Tullverket

Förändringar inom GSP

Ändringar i GSP-förordningen från 1 januari 2023

Sedan den 1 januari 2020 kan vissa produkter med ursprung i Indien, Indonesien och Kenya inte få förmånstull genom GSP. Genom en ny förordning förlängs detta undantag att gälla under hela 2023.

En förteckning över vilka produkter som berörs finns i bilagan till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1039 av den 29 juni 2022 (EUT L173, 2022).

Övriga varugrupper med ursprung i dessa länder kan få förmånstull.

Anledningen till beslutet är att det genomsnittliga värdet av EU:s import av de berörda produkterna från de tre länderna under tre år i rad överskrider gränsvärdena i bilaga VI till förordning 978/2012.

Ändringar i GSP-förordningen från 1 januari 2025

Från och med den 1 januari 2025 kommer Vanuatu inte längre att tillhöra de minst utvecklade länderna (MUL-länderna) som får tullfrihet för alla varor utom varor enligt kapitel 93. Detta på grund av att FN har uppgraderat Vanuatu från kategorin minst utvecklade länder. Varor med ursprung i Vanuatu kommer dock även i fortsättningen att få tullnedsättning eftersom landet fortfarande kommer att vara ett GSP-land. (EUT L432, 2021)

Ändringar för Kambodja från 12 augusti 2020

Från och med den 12 augusti 2020 kommer vissa varor med ursprung i Kambodja inte längre att vara förmånsberättigade. För dessa varor kommer den vanliga tredjelandstullsatsen att tillkomma om de importeras på eller efter det angivna datumet. Detta då EU anser att landet inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. En förteckning över vilka produkter som berörs finns på sidan 12 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/550 av den 12 februari 2020 (EUT L127, 2020).

Om dina varor importeras efter att tullförmånerna för Kambodja upphävts, men var på väg till EU den 12 augusti, kan du få förmånsbehandling om det inte går att omdestinera varorna till något annat land. Om så är fallet behöver du, förutom ett ursprungintyg, även en handling som styrker detta i form av ett konossement (bill of lading) – för att få tullfrihet för dina varor.

Vilken tredjelandstullsats som gäller varorna ser du i Tulltaxan (ange 12 augusti 2020 eller senare som frågedatum).

Sök varukod detaljer i Tulltaxan

Ändringar i GSP-förordningen från 1 januari 2021

Från och med 1 januari 2021 kommer Nauru, Samoa och Tonga inte längre att kunna få förmånstull genom GSP. Detta eftersom länderna har klassificerats som högremedelinkomstländer av Världsbanken under 2017, 2018 och 2019 (EUT L027, 2020). Pdf, 499.3 kB.

Ändringar i GSP-förordningen från 1 januari 2020

Från och med 1 januari 2020 till och med den 31 december 2022 kan vissa produkter från Indien, Indonesien och Kenya inte längre få förmånstull genom GSP.

En förteckning över vilka produkter som berörs finns i bilagan till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/249 av den 12 februari 2019 (EUT L42, 2019). Övriga varugrupper från länderna kan få förmånstull.

Anledningen till beslutet är att det genomsnittliga värdet av EU:s import av de berörda produkterna från tre länderna under tre år i rad överskrider gränsvärdena i bilaga VI till förordning 978/2012. Pdf, 959.2 kB.

Ändringar i GSP-förordningen från 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 kommer följande länder inte längre att kunna få förmånstull genom GSP: Elfenbenskusten, Ghana, Paraguay och Swaziland.

Detta eftersom det för Elfenbenskusten, Ghana och Swaziland finns andra förmånsordningar och för Paraguay är detta på grund av att Världsbanken klassificerat landet som högremedelinkomstland under åren 2015, 2016 och 2017. (EUT L 26 2018 Pdf, 370.7 kB.)

Dessutom kommer inte längre Samoa att tillhöra de minst utvecklade länderna (MUL-länderna) som får tullfrihet för alla varor utom varor enligt kapitel 93. Varor med ursprung i Samoa kommer dock att kunna få tullnedsättning eftersom landet fortfarande kommer att vara ett GSP-land. (EUT L 289 2015). Vilken tullsats som gäller för varorna kan du se i Tullaxan.

Sök varukod detaljer i Tulltaxan

Ändringar i GSP-förordningen från 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 kommer Ukraina inte längre att få förmånstull genom GSP. Detta eftersom det finns ett provisoriskt tillämpat frihandelsavtal mellan EU och Ukraina. Ukraina kommer därför att tas bort från bilaga II. (EUT L 34 2017 Pdf, 313 kB.).

Ändringar i GSP-förordningen från 1 januari 2017

Några länder kan från 1 januari 2017 inte längre få förmånstull genom GSP. De länder som det rör är Fiji, Irak, Marshallöarna, Georgien och Kamerun.

Fiji, Irak, Marshallöarna och Tonga har av Världsbanken klassificerats som högremedelinkomstländer under 2013, 2014 och 2015. Georgien, Kamerun och Fiji har 2014 börjat tillämpa en ordning för förmånstillträde till EU. De avförs därför från bilaga II. Eftersom Georgien upphör att vara förmånsland inom det allmänna preferenssystemet den 1 januari 2017 upphör det även att vara förmånsland inom den särskilda stimulansordningen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1979 Pdf, 317.6 kB.. (EUT L 289/3) Länderna utgår från bilaga II och III med verkan 1 januari 2017. Tonga har återinförts redan 1 januari 2017 (EUT L 34 2017 Pdf, 313 kB.).

Vissa avdelningar som inte längre får tullförmåner från vissa länder

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/330 Pdf, 316.4 kB.(EUT L 62 2016).

Denna förordning anger för ett antal förmånsländer vilka varugrupper med ursprung i dessa länder som inte kommer att beviljas förmåner enligt det allmänna preferenssystemet under perioden 1.1.2017–31.12.2019.

Anledningen till detta, och i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) nr 978/2012, är att det genomsnittliga värdet av unionens import av dessa produkter från dessa länder under tre på varandra följande år överskrider gränsvärdena som anges i bilaga VI till förordning 978/2012. Övriga varugrupper från dessa länder fortsätter att erhålla förmåner.

De länder som berörs är Indien, Indonesien, Kenya och Ukraina. 

Ändringar i GSP-förordningen från 1 januari 2016

Varor från Turkmenistan, Peru, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Botswana och Namibia omfattas inte längre av GSP-förmåner efter årsskiftet.

Dessa länder kan efter årsskiftet inte längre få förmånstull genom GSP. I Tulltaxan går det att se vad detta innebär per varukod och land både innan och efter årsskiftet. Observera att för att förmån ska kunna ges för produkter som från och med 1 januari förlorar sin förmånstull inom GSP så måste taxebestämmande dag vara innan årsskiftet samt yrkande på förmån behöver ha gjorts innan årsskiftet.

Har du varor på tullager som har ett giltigt ursprungscertifikat (GSP form A) är det fram till årsskiftet fortfarande möjligt för dig att yrka på förmån för varor från dessa länder.

Varför omfattas länderna inte längre av GSP?
Turkmenistan finns från 1 januari 2016 inte med i bilaga II på grund av att landet har klassificerats som högre medelinkomstland av Världsbanken under 2012, 2013 och 2014.

Peru, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, El Salvador och Guatemala har under 2013 börjat tillämpa en annan förmånsordning, frihandelsavtal, med EU. Som en följd av att Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama och Peru upphör att vara förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet, upphör de även att vara förmånsländer inom den särskilda stimulansordningen.

Även Botswana och Namibia har av Världsbanken klassificerats som högre medelinkomstländer tre år i rad (2011, 2012 och 2013) och kommer att strykas från bilaga II från 1 januari 2016.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1015/2014. (EUT L 283, 2014) Länderna utgår från bilaga II och III med verkan 1 januari 2016.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1016/2014. (EUT L 283, 2014) Länderna utgår från bilaga II med verkan 1 januari 2016.

Ändringar i GSP-förordningen 1 januari 2015

Några länder kan efter årsskiftet inte längre få förmånstull genom GSP. De länder som det rör är Kina, Maldiverna, Thailand och till viss del Ecuador. Dessa finns sedan 1 januari 2015 inte med i bilaga II på grund av att de har klassificerats som högre medelinkomstländer av Världsbanken under 2011, 2012 och 2013.

I Tulltaxan går det att se vad detta inneburit per varukod och land både innan och efter årsskiftet. Observera att för att förmån ska kunna ges för produkter som från och med 1 januari förlorade sin förmånstull inom GSP så måste taxebestämmande dag ha inträffat innan årsskiftet samt yrkande på förmån gjorts innan årsskiftet.

Ecuador berörs av detta men det är bra att känna till att ett tillfälligt arrangemang - som ger samma tullättnader som GSP- har tagits fram och gäller sedan 1 januari. Detta på grund av att Ecuador är i processen att ansluta sig till ett handelsavtal mellan EU-Colombia och Peru. Lagstiftning för Ecuador som förlänger förmånsregler fungerar på samma sätt som GSP vad gäller tullnivåer, certifikat form A och kumulation.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1421/2013 Pdf, 873.4 kB.. Länderna utgår från bilaga II med verkan 1 januari 2015, vilket är ett år efter ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1384/2014 Pdf, 825.9 kB. (EUT L 372, 2014). Tillfälligt arrangemang för Ecuador. Gäller från 1 januari 2015.

GSP-förordningen (978/2012)

Europaparlamentets och rådets förordning nr 978/2012 Pdf, 4 MB. (EUT L 303, 2012) av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 gäller från och med den 20 november 2012.

De beslut som tagits under 2013 om tullförmåner som ska beviljas eller tas bort med stöd av förordning nr 978/2012 började tillämpas från och med den 1 januari 2014.

En av anledningarna till detta är att kommissionen genom delegerade förordningar eller genomförandeförordningar ska kunna informera de ekonomiska aktörerna och de berörda länderna om ändringar som kommer att ske. Ändringarna som beslutas börjar gälla tidigast ett år efter det att beslut om ändringen har tagits.

Se särskild rubrik nedan för en lista över vilka ändringsförordningar som hittills har antagits.

Förteckning över bilagorna till den nya GSP-förordningen (978/2012):

Bilaga I (EUT L 303 sidan 19) anger samtliga länder för vilka det är möjligt att bevilja förmåner enligt förordning 978/2012 oberoende av om de enligt förordningen beviljas förmåner eller inte. Anledningen till detta är att det är då möjligt att återinföra förmåner enligt förordningen om något lands situation försämras. De länder som uppfyller villkoren i förordningen och som beviljas tullförmåner från och med 1 januari 2014 förtecknas i bilaga II, III eller IV.

Bilaga II (EUT L 303 sidan 24) upptar samtliga länder som beviljats tullförmåner enligt förordningen. Samtliga omfattas av den allmänna ordningen som anges i kapitel II (art. 4-8) i förordning 978/2012. Förmånerna enligt den allmänna ordningen består av tullfrihet eller tullnedsättning för ursprungsvaror som är upptagna i bilaga V. Observera att förmånerna inte nödvändigtvis omfattar alla varor från dessa länder och förmånerna kan upphävas tillfälligt eller tills vidare. Se nedan under listan över förordningar som ändrar förordning 978/2012.

Bilaga III (EUT L 303 sidan 27) anger vilka länder inom den allmänna ordningen som kan få förmåner enligt den särskilda ordningen för hållbar utveckling och gott styre (även kallat GSP +) som anges i kapitel III (art. 9-16) i förordning 978/2012. (Se nedan förordning 1/2014, EUT L 1, 2014.) Alla länder som vill komma ifråga måste lämna in en särskild ansökan. Kommissionen meddelar efterhand vilka länder som ska föras in i bilaga III. Förmånerna för GSP + består av tullfrihet för ursprungsvaror upptagna i bilaga IX med undantag för produkter som omfattas av en specifik tull och en värdetull. För dessa beviljas tullfrihet endast för värdetullen.

Bilaga IV (EUT L 303 sidan 28) anger vilka länder inom den allmänna ordningen som kan få förmåner enligt den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna som anges i kapitel IV (art. 17-18) i förordning 978/2012. Förmånerna för de minst utvecklade länderna förblir oförändrade det vill säga tullfrihet för alla varor med ursprung i dessa länder utom HS kapitel 93 (Everything But Arms, EBA). Dock ska licens krävas från och med den 1 januari 2014 till och med den 30 september 2015 för produkter enligt HS-nummer 17.01.

Bilaga V (EUT L 303 sidan 30) innehåller en förteckning över vilka varor som ingår i den allmänna ordningen. Varorna betecknas som antingen känsliga (K) eller icke-känsliga (IK). Enligt den allmänna ordningen beviljas tullnedsättningar för K och tullfrihet för IK utom när det gäller jordbrukskomponenter.

Bilaga VI (EUT L 303 sidan 58) innehåller bestämmelser för tillämpning av artikel 8 i förordning 978/2012. Artikel 8 anger regler för borttagande av tullförmånerna för en vara från ett förmånsland. Gränsvärdena som tillämpas enligt artikel 8.1 anges i denna bilaga.

Bilaga VII (EUT L 303 sidan 59) innehåller bestämmelser för tillämpningen av kapitel III i förordning 978/2012. Bilagan fastställer kriterier för att ett land ska anses vara sårbart enligt den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP +). 

Bilaga VIII  (EUT L 303 sidan 60) innehåller en lista över de konventioner som avses i artikel 9 av förordning 978/2012. Det är en lista över de konventioner som ett land ska ha ratificerat och förbundet sig att följa för att bli upptagen som förmånsland enligt den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP +).

Bilaga IX (EUT L 303 sidan 62) innehåller en förteckning över de varor som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP +). Förmånerna för GSP + består av tullfrihet för varor upptagna i denna bilaga med undantag för produkter som omfattas av en specifik tull och en värdetull. För dessa beviljas tullfrihet endast för värdetullen.

Bilaga X (EUT L 303 sidan 80) innehåller en jämförelsetabell mellan förordning 978/2012 och den tidigare förordningen 732/2008.

Tidigare förordningar som ändrar förordning 978/2012:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1213/2012 Pdf, 804.1 kB. (EUT L 348, 2012)

Denna förordning anger för ett antal förmånsländer vilka varugrupper med ursprung i dessa länder som inte kommer att beviljas förmåner enligt det allmänna preferenssystemet under perioden 1.1.2014–31.12.2016.

Anledningen till detta är att det genomsnittliga värdet av unionens import av dessa produkter från dessa länder under tre på varandra följande år överskrider gränsvärdena som anges i bilaga VI till förordning 978/2012. Övriga varugrupper från dessa länder fortsätter att erhålla förmåner.

Observera att genomförandeförordningen ska läsas parallellt med bilaga V i den nya GSP-förordningen (978/2012) eftersom de avdelningar och varor som förtecknas i genomförandeförordningen beskrivs utförligare i bilaga V.

De länder som berörs är Kina, Costa Rica, Ecuador, Indien, Indonesien, Nigeria, Ukraina och Thailand.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 154/2013 Pdf, 808.3 kB. (EUT L 48, 2013).

Denna förordning anger att Republiken Azerbajdzjan och Islamiska republiken Iran från och med den 22 februari 2014 ska strykas från förteckningen över förmånsländer i den nya GSP-förordningen (978/2012).

Anledningen är att enligt förordning 978/2012 (art. 4.1 a) får ett land som av Världsbanken har klassificerats som ett höginkomstland eller ett högremedelinkomstland under tre år i följd innan förteckningen över förmånsländer uppdateras inte omfattas av tullförmåner enligt den allmänna ordningen. Azerbajdzjan och Iran har klassificerats som högremedelinkomstländer under 2010, 2011 och 2012.

Azerbajdzjan och Iran har således fortfarande förmåner fram till och med den 21 februari 2014. Därefter är de inte längre berättigade till förmåner under det allmänna preferenssystemet och stryks från bilaga II till förordning 978/2012. Båda länderna kvarstår i bilaga I till förordning 978/2012 vilket innebär att förmånerna kan återinföras om deras situation försämras.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 155/2013 Pdf, 806.6 kB. (EUT L 48, 2013).

Denna förordning anger förfarandet för beviljande av den särskilda stimulansordningen för gott styre och hållbar utveckling (även kallat GSP+) som finns i den nya GSP-förordningen (978/2012). Alla länder som vill komma ifråga måste lämna in en ansökan, även de länder som för närvarande har GSP+ förmåner.

Vilka länder som sedan beviljas förmåner enligt denna stimulansordning meddelas av kommissionen i en särskild förordning. 

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1421/2013 Pdf, 873.4 kB. (EUT L 355, 2013)

Denna förordning anger ändring av bilaga I, II och IV till förordning 978/2012. Sydsudan läggs till i bilaga I, II och IV. Myanmar/Burma utgår ur tabellen över länder som tillfälligt avförts från systemet.

Kina, Ecuador, Maldiverna och Thailand har av Världsbanken klassificerats som högremedelinkomsländer under 2011, 2012 och 2013. De kommer utgå från bilaga II med verkan 1 januari 2015 (ett år efter förordningens ikraftträdande). I kommissionens förordning (EU) nr 1127/2010 fastställs en plan för att avföra Maldiverna från den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna. Maldiverna utgår från bilaga IV med verkan från och med 1 januari 2014.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1/2014 Pdf, 820.9 kB. (EUT L 1, 2014)

Denna förordning fastställer bilaga III. Kommissionen har tagit emot ansökningar från Armenien, Bolivia, Kap Verde, Costa Rica, Ecuador, Georgien, Mongoliet, Pakistan, Paraguay och Peru. Dessa länder läggs till i bilaga III och tillämpas från 1 januari 2014.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 182/2014 Pdf, 815.2 kB. (EUT L 57, 2014)

Denna förordning anger ändring av bilaga III till förordning 978/2012. Kommissionen har tagit emot ansökningar från Republiken El Salvador, Republiken Guatemala och Republiken Panama. Dessa länder läggs till i bilaga III.

_______________      
EUT = Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)