Tullverket

Tillstånd till att proviantera för viss tid

För att kunna proviantera med icke-unionsvaror och för obeskattade unionsvaror krävs ett tillstånd.

Tillståndskod: TVPFG (fartyg), TVPLF (flyg)

Proviantering är varor som ska tas ombord och användas på ett fartyg eller luftfartyg och som ska förbrukas av besättning eller passagerare. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Läs mer om proviantering av varor till fartyg eller luftfartyg.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till proviantering för viss tid ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Begränsningar

Tillståndet kan enbart utfärdas för:

 • luftfartyg som har en högsta tillåtna startvikt som överstiger 5 700 kg och som är destinerat till en utländsk flygplats för att lämna eller hämta passagerare eller last
 • fartyg som går i yrkesmässig trafik (ej fiskefartyg) och vars bruttodräktighet är minst 75 och som ska anlöpa utländsk hamn för att lämna eller hämta passagerare eller last eller som ska företa kryssning i mer avlägsna farvatten som turistfartyg
 • statsfartyg och statsluftfartyg.

Om det finns särskilda skäl får Tullverket bevilja dispens från kraven på lägsta startvikt respektive bruttodräktighet.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs mer om hur Tullverket behandlar dina personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Ladda ned blanketten Ansökan om tillstånd att proviantera fartyg 603.11. Pdf, 111.2 kB.

Ladda ned blanketten Ansökan om tillstånd att proviantera luftfartyg 603.12. Pdf, 111 kB.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. När du har ett beviljat tillstånd är det viktigt att ha en bokföring som ska vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig. Detta i enlighet med 12 § (lag 1999:446). Bokföringen ska vara så ordnad att:

 • det går att skilja de obeskattade gemenskapsvarorna som omfattas av tillståndet från andra varor
 • det framgår i vilka mängder varor av det slag som tillståndet avser har tagits emot från respektive upplagshavare och/eller som ni själv tagit emot i egenskap av registrerad varumottagare
 • det framgår i vilka mängder likartade varor av det slag som tillståndet avser tagits ombord i utländsk hamn
 • det framgår var och i vilka mängder sådana varor lagrats, respektive förbrukats ombord, (restaurang, bar, mäss etc.)
 • om särskild lagerbokföring förs ska den vara knuten till den ordinarie affärsbokföringen.

Tillämpning av tillståndet

Proviantering ska inte ske i större omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till:

 • resans art och varaktighet
 • det antal personer som kan beräknas följa med transportmedlet
 • de begränsningar för omsättningen på transportmedlet som kan finnas
 • det förråd av varor som redan finns ombord.

Du kan läsa mer om tillämpningen på sidan Proviantering av varor till fartyg eller luftfartyg.

Giltighetstiden för tillståndet

Tillståndet beviljas för som längst för ett år.

Ändra i ett tillstånd

Ändringar i ett befintligt tillstånd görs i blanketterna för ansökan.

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)