller en donation från en privatperson eller från en välgörenhets- eller filantropisk organisation. De får också ha köpts med medel från en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation eller med frivilliga bidrag. Gåvan eller donationen får inte ha något kommersiellt syfte och det får inte heller finnas något samband mellan givaren och tillverkaren av varorna.

Godkänd för tullfrihet

Du behöver vara godkänd av Tullverket för att få importera varor av det här slaget tullfritt.

Det är du som är ansvarig för verksamheten vid institutionen som ansöker om godkännande genom att skicka en skriftlig beskrivning av din verksamhet till oss. Till din ansökan ska du bifoga styrkande handlingar som exempelvis stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett beslut om att du är godkänd mottagare gäller i tre år.

Ansök om tillstånd vid varje import

Du behöver ett tillstånd till tullfri import för varje enskild vara som du vill importera.

Det är du som är ansvarig för verksamheten vid hälsovårdsmyndigheten, sjukhusförvaltningen eller institutionen som ansöker om tillståndet hos Tullverket. Din ansökan ska innehålla:

 1. varubeskrivning
 2. KN-nummer
 3. uppgifter om hur varan ska användas
 4. tillverkarens och leverantörens namn och adress
 5. ursprungsland
 6. tullvärde
 7. antal varor.

För gåvor ska du även ange följande:

 1. givarens namn och adress
 2. en skriftlig försäkran att gåvan av instrumentet eller apparaten i fråga inte döljer något kommersiellt syfte från givarens sida och att givaren av instrumenten eller apparaterna inte på något sätt har någon koppling till tillverkaren.

Skicka din ansökan till:
Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste ha tillståndet när du importerar din vara.

Tillståndet gäller i sex månader.

Vad gäller efter importen?

Du får inte låna ut, hyra ut eller överlåta de varor som du har fått tullfrihet för, varken kostnadsfritt eller mot ersättning, utan att först anmäla det till oss. Det här gäller också om du inte längre uppfyller villkoren för tullfrihet eller om du vill använda varorna för andra ändamål än dem som tillståndet avser. I de flesta fall får du då betala tull för varorna.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

 1. Fält 24 – Transaktionens art: 1 för köp, 3 för gåva
 2. Fält 36 – Förmånskod: 100
 3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C17
 4. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange följande koder för de dokument som du bifogar:
  - Beslut om godkänd mottagare för tullfri import: kod 401G samt tillståndsnummer
  - Tillstånd till tullfri import: kod 401T samt tillståndsnummer

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tullverkets postadress har ändrats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000