Tullverket

Andorra

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Avtal EG-Andorra 90/680/EG Pdf, 1.1 MB., EGT L 374, 1990. Beslut 1/2015, EUT L 344, 2015 är inarbetad.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Andorra tillämpar bilateral kumulation.

Varuomfattning

Utdrag ur avtalet 1990/680/EG, avdelning I och II Pdf, 54.5 kB.

Avdelning I – tullunionsavtal

Varor enligt kapitel 25-97 som är i fri omsättning i EU eller Andorra.

Avdelning II – övriga varor

Varor enligt kapitel 1–24 med ursprung i Andorra 
Tobaksvaror enligt HS-nr 2402 och 2403 som har tillverkats i EU av råtobak i fri omsättning i EU

Intyg för varor som omfattas av tullunionen

T2, T2F, original av T2L eller T2LF eller likvärdigt dokument.
Läs mer om intyg som styrker en varas tullstatus

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

De ursprungsintyg som används till och från Andorra är följande:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Andorra och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Särskilt intyg för tobaksvaror enligt HS nr 2402 och 2403, Rådets förordning 2302/2001.EGT L 310, 2001.

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta fakturadeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Fakturadeklartion 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Andorra är giltiga i:

  • 4 månader

Avtal

Avtal EG-Andorra 90/680/EG Pdf, 1.1 MB., EGT L 374, 1990. Beslut 1/2015, EUT L 344, 2015 är inarbetad.

Beslut 1/2003 2003/692/EG Pdf, 163.4 kB., av Gemensamma kommittén EG-Andorra, EUT L 253, 2003.
____________
EGT = Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT = Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)