Tullverket

Remissvar 2017

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2017.

Tullverkets promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra niktoinhaltiga produkter Pdf, 1.8 MB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-12-18

Tullverkets yttrande över betänkandet av utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72) Pdf, 351.2 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-12-11

Tullverkets yttrande över promemorian Energimärkning Pdf, 340.4 kB.

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-12-11

Tullverkets remissvar gällande slutbetänkandet av Utredningen om vissa straffprocessuella frågor, "Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. - Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor" (SOU 2017:68) Pdf, 297.6 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-12-04

Tullverkets remissyttrande gällande promemorian Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42) Pdf, 342.6 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-11-20

Betänkandet (SOU 2017:74) Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning Pdf, 354.6 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-11-20

Tullverkets remiss av promemorian En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45) Pdf, 143.9 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-11-20

Tullverkets remissvar gällande förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Pdf, 87.3 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-11-20

Tullverkets remissyttrande gällande promemorian Regelförenkling för sjöfarten – ändringar i fartygsregisterförordningen Pdf, 141.5 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-11-13

Tullverkets remissyttrande över Förslag till ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse Pdf, 143.3 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-11-03

Tullverkets remissyttrande gällande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM(2017) 495. Pdf, 432.2 kB.

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2017-10-30

Tullverkets remissyttrande över slutbetänkande av Integritetskommittén (SOU 2017:52) - Så stärker vi den personliga integriteten. Pdf, 64.9 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-10-30

Tullverkets remissyttrande gällande promemorian En anpassning till dataförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde (DS 2017:38). Pdf, 25 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-25

Tullverkets svar på remiss om Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling Pdf, 105.1 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-09-25

Betänkandet Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57) Pdf, 430.3 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-15

Betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU 2017:58) Pdf, 505.3 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-15

Tullverkets yttrande över promemorian Utstationering och vägtransporter Pdf, 344.4 kB.

Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet
Datum: 2017-09-15

Tullverkets yttrande över En ny kamerabevakningslag Pdf, 358.2 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-15

Tullverkets yttrande över Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar Pdf, 351.5 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-04

Tullverkets yttrande över EU:s förslag om gemensam definition av kulturföremål vid import. Pdf, 80.1 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-09-05

Tullverkets yttrande över Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45) Pdf, 69 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-04

Tullverkets yttrande över Anpassningar av de fastighets-, associations-, transport- och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen Pdf, 149.4 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-04

Tullverkets yttrande över Kompletterande remissbehandling av utkast till lagrådsremiss – En utvidgning av kapningsbrottet Pdf, 348.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-04

Tullverkets synpunkter på promemorian om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23) Pdf, 345 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-09-04

Tullverkets yttrande över promemorian EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution Pdf, 432.9 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-08-29

Tullverkets yttrande över remissen Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Pdf, 294.1 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-08-29

Tullverkets yttrande över ny dataskyddslag, SOU 2017:39 Pdf, 151.8 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-08-23

Tullverkets yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordningen”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 (Fi2017/02848/SFÖ). Pdf, 314.5 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-08-21

Tullverkets yttrande över promemorian En amnesti för explosiva varor Pdf, 538.2 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-08-23

Remiss; Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket Pdf, 63.2 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-08-14

Remiss av betänkande Kvalificerad väldfärdsbrottlighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Pdf, 146.2 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-08-14

Remiss av EU-rättsakt COM(2017) 256: Förslag till förordning om en Digital Portal Pdf, 59.9 kB.

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2017-08-14

Tullverkets yttrande över betänkandet (SOU 2017:29) Brottsdatalag Pdf, 360.4 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-06-26

Tullverkets yttrande över departementspromemorian Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten (Ds 2017:24) Pdf, 361.9 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-07-04

Tullverkets yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden. Pdf, 21.3 kB.

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2017-06-26

Tullverkets yttrande gällande delbetänkande digitalförvaltning.nu (SOU 20 Pdf, 195.3 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-06-19

Tullverkets yttrande över utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi: Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)
Pdf, 352.1 kB.

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-06-19

Tullverkets yttrande över två uppdrag – Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall Pdf, 244.9 kB.
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-06-07

Tullverkets yttrande över delbetänkande ”Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången – Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv”, (SOU 2017:17) Pdf, 350.5 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-05-29

Tullverkets yttrande över utkastet till lagrådsremiss Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Pdf, 344.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-05-22

Tullverkets yttrande över delbetänkandet av utredningen om processrätt och stora brottmål "Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora mål Pdf, 1.6 MB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-05-23

Tullverkets yttrande över betänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93) Pdf, 436 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2017-05-08

Tullverkets yttrande över tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet Pdf, 357 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-04-03

Tullverkets yttrande över höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall Pdf, 75.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-04-10

Tullverkets yttrande över promemorian om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2018 Pdf, 65.4 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-04-10

Tullverkets yttrande över promemorian om sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden Pdf, 340.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-04-10

Tullverkets yttrande över promemoria om Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Pdf, 339.3 kB..
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-04-10

Tullverkets yttrande över EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik m.m. Pdf, 61.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-04-10

Tullverkets yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknads-baserad åtgärd från och med 2021 Pdf, 351.8 kB. 
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-03-20

Tullverkets yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning Pdf, 329.1 kB.
Mottagare: Kemikalieenheten 
Datum: 2017-03-27

Tullverkets yttrande över slutbetänkandet (SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Pdf, 259.1 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-03-22

Tullverkets yttrande över promemorian Elektroniska vägfraktsedlar (Ds 2016:42) Pdf, 904.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-03-20

Tullverkets remissvar (STY 2016-1026) avseende promemorian Normgivningen inom åklagarväsendet (Ds 2016:15 Pdf, 299.1 kB.).
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-03-20

Tullverkets yttrande över betänkandet (SOU 2016:70) Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer Pdf, 233.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-02-21

Tullverkets yttrande på remiss av betänkandet En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79) Pdf, 61 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-02-21

Nationella förfaranden för fullständigt denaturerad alkohol Pdf, 56.2 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-02-17

Yttrande över betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Pdf, 51.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-02-13

Elektroniskt europeiskt tjänstekort Pdf, 276 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2017-02-13

Promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg Pdf, 231.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-02-09

Remiss av betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82) Pdf, 50.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-02-09

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i och ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005. Pdf, 321.6 kB. 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-02-06

Promemorian Författningsändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken Pdf, 49.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-02-10

Rapporten om Sveriges genomförande av Århuskonventionen Pdf, 292 kB.
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-02-10

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål Pdf, 59.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-01-30

Promemorian Minskad klimatpåverkan av drivmedel Pdf, 225 kB.
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-01-30

Promemoria om fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Pdf, 232.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-01-23

Promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention – Ds 2016:27 Pdf, 242.4 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-01-16

Remiss av betänkandet Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten, SOU 2016:65 Pdf, 473.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-01-16

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)