Tullverket

Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning eller för medicinska diagnoser och behandlingar

Hälsovårdsmyndigheter, sjukhusavdelningar eller institutioner för medicinsk forskning kan i vissa fall importera instrument och apparater som är avsedda för medicinsk forskning  eller för medicinska diagnoser och behandlingar utan att betala någon tull. För att importera dessa varor tullfritt behöver du ett tillstånd.

Du kan också ansöka om tillstånd till tullfri import för reservdelar, komponenter och tillbehör till dessa instrument och apparater, liksom för verktyg för underhåll och reparation av sådana varor. Denna tullfrihet kan du söka under förutsättning att varorna antingen importeras samtidigt med de instrument eller apparater de är avsedda för eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater som tidigare har importerats tullfritt. 

En förutsättning för att kunna nyttja den här tullfriheten är att instrumenten eller apparaterna är en gåva eller en donation från en privatperson eller från en välgörenhets- eller filantropisk organisation. De får också ha köpts med medel från en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation eller med frivilliga bidrag. Gåvan eller donationen får inte ha något kommersiellt syfte och det får inte heller finnas något samband mellan givaren och tillverkaren av varorna.

Godkänd för tullfrihet

Du som mottagare behöver vara godkänd av Tullverket för att få importera varor av det här slaget tullfritt.

Du som är verksamhetsansvarig ska skicka in en ansökan om tillstånd om att vara godkänd som mottagare för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som exempelvis stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om era bokföringsrutiner och försäkra att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att ni kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i tre år från beslutsdagen.

Tillstånd till tullfri import

Du behöver också ett tillstånd till tullfri import för varje enskild vara som du vill importera.

Det är du som är ansvarig för verksamheten vid hälsovårdsmyndigheten, sjukhusförvaltningen eller institutionen som ansöker om tillståndet hos Tullverket. Din ansökan ska innehålla:

 1. varubeskrivning
 2. KN-nummer
 3. uppgifter om hur varan ska användas
 4. tillverkarens och leverantörens namn och adress
 5. ursprungsland
 6. tullvärde
 7. antal varor.

För gåvor ska du även ange följande:

 1. givarens namn och adress
 2. en skriftlig försäkran att gåvan av instrumentet eller apparaten i fråga inte döljer något kommersiellt syfte från givarens sida och att givaren av instrumenten eller apparaterna inte på något sätt har någon koppling till tillverkaren.

Skicka din ansökan till:
Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste ha tillståndet när du importerar din vara. Tillstånd till tullfri import kan inte beviljas retroaktivt.

Ett tillstånd till tullfri import gäller i sex månader från beslutsdagen.

Vilka begränsningar gäller beträffande varornas användning efter importen?

Ett villkor för tullfrihet är att importerade varor ska användas för medicinsk forskning eller för medicinska diagnoser och behandlingar. Det innebär att varorna inte får användas för annat ändamål med bibehållen tullfrihet.

Om ni vill använda varorna för annat ändamål eller överlåta varorna måste detta först anmälas till Tullverket och vi tar då ställning till om tull ska betalas. Med överlåtelse avses här och i följande stycken: låna ut, hyra ut, sälja eller ge bort varorna.

Tullfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel om organisationen tänker överlåta varorna till en annan organisation som uppfyller villkoren för tullfrihet och ska använda varorna för medicinsk forskning eller för medicinska diagnoser och behandlingar.

En förutsättning för en sådan överlåtelse är att detta i förväg anmäls till Tullverket då överlåtelsen måste godkännas av Tullverket för att tullfrihet ska fortsätta att gälla för varorna.

Anmälan om att få Tullverkets godkännande till överlåtelse av importvaror utan att betala tull

Som framgår ovan måste en överlåtelse godkännas av Tullverket innan den får genomföras.

För att få ett godkännande för tullfri överlåtelse ska organisationen skicka in en anmälan om detta till Tullverket. Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av verksamhetsansvarig och innehålla följande uppgifter:

 • namn, oranisationsnummer och adress på den organisation som önskar överlåta varorna
 • en beskrivning av anledningen till anmälan (försäljning, donation, utlåning, uthyrning eller annan anledning)
 • namn och organisationsnummer på den organisation som vill överta varorna
 • varubeskrivning
 • antal varor
 • varornas KN-nr
 • tull-id vid importtillfället (om tillämpligt).

Anmälan till Tullverket vid annan användning

En anmälan till Tullverket ska också göras om varorna inte kommer till avsedd användning eller för att organisationen vill använda varorna för annat ändamål än för medicinsk forskning eller för medicinska diagnoser och behandlingar.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C17
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange koden för de dokument som du bifogar:
  • Beslut om godkänd mottagare, dokumentkod 401G som typ och tillståndsnumret för godkännandet som referensnummer
  • Tillstånd till tullfri import, dokumentkod 401T som typ och tillståndsnumret som referensnummer

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C17
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
  Ange följande koder för de dokument som du bifogar:
  • Beslut om godkänd mottagare för tullfri import: kod 401G i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer
  • Tillstånd till tullfri import: kod 401T i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret i fältet för referensnummer

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om Storbritannien är borttaget.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)