Tullverket

Så här överklagar du

Ett överklagande ska vara skriftligt. Överklagandet ska ges in till Tullverket men vara ställt till förvaltningsrätten. Det behöver inte framgå vilken förvaltningsrätt.

Skrivelsen skickas till:
Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Med e-post till: tullverket@tullverket.se

Tullverket överlämnar överklagandet till den domstol som ska pröva ärendet.

Uppge att det är ett överklagande och vilket eller vilka beslut som överklagas. Ange beslutets tull-id eller diarienummer (dnr) hos Tullverket. Skriv också hur du vill att beslutet ska ändras och de skäl och bevis som du hänvisar till samt vad du vill styrka med bevisen.

Det är viktigt att ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer framgår tydligt.

Om du anlitar ett ombud behöver du även skriva ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och mobilnummer.

Betalning av tullräkningen

Observera att om beslutet rör en debitering, ska tullräkningen betalas även om du överklagar beslutet. Den förfallodag som står i tullräkningen gäller. Beloppet betalas tillbaka om beslutet ändras och du har rätt till återbetalning.

Du kan under vissa förutsättningar få skjuta upp betalningen till dess att ditt ärende avgjorts.

Läs mer om uppskjutande av genomförandet här.

Tidsfrister för överklagande

Ett överklagande ska ha kommit in till Tullverket innan tidsfristen har gått ut. Om överklagandet kommer in för sent kommer det inte att prövas.

Olika tidsfrister gäller för olika typer av beslut. Det är viktigt att läsa igenom hänvisningen för överklagande för att veta vilken tidsfrist som gäller för just ditt beslut.

Du kan läsa mer om tidsfrister här

Så går det till

När ett överklagande har kommit in tar Tullverket ställning till om det har kommit in i rätt tid. Om överklagandet inte har kommit in i rätt tid avvisar Tullverket det.

Om överklagandet inte avvisas tar Tullverket ställning till om beslutet ska ändras.

Om beslutet ändras så som du begärt

Om Tullverket ändrar beslutet så som du begärt får du ett beslut från Tullverket där det framgår på vilket sätt Tullverket har ändrat beslutet. I vissa fall kan överklagandet ändå behöva överlämnas till domstol.

Om beslutet inte ändras i enlighet med överklagandet

Tullverket överlämnar överklagandet och relevanta handlingar i ärendet till den domstol som ska pröva överklagandet. Domstolen kontaktar dig om den anser att du behöver yttra dig eller inkomma med fler handlingar.

Om ditt ärende rör debitering av tull, skatt, tulltillägg, ränta eller förseningsavgift fattar Tullverket ett omprövningsbeslut innan ärendet överlämnas till domstol.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tullverkets postadress har ändrats

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)