Tullverket

Immaterialrätt

Den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent äger en immateriell rättighet. Att använda någon annans immateriella rättigheter utan rättighetshavarens tillstånd utgör ett immaterialrättsintrång. Produkterna som tillverkas på detta sätt är förfalskningar, i folkmun kallade piratkopior.

Produkterna som tillverkas är förfalskningar, i folkmun kallade piratkopior. Piratkopior finns inom de flesta produktkategorier, som märkeskläder, mediciner, elektronikvaror, leksaker, mobiltelefoner, smink och läkemedel. Ju mer attraktiv en produkt är, desto större intresse finns det för att piratkopiera den världen över. Det råder ingen tvekan om att handeln med piratkopior har ökat stort under 2000-talet. En bidragande orsak är att det är så enkelt att beställa produkter via internet. Ofta kommer de förfalskade varorna från Kina, men det tillverkas många förfalskningar i andra länder också.

Piratkopiering ur ett samhällsperspektiv

Piratkopiering är ett fenomen som inte endast drabbar rättighetshavaren utan även hela samhället. Sett ur ett samhällsperspektiv finns det en rad problem förknippade med piratkopieringen.

Ett första problem är att handeln med piratkopior är en viktig inkomstkälla för grov organiserad brottslighet. Ett annat är att den fria konkurrensen på marknaden sätts ur spel. När företag som har lagt ner stora resurser på att utveckla en produkt får problem med lönsamheten leder det till att arbetstillfällen går förlorade och att samhället förlorar skatteintäkter.

Utöver det uppfyller piratkopierade produkter sällan alla de produktsäkerhetskrav som finns i EU och kan medföra stora risker för konsumenternas hälsa och för miljön.

Agera på misstänkta piratkopior – lämna in en ansökan om ingripande (AFA)

Du som är innehavare av en immateriell rättighet som ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent kan lämna in en ansökan om ett ingripande (AFA) hos oss. Din ansökan kan gälla inom enbart Sverige eller inom hela EU. Den kan också vara begränsad till vissa EU-länder. Den ansökningsblankett som du ansöker om ingripande eller förlängning på finns på EU-kommissionens webbplats. Där finns även  instruktioner för hur du fyller i blanketten.

Från och med 13 december 2021 kan ansökningarna fyllas i och lämnas in digitalt i IP Enforcement Portal (IPEP). På deras webbplats finns även detaljerad information om hur en ansökan ska lämnas in. Både Tullverket och EU-kommissionen rekommenderar alla att använda IPEP då detta sätt att lämna in ansökningar om ingripande kommer att bli obligatoriskt innan slutet av 2022.

Så lämnar du in en ansökan om ingripande och laddar ner ansökningsblanketten hos EU-kommissionen.

Så lämnar du in en digital ansökan om ingripande i IP Enforcement Portal (IPEP).

Du kan också tipsa Tullverket om du misstänker att det görs intrång i immaterialrätten.

Det här kan Tullverket göra

När en rättighetshavare har ansökt om ett ingripande kan Tullverket ingripa och stoppa varor som kommer från länder utanför EU och som misstänks vara förfalskade. Tullverket kan även på eget initiativ göra ingripanden mot misstänkta varor. En misstanke om förfalskning kan uppstå på grund av en varas eller förpacknings utseende eller egenskaper. 

När vi har stoppat en vara som misstänks vara förfalskad handlägger vi immaterialrättsärendet enligt bestämmelserna i EU-förordning 608/2013 och kontaktar rättighetshavaren som får bedöma om det har skett ett intrång. Det kan då även bli aktuellt med en civilprocess mellan importören och rättighetshavaren.

Det här kan Tullverket inte göra

Tullverket kan inte ingripa mot varor som parallellimporteras till Sverige. Parallellimporterade varor är varor som har tillverkats eller släppts ut på en annan marknad med rättighetshavarens samtycke.

Vi kan inte heller ingripa mot varor som ingår i en resandes personliga bagage och som förs in av resenären själv. Undantaget är om vi misstänker att varan förs in i kommersiellt syfte.

Myndighetssamverkan

Tullverket samverkar med andra myndigheter i Myndighetssamverkan mot piratkopiering. De andra myndigheterna är Patent- och registreringsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Andra myndigheter som också arbetar med immaterialrättsfrågor är:

  1. EUIPO - European Union Intellectual Property Office
  2. WIPO – World intellectual property organisation

Bestämmelser

Det är de här författningarna som gäller när vi ingriper i immaterialrättsfrågor: 

  1. Europarlamentets och Rådets förordning (EU) nr 608/2013
  2. Kommissionens förordning (EG) nr 1352/2013
  3. 4 kap. 16 § 44-49 §§ i tullagen, SFS (2016:253)
  4. 77 § i tullförordningen, SFS (2016:287)

Sök efter fullständiga lagtexter eller enskilda lagparagrafer ur svenska lagar i regeringskansliets rättsdatabas.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)