Tullverket

Lagring på en anläggning för tillfällig lagring

En vara kan lagras maximalt 90 dagar på en anläggning för tillfällig lagring från och med den tidpunkt då den ankom till anläggningen.

Ansvar

Tillståndshavaren för en anläggning för tillfällig lagring är ansvarig för

 • lagring av varorna
 • att säkerställa att tidsgränsen på 90 dagar inte överskrids
 • att inga varor undandras Tullverkets övervakning
 • att säkerställa att alla skyldigheter som hör samman med tillfällig lagring fullgörs
 • att säkerställa att de villkor som angetts i tillståndet åtföljs
 • att varor som lämnas ut har hänförts till ett tullförfarande
 • att ha en korrekt uppdaterad bokföring – i de fall de varor som ankommer inte motsvarar vad som är angivet i den ingående handlingen bör tillståndshavaren meddela Tullverket att det skett en avvikelse.

Befordran

Befordran under lagring på en anläggning för tillfällig lagring måste godkännas av Tullverket i tillståndet för att driva anläggningen. Tullverket ska i dessa fall bedöma om det finns en risk för bedrägeri i och med att befordran beviljas. Befordran kan endast ske mellan tillståndshavarens anläggningar som omfattas av tillstånd för tillfällig lagring. För att befordran ska kunna beviljas är det viktigt att den som ansöker så detaljerat som möjligt beskriver i sin rutin hur befordran kommer att användas. Exempelvis kan du behöva svara på följande frågor.

 • Hur ofta kommer befordran att ske?
 • Hur många operatörer är inblandade?
 • Kommer befordran att ske löpande?
 • Hur bokförs den befordran som sker?

Tidsgränsen för tillfällig lagring börjar inte om i och med att varorna befordras till en annan anläggning. Det är tillståndshavarens ansvar att säkerställa att tidsgränsen på 90 dagar inte löper ut utan att varorna har hänförts till ett tullförfarande eller återexporterats.

Det är viktigt att bokföringen uppdateras korrekt vid befordran så att det tydligt framgår när godset lämnade anläggning nummer 1, perioden för transporten och när godset ankom till anläggning nummer 2.

Tillstånd till befordran ska framgå av tillståndet för tillfällig lagring. Detta är inget du kan få för enstaka tillfällen.

Hantering

På en anläggning för tillfällig lagring får man ta emot och lagra varor som befinner sig i tillfällig lagring. Man får utföra sådan hantering som syftar till att varornas skick bibehålls, exempelvis laga trasigt emballage.

Däremot får man inte utföra någon ytterligare hantering, så som man får göra på ett tullager. Exempelvis är ompackning en typ av hantering som inte är tillåten. Du kan få ta prov på varor som är i tillfällig lagring om det behövs för att du ska kunna klassificera en vara korrekt eller fastställa varans tullvärde på rätt sätt. Om du ska göra det måste du alltid ta kontakt med Tullverket först.

Ifall någon hantering utförs, utöver normal lossning, lagring och lastning av varor, så måste detta framgå av bokföringen.

Avvikelse på en anläggning för tillfällig lagring

Vid behov ska tillståndshavaren rapportera avvikelser till Tullverket. I dagsläget finns det inte någon digital blankett när det gäller anläggning för tillfällig lagring.

Om avvikelsen upptäcks i samband med att den tillfälliga lagringen påbörjas ska meddelandet om avvikelsen skickas in i samband med deklarationen för tillfällig lagring.

Om avvikelsen uppstår eller upptäcks under lagringen eller i samband med anmälan till ett nytt tullförfarande ska avvikelsen omgående meddelas till Tullverket via e-post.

I meddelandet ska ni ange vad avvikelsen gäller – till exempel om det har ankommit för mycket eller för lite varor – och inte det antal som har ankommit.

Meddelandet om avvikelse ska innehålla följande uppgifter:

 • Datum
 • Lager-id/GLK (godslokalkod)
 • Avvikelse: till exempel kolli- eller viktavvikelse eller skada
 • Saknad plomb, om tillämpligt
 • Information om sändningens MRN/godsnummer
 • Kontaktuppgifter

Lagra unionsvaror på en anläggning för tillfällig lagring

Unionsvaror får lagras på en anläggning för tillfällig lagring; dessa varor är då inte i tillfällig lagring. För att tillståndshavaren ska få lov att lagra unionsvaror på sin anläggning måste det framgå av tillståndet. Innan detta kan beviljas måste Tullverket bedöma dels om det finns ett ekonomiskt behov att lagra unionsvaror på anläggningen, dels att det inte påverkar tullövervakningen.

Även om du som tillståndshavare har tillstånd att lagra unionsvaror i din anläggning så måste du kunna skilja dem från de varor som är i tillfällig lagring. Det ska gå att skilja unionsvarorna och icke unionsvarorna åt enbart genom att titta på dem eller i bokföringen gå att skilja vilka kolli som är unionsvaror och vilka som inte är unionsvaror. Om du vill blanda varorna så att du inte kan skilja dem åt måste du i stället ha ett tullager, exempel på sådana varor är olja.

Läs mer om hur du hanterar likvärdiga varor i tullagerbokföringen.

Avslut av tillfällig lagring

Tillfällig lagring avslutas när varorna är frigjorda till ett tullförfarande eller återexporteras från EU. Du som tillståndshavare ska kontrollera att de varor som lämnas ut är samma varor som har frigjorts till ett nytt förfarande genom en tulldeklaration. Du ska också uppdatera din bokföring när varorna har lämnats ut. Till din hjälp tillhandahåller Tullverket olika meddelanden som du kan prenumerera på via EDI eller i vissa fall hämta i Tullverkets e‑tjänst.

Deklarera digitalt

E‑tjänsten för medgivande om bortförande

Prenumerationstjänster i produktion

Utlämningsmedgivande TSPR och UTL

Du som är lagerhavare och själv vill kunna ta emot meddelande om att varor får lämnas ut från ditt lager eller din plats behöver meddelandet Medgivande om bortförande (TSPR). Meddelandet finns både som system till system-lösning (EDI) och som en e-tjänst. För system till system-lösning behöver du göra slutprov och koppla aktuella godslokalkoder till det nya meddelandet.

Deklarationer för fri omsättning i det nya importsystemet

Tänk på att dina kunder kan börja lämna deklarationer för fri omsättning i det nya importsystemet från och med den 15 mars, 2022. Utlämningssedeln UTL skickas endast ut vid deklarationer enligt den äldre lagstiftningen och TSPR skickas ut när ett företag deklarerar enligt den nya lagstiftningen.

Du behöver kunna ta emot både UTL och TSPR till och med år 2025

UTL kommer att finnas kvar fram till att alla nya system finns på plats 2025. Det innebär att du som lagerhavare behöver kunna ta emot både det nuvarande meddelandet (UTL) och de nya meddelandet (TSPR) under denna period.

Tänk på att ändring av godslokalkod i ditt lagertillstånd, tillägg eller borttag, även påverkar registreringen för TSPR och UTL om ni har en TVEDI-registrering. Registrering för TSPR och UTL ska anmälas separat till Tullverket.

E-tjänsten Medgivande om bortförande och utlämning

Information och blanketter för prenumerationstjänster via EDI

Information om slutprov för TSPR

Se vilka meddelanden som genererar UTL och TSPR på sidan EDI – Meddelanden och tillstånd

När du återexporterar varor som är i tillfällig lagring kan du göra det efter en omlastning, så kallad transshipment. Du kan då använda dig av utgående fartygsmanfest eller flygmanifest.

Det finns dock tillfällen då det vid en återexport är obligatoriskt att använda sig av en summarisk utförseldeklaration (Sud).

Läs mer om summarisk utförseldeklaration och när du behöver använda en sådan.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)