Tullverket

Begrepp och ansvar inom tullagerförfarandet

Här kan du läsa om olika begrepp som används inom tullagerförfarandet och om hur ansvaret inom förfarandet är fördelat.

Privat lager

Det finns två typer av tullager: privat och allmänt.

Ett privat lager är ett lager där en och samma person har ensamt ansvar för varorna. Det kommer sig av att det bara är tillståndshavaren som får lagra varor på ett privat lager. En och samma person är alltså både deklarant och tillståndshavare.

Allmänt lager

Det finns två typer av tullager: privat och allmänt.

På ett allmänt lager behöver inte tillståndshavare och deklarant vara samma aktör. Det finns två olika typer av allmänt lager: typ I och typ II.

Allmänt lager, typ I

 • Deklaranten (ansvarig för förfarandet) har ansvar för de skyldigheter som hör samman med hänförandet av varorna till tullagerförfarandet, det vill säga tulldeklarationen. Deklaranten har ett ensamt ansvar fram till den tidpunkt då varorna frigörs till tullagerförfarandet.
 • Tillståndshavaren (för tullagret) har tillsammans med deklaranten (den ansvarige för förfarandet) ansvar för varorna från den tidpunkt varorna frigörs till tullagerförfarandet och fram till den tidpunkt tullagerförfarandet avslutas. Ansvaret innebär att säkerställa att varor som omfattas av tullagerförfarandet inte undandras ifrån Tullverkets övervakning, samt att skyldigheter fullgörs som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet.

Allmänt lager, typ II

 • Deklaranten (ansvarig för förfarandet) har påtagit sig ett ensamt ansvar för varorna under tullagerförfarandet. Denne ska därmed ensam säkerställa att varor som omfattas av tullagerförfarandet inte undandras ifrån Tullverkets övervakning, samt att fullgöra de skyldigheter som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet.
 • Tillståndshavaren har ett visst ansvar för att uppfylla tillståndsvillkoren.

Ansvarig för förfarandet

Den part som är ansvarig för förfarandet ansvarar för att varorna inte undandras från tullagerförfarandet, att de uppgifter som lämnas i tulldeklarationen är korrekta och att de skyldigheter som hör samman med lagring av varor uppfylls. Den som är ansvarig för förfarandet kan ta över ansvaret för att driva lageranläggningen – vilket kräver ett särskilt tillstånd. Den som är ansvarig för förfarandet ställer ingen garanti för själva förfarandet.

Deklarant

Deklaranten är den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller den person i vars namn tulldeklarationen inges. Deklaranten är i de flesta fall även ansvarig för själva förfarandet.

Tillståndshavare

Tillståndshavaren är ansvarig för att

 • driva en anläggning för lagring i tullager
 • nödvändiga villkor för tillståndet, som exempelvis tullagerbokföring, uppfylls
 • varor inte undandras från tullagerförfarandet
 • de skyldigheter som är förknippade med lagring av varor uppfylls.

Tillståndshavaren ställer garanti för tillståndet att driva en anläggning för lagring i tullager.

Tullombud

Ett företag kan utse ett så kallat tullombud för att sköta den elektroniska kommunikation  som omgärdar företagets kontakter med tullmyndigheter, till exempel att upprätta tulldeklarationer och andra dokument.

Det finns två typer av tullombud:

 • Direkt tullombud – ombudet handlar i deklarantens namn och för deklarantens räkning.
 • Indirekt tullombud – ombudet handlar i eget namn men för en annan persons räkning. Både ombudet och den ombudet agerar för, är betalningsansvariga.

Olika steg i tullagerprocessen

Det är viktigt att hålla isär processtegen i tullagerprocessen. Att hänföra varor till tullagerförfarandet är ett processteg, att lagra varor är ett annat. Den som hänför varor till tullagerförfarandet är deklarant och den som lagrar varor är tillståndshavare.

Nedan följer några exempel.

 • Företag A – företag med ombudsregistrering och tillstånd för drift av allmänt tullager (L1).
 • Företag B – företag utan tillstånd för drift av tullager.
 • Företag C – företag med tillstånd för drift av allmänt tullager (L2).
 • Företag D – företag med tillstånd för drift av  privat lager (L3).
 • Företag E – företag med ombudsregistrering.

Tullombuds roll vid hänförande till tullagerförfarandet

Direkt ombud

Exempel 1

Direkt ombud (Företag A) för Företag B – hänför varorna till tullagerförfarandet med lagerid L1.  Företag A är tillståndshavare för L1.

 • Acceptansförfrågan (CWRA)  går ut eftersom tillståndshavare (Företag A) och deklarant (Företag B) är olika juridiska personer.
 • Acceptansförfrågan (CWRA)  går till Företag A i rollen som tillståndshavare.
 • Tillståndshavare Företag A är ansvarig för driften av tullagret.
 • Företag B har direkt ansvar för deklarationen gentemot Tullverket.

Exempel 2

 • Direkt ombud (Företag A) för Företag D – hänför varorna till tullagerförfarandet med lagerid L3. Företag D är tillståndshavare för L3.
 • Ingen acceptansförfrågan (CWRA) går ut eftersom tillståndshavare och deklarant är samma juridiska person (Företag D).
 • Företag D har direkt ansvar för deklarationen gentemot Tullverket.

Indirekt ombud 

Exempel 1

Indirekt ombud (Företag A) för Företag B – hänför varorna till tullagerförfarandet med lagerid L1. Företag A är tillståndshavare för L1,  dvs. tillståndshavaren agerar som indirekt ombud för Företag B.

 • Ingen acceptansförfrågan (CWRA) går ut eftersom tillståndshavare och deklarant är samma juridiska person (Företag A).
 • Ombudet (Företag A) har direkt ansvar som deklarant gentemot Tullverket.

Exempel 2

Företag A  är  ombud för Företag B och Företag C – hänför varorna till tullagerförfarandet med lagerid L2. Företag A är indirekt ombud för företag B.  Företag C är tillståndshavare för L2.

 • Acceptansförfrågan (CWRA)  går ut eftersom tillståndshavare (Företag C) och deklarant (Företag A) är olika juridiska personer.
 • Acceptansförfrågan (CWRA)  kan gå till ombudet (Företag A) om ombudet är registrerad som prenumerant för detta elektroniska meddelande för lager L2 och har registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).
 • Om ingen meddelandeprenumeration finns för lager L2 måste Företag C gå in och acceptera varorna i företagstjänsten Tullager i rollen som tillståndshavare.
 • Företag C är ansvarig för driften av tullagret, ombudet tar endast emot och svarar på acceptansförfrågan.
 • Ombudet (Företag A) har direkt ansvar som deklarant gentemot Tullverket.

Exempel 3

Företag A  är indirekt ombud för Företag B – hänför varorna till tullagerförfarandet med  lagerid L2. Företag E är ombud för Företag C, som är tillståndshavare för L2.

I tulldeklarationen för hänförande till tullagerförfarandet anges Företag A som både deklarant och ombud, Företag B som anlitar ombudet anges i importörsfältet. Företag E anges som ombud, Företag C anges som Tillståndshavare i acceptansmeddelandet.

 • Acceptansförfrågan (CWRA)  går ut eftersom tillståndshavare (Företag C) och deklarant (Företag A) är olika juridiska personer.
 • Acceptansförfrågan (CWRA)  går till ombudet (Företag E) som är registrerad som prenumerant för detta elektroniska meddelande för lager L2 och har registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).
 • Företag C är ansvarig för driften av tullagret, ombudet (Företag E) tar endast emot och svarar på acceptansförfrågan.
 • Ombudet (Företag A) har direkt ansvar som deklarant gentemot Tullverket.

Tullombuds roll under lagring

Direkt eller indirekt ombud – I avvikelserapporten och acceptanssvaret anges Företag C som tillståndshavare och Företag A som ombud.

Exempel 1

Företag A  är direkt ombud för Företag C – skickar in en avvikelserapport (CWDI) från lagerid L2. Företag C är tillståndshavare för L2.

 • Företag C har direkt ansvar för avvikelserapporten gentemot Tullverket.

Exempel 2

Företag A är ombud för Företag C – tar emot medgivandet om bortförande (CWPR) för lagerid L2. Företag C är tillståndshavare för L2.

 • Förutsättningen är att Företag A är registrerat som prenumerant för detta elektroniska meddelande för lager L2 och har registrering för kommunikation via EDI (TVEDI). 

Importör

Importören är den ekonomiska aktör som importerar varorna eller för vars räkning en importdeklaration görs.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Ett medgivande till överföring av rättigheter och skyldigheter innebär att den som är ansvarig för förfarandet helt eller delvis får överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person som uppfyller villkoren för det berörda förfarandet. Det innebär att den ansvariga vid exempelvis en fusion kan överlåta hela lagret till en annan person.

Tullverket fastställer villkoren för överföring av rättigheter och skyldigheter. Du behöver ha ett tillstånd vid varje tillfälle som du vill överföra rättigheter och skyldigheter. Det tillståndet läggs till det befintliga tullagertillståndet.

Lär dig mer om ansvarsfördelningen för tullager

I den här filmen (10 minuter) får du en grundligare genomgång av ansvarsfördelningen för de olika lagertyperna.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)