Tullverket

Remissvar 2019

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2019.

Tullverkets yttrande över betänkandet Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete Pdf, 396.4 kB.
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2019-12-16

Tullverkets remissvar om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet Pdf, 618.4 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2019-12-05

Tullverkets remissyttrande över promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda Pdf, 590.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-11-13

Tullverkets yttrande angående förslag till nya föreskrifter Pdf, 730.4 kB.
Bilaga till Tullverkets yttrande angående förslag till nya föreskrifter Pdf, 939.3 kB.
Mottagare: Riksarkivet
Datum: 2019-10-30

Tullverkets yttrande angående förslag till vägledning om gallring efter skanning Pdf, 285.1 kB.
Mottagare: Riksarkivet
Datum: 2019-11-07

Tullverkets yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:7) Pdf, 599.5 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-11-05

Tullverkets remissvar gällande digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18) Pdf, 499.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-10-29

Tullverkets yttrande gällande betänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) Pdf, 499 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-10-29

Tullverkets yttrande över promemorian Ändring i krisberedskapsförordningen Pdf, 587.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-10-23

Tullverkets yttrande avseende begäran från Eskilstuna kommun om att Eskilstuna flygplats blir internationell unionsflygplats Pdf, 515.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-10-22

Tullverkets yttrande över promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumentermellan företag och konsumenter Pdf, 643.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-10-17

Tullverkets remissvar om Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet Pdf, 444.6 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2019-10-14

Tullverkets yttrande över promemorian En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor Pdf, 781.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-10-14

Tullverkets yttrande om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg Pdf, 566.8 kB.
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2019-10-02

Tullverkets yttrande om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort Pdf, 574.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-09-26

Tullverkets remissyttrande om förslag till nya föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare Pdf, 566.6 kB.
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2019-09-20

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Pdf, 319.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-09-16

Tullverkets yttrande över betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Pdf, 150.7 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2019-09-10

Tullverkets remissyttrande på promemorian Skatt på plastbärkassar Pdf, 173.3 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-09-06

Tullverkets yttrande över promemorian Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar Pdf, 337.9 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2019-08-19

Tullverkets yttrande över ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14) Pdf, 576.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum 2019-08-19

Tullverkets yttrande över Skövde flygplats begäran att bli Internationell unionsflygplats Pdf, 1.3 MB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-08-08

Tullverkets yttrande över Sänkt reklamskatt 2020 Pdf, 282.6 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-07-08

Tullverkets yttrande över Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning Pdf, 312.5 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-06-24

Tullverkets yttrande över Strada Transportstyrelsens olycksdatabas Pdf, 515 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2019-04-02

Tullverkets yttrande över utkastet till lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation Pdf, 416.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-07-01

Tullverkets yttrande över betänkandet Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (SOU 2018:87) Pdf, 345.2 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-05-14

Tullverkets yttrande över promemorian Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer Pdf, 358.6 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-05-06

Tullverkets remissyttrande över promemoria om ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m. Pdf, 676.5 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-04-15

Tullverkets yttrande gällande Remitterade förslag i anslutning till promemorian Elektroniska vägfraktsedlar (Ds 2016:42). Pdf, 347.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-03-25

Tullverkets yttrande gällande betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). Pdf, 281.8 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-03-12

Tullverkets yttrande över promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik Pdf, 344.2 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-03-05

Tullverkets yttrande över betänkandet Tillträde till Rotterdamreglerna (SOU 2018:60) Pdf, 349.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-02-25

Tullverkets remissyttrande över promemorian om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden Pdf, 341.8 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-02-05

Tullverkets yttrande gällande ”Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning” (SOU 2018:75) Pdf, 363.5 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-01-14

Tullverkets yttrande över Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (kompletterande regler till det s.k. e-handelspaketet) Pdf, 690.5 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-01-21

Tullverkets yttrande över kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier Pdf, 357.7 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-01-21

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)