Tullverket

Varor till välgörenhetsorganisationer

Statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer kan importera vissa varor från länder utanför EU utan att betala någon tull eller moms. För att kunna importera dessa varor tullfritt måste välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer vara godkända av Tullverket.

En förutsättning för att få importera varor tull- och momsfritt är att importen inte har någon negativ påverkan på konkurrensen eller orsakar missbruk.

Storbritannien

Tänk på att Storbritannien från och med 1 januari 2021 inte längre tillhör EU. Det innebär att om du vill importera varor därifrån behöver du ansöka om tillstånd om godkännande i god tid då tillståndet behöver vara beviljat innan varan importeras.

Vilka varor omfattas?

Följande varor omfattas av tull- och momsfrihet:

 1. Basförnödenheter som kostnadsfritt ska distribueras till behövande. Exempel på basförnödenheter är mat, medicin och kläder.
 2. Alla slags varor som ska användas vid tillfälliga välgörenhetsevenemang för att samla in medel till förmån för behövande. Varorna ska skickas kostnadsfritt och utan kommersiellt syfte av en person eller organisation i ett land utanför EU.
 3. Utrustning och kontorsmaterial som skickas kostnadsfritt och utan kommersiellt syfte av en person eller en organisation i ett land utanför EU. Varorna ska vara avsedda att uteslutande användas för att tillgodose organisationens behov i den löpande verksamheten så att den kan uppfylla målen för sin välgörande eller filantropiska verksamhet.

Tänk på att tull- och skattefrihet inte gäller för alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror, kaffe, te eller motorfordon, undantaget ambulanser.

Godkänd för tullfrihet

De organisationer som kan bli godkända är

 • välgörenhetsorganisationer
 • filantropiska organisationer.

För att räknas som en välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation ska organisationen bedriva en ideell verksamhet. Organisationen får alltså inte bedriva verksamhet i vinstdrivande syfte. Det får inte heller vara fråga om offentlig verksamhet.

Statliga organisationer, såsom myndigheter, regioner och kommuner behöver inte ansöka om tillstånd om godkännande. Tullverket bedömer också att statlig, regional eller kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform – men ägs av staten, region eller kommun innefattas i begreppet statliga
organisationer.

Så här ansöker du

För att bli godkänd att ta emot vissa varor tullfritt ska du som är verksamhetsansvarig vid organisationen skicka in en ansökan i form av en skriftlig beskrivning av verksamheten till Tullverket. Bifoga styrkande handlingar som organisationens stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket beviljar bara tullfrihet för organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om organisationens bokföringsrutiner och en försäkran om att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att organisationen kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom din ansökan måste vara godkänd när du förtullar din vara.

Ett beslut om godkännande gäller i tre år.

Du ska även skriftligen beskriva hur varan ska användas för varje import. Det gäller både för offentliga och privata organisationer.

Vad gäller efter importen?

Du får inte, vare sig kostnadsfritt eller mot ersättning, låna ut, hyra ut eller överlåta de varor som du har fått tullfrihet för på andra villkor än dem som framgår under punkterna 1 och 2 ovan utan att först anmäla detta till oss. Du måste också anmäla om du inte längre uppfyller villkoren för tullfrihet eller om du vill använda varorna för andra ändamål än de som du tidigare har angivit. I de flesta fall får du då betala tull och moms för varorna.

Tull- och momsfriheten fortsätter dock att gälla om du lånar ut, hyr ut eller överlåter varorna till en annan organisation som uppfyller villkoren och som ska använda varorna för de ändamål som motiverar tullbefrielse.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

 1. Fält 24 – Transaktionens art: 1 för köp eller 3 för gåva
 2. Fält 33 – Varukod: 9919 00 00 50
  Observera att varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1–97.
 3. Fält 36 – Förmånskod: 100
 4. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C20
 5. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange följande koder för de dokument som du bifogar:
  - Beslut om godkänd mottagare för tullfri import: Kod 401G samt tillståndsnummer (gäller privat organisation)
  - Skriftlig uppgift om den avsedda användningen: Kod 401U

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 1.1 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om Storbritannien har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000