Tullverket

Ursprungskriterier

Enligt GSP-bestämmelserna och avtalet med Japan ska det på ursprungsintyget framgå hur varan har fått sitt ursprung. En importör som importerar ursprungsvaror med stöd av importörens kunskap behöver också känna till varornas ursprungskriterier.

Vad du ska ange skiljer sig mellan de olika avtalen.

GSP

I ursprungsförsäkran ska exportören tala om vilket ursprungskriterium som gäller för varorna genom att ange en av följande koder:P

Helt framställda produkter

W samt HS-nummer 

Tillräckligt bearbetade eller behandlade  produkter (t.ex "W 9618").


Japan

Enligt ursprungsbestämmelserna som finns i kapitel 3 och i bilagorna 3-A-F ska exportören ange vilket ursprungskriterium eller vilka ursprungskriterier som gäller för varorna genom att ange en eller flera koder. Även en importör som begär förmånsbehandling med stöd av importörens kunskap behöver känna till varornas ursprungskriterier.

A − Helt framställda enligt artikel 3.3

I artikel 3.3 listas varor som anses vara helt framställda i EU eller Japan. Några exempel på sådana varor är

 • levande djur som fötts och fötts upp och varor som har erhållits från sådana djur
 • växter och växtprodukter som vuxit, odlats, skördats, plockats eller samlats in
 • mineraler eller andra naturligt förekommande ämnen som utvunnits eller hämtats.

Exempel där ursprungskriterium A ska anges:
Virke från skog som vuxit i EU och som avverkats här.

B −  Framställda endast av material med ursprung i exportlandet (EU eller Japan) enligt artikel 3.2.1 b

Material som har ursprung i EU eller i Japan behöver inte bearbetas för att anses vara ursprungsvaror vid export till Japan respektive EU.

Exempel där ursprungskriterium B ska anges:
Varor har framställts endast av material med ursprung i någon av EU:s medlemsstater och exporteras till Japan.

C − Framställda med hjälp av icke-ursprungsmaterial enligt artikel 3.2.1 c och de regler som finns i bilaga 3-B

Om material som har ursprung någon annanstans än i EU eller Japan har används i framställningen av varan, så måste materialet ha bearbetats i EU eller Japan. Reglerna som finns i bilaga 3-B, de så kallade listreglerna, måste vara uppfyllda och bearbetningen måste alltid vara mer än den otillräckliga bearbetning som beskrivs i artikel 3.4.

Dessutom ska typen av ursprungsregel som tillämpas på produkten anges:

 1. Ändrad klassificering enligt tulltaxan (nummerväxlingsregel)
  För nummerväxlingsregler används följande förkortningar i avtalet med Japan:
  CC: Change of Chapter – ändring till ett annat kapitel (de två första siffrorna i varukoden)
  CTH: Change of Tariff Heading – ändring till ett annat HS-nummer (de fyra första siffrorna i varukoden)
  CTSH: Change of Tariff Subheading – ändring till ett annat HS-undernummer (de sex första siffrorna i varukoden).

  Exempel där ursprungskriterium C1 ska anges:
  Däck med HS-nr 4011 tillverkas i Japan av material som har ursprung i Japan och Vietnam. För detta HS-nummer finns tre alternativa regler att välja mellan: CTH, MaxNOM 50% (fritt fabrik) eller RVC 55 % (fritt ombord). Tillverkaren uppfyller regeln CTH, vilket innebär att material som inte har ursprung i EU eller Japan måste klassificeras enligt ett annat HS-nummer än den färdiga varan. Det material som har ursprung i Vietnam klassificeras på ett annat HS-nummer än 4011.

 2. Högsta värde för icke-ursprungsmaterial eller lägsta regionala värdeinnehåll (värderegler)
  För värderegler används följande förkortningar i avtalet med Japan:
  MaxNOM: Maximum value of Non-Originating Materials − det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial, uttryckt i procent. 
  RVC: Regional Value Content − det lägsta regionala värdeinnehållet för en produkt, uttryckt i procent.
  VNM: Value of Non-Originating Materials − värdet av icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkten.

  I anmärkning 4 i bilaga 3-A kan du ta reda på hur du beräknar dessa värden för din vara.

  Exempel där ursprungskriterium C2 ska anges:
  Varor med HS-nr 3926 tillverkas i EU av material som har ursprung i EU och Marocko. För detta HS-nummer finns det tre alternativa regler − CTH, MaxNOM 50 % (fritt fabrik) eller RVC 55 % (fritt ombord). Då varan endast innehåller 45 procent material med ursprung i Marocko uppfyller exportören värderegeln på MaxNOM 50 % (fritt fabrik) enligt anvisningarna i anmärkning 4 i bilaga 3-A.

 3. Särskild produktionsprocess
  Vissa varor kan få ursprung genom att de framställts genom via en särskild produktionsprocess. I vissa fall finns en defintion av produktionsprocessen i anmärkning 5 till bilaga 3-B.

  Exempel där ursprungskriterium C3 ska anges:
  Biodiesel med HS-undernummer 3824 99 framställs i EU genom transesterifiering av material som har ursprung i NO. För biodiesel gäller att regeln Produktion där biodiesel erhålls genom transesterifiering, förestring eller hydrogenering.

 4. Bestämmelserna för vissa fordon och delar till fordon enligt tillägg 3-B-1
  För en del varor som används i tillverkningen av vissa fordon finns särskilda bestämmelser i ett tillägg till bilaga 3-B. Bestämmelserna gäller för varor som används i tillverkningen av motorfordon med HS-undernummer 8703 21–8703 90. För de varor som finns i tillägg 3-B-1 gäller att de antingen ska uppfylla reglerna i bilaga 3-B eller regeln som finns i tillägg 3-B-1.

  Exempel där ursprungskriterium C4 ska anges:

  Glas enligt HS-undernummer 7007 11 som ska användas i tillverkningen av en personbil enligt HS-undernummer 8703 21, tillverkas i Japan av material som har ursprung i Japan och Singapore. För detta HS-undernummer gäller förutom reglerna CTH, MaxNOM 50 % (fritt fabrik) och RVC 55 % (fritt ombord) som finns i bilaga 3-B även regeln Härdning av ett icke-ursprungsmaterial, förutsatt att icke-ursprungsmaterial enligt nummer 70.07 inte används som finns i tillägg 3-B-1. Tillverkaren uppfyller regeln i tillägg 3-B-1.

D −  Framställda helt eller delvis av material som har ursprung i mottagarlandet (Japan eller EU) enligt artikel 3.5

I avtalet finns en möjlighet att räkna material som har ursprung i mottagarlandet som ursprungsmaterial, vilket i detta avtal kallas för ackumulering.

Exempel där ursprungskriterium D ska anges:
Varor tillverkas i EU av material som har ursprung i EU och Japan.

E −  Toleransregeln i artikel 3.6 har tillämpats

Om ett icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av en produkt inte motsvarar kraven  i bilaga 3-B, kan den så kallade toleransregeln på 10 procent göra att materialet ändå kan användas. Tänk på att du inte kan använda toleransregeln i artikel 3.6 för att utöka en värderegel och att den endast gäller för kapitel 1-49 samt 64-97. För textil och textilvaror enligt kapitel 50-63 finns särskilda toleransregler i bilaga 3-A.

Exempel där ursprungskriterium E ska anges:
Varor med HS-nummer 7404 tillverkas i EU av material som har ursprung i Kina. Enligt regeln för 7404 måste allt material som varorna tillverkas av klassificeras enligt ett annat HS-nummer än de färdiga varorna. Ett av materialen som används i tillverkningen klassificeras enligt 7404, men värdet på det materialet är inte mer än 10 procent av varans pris fritt fabrik.

Läs mer om ursprungsreglerna i kapitel 3 och bilagorna 3-A-F till Japanavtalet. Pdf, 6.6 MB.

Läs EU-kommissionens information om frihandelsavtalet med Japan (på engelska).

Om du inte tillverkar varan

Om du inte själv tillverkar varan kan du be din leverantör att ange uppgift om ursprungskriterier i leverantörsdeklarationen.

Läs om leverantörsdeklarationer

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)