Tullverket

Varor till välgörenhetsorganisationer

Statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer kan importera vissa varor från länder utanför EU utan att betala någon tull eller moms. För att kunna importera dessa varor tullfritt måste välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer vara godkända av Tullverket.

En förutsättning för att få importera varorna tull- och momsfritt är att importen inte har någon negativ påverkan på konkurrensen eller orsakar missbruk.

Storbritannien

Tänk på att Storbritannien från och med 1 januari 2021 inte längre tillhör EU. Det innebär att om du är en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation och vill importera varor därifrån behöver du ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import. Det är viktigt att du ansöker i god tid före importtillfället, eftersom du måste ha tillståndet när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning.

Vilka varor omfattas?

Följande varor omfattas av tull- och momsfrihet:

 1. Basförnödenheter som kostnadsfritt ska distribueras till behövande. Exempel på basförnödenheter är mat, medicin och kläder.
 2. Alla slags varor som ska användas vid tillfälliga välgörenhetsevenemang för att samla in medel till förmån för behövande. Varorna ska skickas kostnadsfritt och utan kommersiellt syfte av en person eller organisation i ett land utanför EU.
 3. Utrustning och kontorsmaterial som skickas kostnadsfritt och utan kommersiellt syfte av en person eller en organisation i ett land utanför EU. Varorna ska vara avsedda att uteslutande användas för att tillgodose organisationens behov i den löpande verksamheten så att den kan uppfylla målen för sin välgörande eller filantropiska verksamhet.

Varor i punkten 3 kan bara importeras tullfritt av en välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation som har ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import.

Tänk på att tull- och skattefrihet inte gäller för alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror, kaffe, te eller motorfordon, undantaget ambulanser.

Godkänd för tullfrihet

De organisationer som kan bli godkända är

 • välgörenhetsorganisationer
 • filantropiska organisationer.

För att räknas som en välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation ska organisationen bedriva en ideell verksamhet. Organisationen får alltså inte bedriva verksamhet i vinstdrivande syfte. Det får inte heller vara fråga om offentlig verksamhet.

Statliga organisationer, såsom myndigheter, regioner och kommuner behöver inte ansöka om tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import. Tullverket bedömer också att statlig, regional eller kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform – men ägs av staten, en region eller en kommun innefattas i begreppet statliga organisationer.

Så här ansöker du

För att bli godkänd att ta emot vissa varor tullfritt ska du som är verksamhetsansvarig vid organisationen skicka in en ansökan om tillstånd om att vara godkänd som mottagare för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om organisationens bokföringsrutiner och försäkra att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att organisationen kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i tre år från beslutsdagen.

Den som är ansvarig för verksamheten ska även skriftligen beskriva hur varan ska användas för varje import. Det gäller både för offentliga och privata organisationer.

Vilka begränsningar gäller beträffande varornas användning efter importen?

Ett villkor för tullfrihet är att de importerade varorna ska användas för något av de ändamål som räknas upp i punkterna 1–3 ovan. Det innebär att varorna inte får användas för annat ändamål med bibehållen tullfrihet.

Om ni vill använda varorna för annat ändamål eller överlåta varorna på andra villkor än dem som framgår under punkterna 1 och 2 ovan måste detta först anmälas till Tullverket, och vi tar då ställning till om tull ska betalas.

Med överlåtelse avses här och i följande stycken att låna ut, hyra ut, sälja eller ge bort varorna.

Tullfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel om organisationen tänker överlåta varorna till en annan organisation som uppfyller villkoren för tullfrihet och som ska använda varorna för samma ändamål.

En förutsättning för en sådan överlåtelse är att detta anmäls i förväg till Tullverket, eftersom överlåtelsen måste godkännas av Tullverket för att tullfrihet ska fortsätta att gälla för varorna.

Anmälan om att få Tullverkets godkännande till överlåtelse av importvaror utan att betala tull och moms

Som framgår ovan måste en överlåtelse godkännas av Tullverket innan den får genomföras.

För att få ett godkännande för tullfri överlåtelse ska organisationen skicka in en anmälan om detta till Tullverket. Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av verksamhetsansvarig och innehålla följande uppgifter:

 • namn, organisationsnummer och adress på den organisation som önskar överlåta varorna
 • en beskrivning av anledningen till anmälan (försäljning, donation, utlåning, uthyrning eller annan anledning)
 • namn och organisationsnummer på den organisation som vill överta varorna
 • varubeskrivning
 • antal varor
 • varornas KN-nr
 • tull-id vid importtillfället (om tillämpligt).

Anmälan till Tullverket vid annan användning

En anmälan till Tullverket ska också göras om varorna inte kommer till avsedd användning eller om organisationen vill använda varorna för annat ändamål än de som anges i punkterna 1–3 ovan.

Ansök om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tull- och momsfrihet:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Dataelement 18 09 000 000 – Varukod: 9919 00 0050
  Observera att varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1–97
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande:
  • C20 för varor enligt punkt 1 + F45
  • C49 för varor enligt punkt 2 + F45
  • C50 för varor enligt punkt 3 + F45
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange koden för de dokument som du bifogar:
  • Beslut om godkänd mottagare för tullfri import: Kod 401G som typ och tillståndsnumret som referensnummer (gäller privat organisation)
  • Skriftlig uppgift om den avsedda användningen: Kod 401U

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Fält 33 – Varukod: 9919 00 00 50
  Observera att varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1–97.
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C20
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange följande koder för de dokument som du bifogar:
  • Beslut om godkänd mottagare för tullfri import: dokumentkod 401G i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer (gäller privat organisation)
  • Skriftlig uppgift om den avsedda användningen: Kod 401U

Momsfrihet

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning måste du ange koden F45 i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande för att ansöka om momsfrihet. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information om koden F45 samt tull- och momsfrihet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)