Tullverket

Tillstånd till slutanvändning

Om den vara du importerar ska användas för ett särskilt ändamål eller inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU kan du ansöka om tillstånd till slutanvändning som kan ge dig tullnedsättning eller tullbefrielse.

Tillståndskod: EUS

Den som har tillstånd för slutanvändning kan, när en vara övergår till fri omsättning, få befrielse från tull eller nedsatt tull på grund av varornas slutanvändning. Observera att varorna står under tullövervakning ända tills de hänförs till den föreskrivna slutanvändningen eller tills förfarandet har avslutats på något annat godtagbart sätt. Du som tillståndshavare ska alltid lämna in en avräkningsnota inom 30 dagar från avslutningsdatum.

Läs mer om slutanvändning.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska vara etablerat i EU.
 • Företaget ska ha tillgänglig bokföring i Sverige.
 • Företaget ska lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt. Företaget ska till exempel ansvara för att varorna inte undandras tullövervakning.
 • Företaget måste ställa en garanti. I praktiken innebär det att ni måste ha ett tillstånd till samlad garanti och att det måste omfatta slutanvändning. Det tillståndet måste finnas innan du kan ansöka om tillstånd till slutanvändning.
  Läs mer och ansök om samlad garanti.
 • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet.
 • Företaget ska hålla en lämplig bokföring i en form som godkänns av tullmyndigheten. Det är viktigt att det finns spårbarhet i bokföringen.

Spårbarhet innebär att du ska kunna redovisa varans flöde i ett affärssystem. Det kan exempelvis göras genom

 • inköpsorder
 • godsmottagning
 • uppläggning på lager
 • uttag
 • bokföring av fakturan
 • upprättande av tulldeklaration
 • betalning av tullräkning.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Ansök direkt i deklarationen

Du kan även ansöka direkt i tulldeklarationen när varorna ska hänföras till förfarandet för slutanvändning. Tillståndet beviljas då genom att varorna frigörs för förfarandet. Du kan bara använda individuell garanti när du ansöker om tillstånd direkt i tulldeklarationen.

Ett tillstånd som Tullverket har beviljat genom att godta din deklaration för import gäller bara för varorna i den specifika importsändningen.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till slutanvändning ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du gör ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 1. Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
 2. Tillståndet gäller mellan det startdatum och den sista giltighetsdag som framgår av tillståndet.
 3. Tiden för avslut ska följas.
 4. Tillståndet har verkan i den medlemsstat eller de medlemsstater som anges i tillståndet.
 5. Tillståndet gäller endast för de berörda platser för användning som anges i beslutet.
 6. Om tillståndet medger eller inte medger överföring av rättigheter och skyldigheter framgår av tillståndet.
 7. Om tillståndet omfattar eller inte omfattar likvärdiga varor framgår av tillståndet.
 8. Tillståndet får endast användas för de varor som finns angivna i tillståndet. Därför är det viktigt att bevaka så att varukoder inte förändras under tillståndets giltighetstid.
 9. Tillståndet gäller för det varuvärde och den kvantitet som står angivet. Det finns möjlighet att begära utökning i tillståndet om du märker att värde och kvantitet riskerar att överskridas.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Giltighetstiden för tillståndet

Startdatum

Om du begär att tillståndet ska börja gälla en viss dag kan Tullverket besluta om detta startdatum. Annars börjar tillståndet gälla från och med den dag då du mottar beslutet.

Ett tillstånd med retroaktiv verkan kan beviljas  om samtliga av de förutsättningarna som anges i artikel 211.2 i tullkodexen är uppfyllda. Om Tullverket beviljar ett tillstånd med retroaktiv verkan ska tillståndet i regel få verkan tidigast den dag då ansökan godtogs. Undantag gäller bland annat för ansökan om förnyelse av ett tillstånd.

Har du fått tillstånd med retroaktiv verkan kan du inte få ett nytt tillstånd till slutanvändning med retroaktiv verkan inom 3 år.

Sista giltighetsdag

Tillståndets giltighetstid får inte överstiga fem år från den dag då tillståndet får verkan. Giltighetstiden får inte överstiga tre år om tillståndet gäller känsliga varor och produkter som avses i bilaga 71-02 till kompletteringsförordningen.

Kompletteringsförordningen, läs mer i bilaga 71-02.

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tillståndet ska nu sökas i Systemet för tullbeslut, CDS.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)