Tullverket

RSS, Reguljär fartygslinje

Här får du hjälp när du ska fylla i en ansökan om reguljär fartygslinje, RSS, i Systemet för tullbeslut.

Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Uppgift om den sökande
 • Allmänna uppgifter för ansökan
 • Specifika uppgifter för ansökan

Uppgift om den sökande

Sökande – Identifiering av aktör

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Sökande – Namn och adress

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Ombud

Om du agerar som ombud för den sökande: öppna fältet genom att trycka på Öppna och ange ditt Eori-nummer. Tryck sedan på Search actor information based on EORI number så fylls namn och adress i automatiskt.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska du inte öppna fältet.

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Uppgiften behöver inte fyllas i om personen är samma som den som ansvarar för tullfrågor.

Om du ska fylla i uppgiften öppnar du fälten genom att trycka på Öppna. Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Person som ansvarar för tullfrågor

Ange namn, e-postadress och telefonnummer till den person som ansvarar för tullfrågor. Uppgifterna ska kunna användas för ytterligare kontakt om tullfrågor.

Vid uppgiften Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning ska du också ange den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning

Ange namn, adress, personnummer och födelsedatum för de personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning, som företagets vd, styrelseordförande och styrelseledamöter. Ange även den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Födelsedatum anger du med formatet DD/MM/ÅÅÅÅ. Det går också att välja datum i kalenderfunktionen.

Välj Lägg till och fyll i uppgifterna. Om det är flera personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning väljer du Lägg till igen för att lägga till dem.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Allmänna uppgifter för ansökan

Typ av ansökan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Ny ansökan (1).

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Bilagor

För att bifoga en handling börjar du med att öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Välj Lägg till och ladda upp den fil du vill bifoga.

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och antal handlingar. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Om du ska ladda upp flera bilagor väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan.

Exempel på handlingar som du behöver bifoga:

 • Lista på kontaktuppgifter till eventuella agenter i andra medlemsländer där linjen ska gälla.

Geografisk giltighet – unionen


Ange att tillståndet ska vara giltigt i flera länder (kod 2) och uppge de länder som den reguljära fartygslinjen ska trafikera (inklusive Sverige).

Startdatum för beslutet

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla. Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ytterligare uppgifter

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange eventuella uppgifter som du tror kan vara användbara för handläggningen av ansökan.

Det kan till exempel vara aktuellt om det företag som söker tillståndet är etablerat utanför EU. Om det utländska huvudbolaget har en svensk filial registrerad hos Bolagsverket (numret börjar på 516), anger du det numret här.

Specifika uppgifter för ansökan

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Tullrelaterad bokföring

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Ok.

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Medlemsstater som berörs av den reguljära fartygslinjen

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Ok.

Medlemsstat

Ange de länder som den reguljära fartygslinjen ska trafikera. Här anger du samma länder som vid uppgiften Geografisk giltighet – unionen.

Ange ett land i taget. Nästa land lägger du till genom att trycka Lägg till på nytt.

Alternativ

För varje land ska du ange hur det är involverat i tillståndet.

Välj alltid alternativet Berörda medlemsstater.

Fartyg och anlöpshamnar som ska trafikera den reguljära fartygslinjen

Här ska du för varje rutt ange uppgifter om

 • fartyg
 • första anlöpshamn
 • övriga anlöpshamnar.

Tryck på plustecknet "Lägg till Fartyg och anlöpshamnar som ska trafikera den reguljära fartygslinjen" för att börja ange uppgifterna.

Om ansökan omfattar flera reguljära fartygslinjer ska uppgift om fartyg, första anlöpshamn och övriga anlöpshamnar anges för varje rutt. I dessa fall trycker du på plustecknet nederst under avsnittet Anlöpshamnar. Då öppnar sig nya fält där du kan ange fartyg och anlöpshamnar för fler reguljära fartygslinjer.

Uppgifterna fyller du i enligt följande:

Fartyg

Tryck på Lägg till och ange de fartyg som den reguljära fartygslinjen ska omfatta.

För varje fartyg ska du ange

 • IMO-nummer
  Ange fartygets unika identitetsnummer, IMO följt av sju siffror.

 • Fartygsnamn
  Ange fartygets namn.

Om den reguljära fartygslinjen ska omfatta fler än ett fartyg trycker du på Lägg till för att lägga till ytterligare ett fartyg.

Första anlöpshamn

Du öppnar fältet genom att trycka på Öppna och anger den första anlöpshamnen för den reguljära fartygslinjen.

Anlöpshamnen anger du med ett referensnummer som kallas för COL-kod. Läs mer om COL-koder och hur du hittar dem längre ner.

Anlöpshamnar

Du öppnar fältet genom att trycka på Öppna och ange alla övriga anlöpshamnar för den reguljära fartygslinjen.

Anlöpshamnarna anger du med referensnummer som kallas för COL-koder. Läs mer om COL-koder och hur du hittar dem nedan.

COL-koder

Alla anlöpshamnar anger du med referensnummer som kallas för COL-koder. Nedan kan du se exempel på COL-koder för svenska hamnar:

 • SEGBG200 – Göteborg
 • SESTH100 – Stockholm
 • SEMAO300 – Malmö

COL-koderna hittar du via tullkontorslistan där du kan söka på COL-koder för övriga hamnar inom EU.

Titta i tullkontorslistan.

Är du osäker på vilken kod du ska ange bör du i första hand vända dig till avgångs- eller destinationshamnen för att ta reda på detta.

Åtaganden för reguljär fartygslinje

Ange med ja eller nej om du kan intyga följande:

 • Åtagande att delge den beslutande tullmyndigheten den information som avses, enligt artikel 121.1 i kompletteringsförordningen.

  Betydelsen av detta åtagande är att företaget förbinder sig att lämna följande uppgifter till Tullverket efter att tillståndet har utfärdats:
  • namnen på de fartyg som ska trafikera den reguljära fartygslinjen
  • den hamn där fartyget börjar trafikera den reguljära fartygslinjen
  • de hamnar ni har för avsikt att anlöpa.

 • Försäkran att, på rutterna med reguljär fartygslinje, inga uppehåll kommer att göras i någon hamn inom ett territorium utanför unionens tullområde eller i någon frizon i en unionshamn, och att inga omlastningar kommer att göras till havs.

  Betydelsen av denna försäkran är att företaget åtar sig att utmed den reguljära fartygslinjen
  • endast anlöpa hamnar inom unionens tullområde
  • inte anlöpa någon frizon i en unionshamn
  • inte göra några omlastningar av varor till havs.


Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på Spara. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.


Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på Skicka in. Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Uppe i högra hörnet får du en notis om att din ansökan har skickats in. Du får också upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsnummer. För att uppdatera sidan trycker du på Uppdatera.

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Skickad.


Efter att du har uppdaterat sidan kan du se ansökningsnumret och vilken status ansökan har. När du ser ditt ansökningsnummer och ansökans status är Mottagen betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Mottagen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat