Tullverket

Sydkorea

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll Pdf, 1.6 MB. om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete, EUT L 127, 2011.

Rekommendation nr 1/2020 gällande tillämpning av artikel 27 (ursprungskontroll), EUT L 434, 2020.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Sydkorea tillämpar bilateral kumulation.

Varuomfattning

Tidtabeller för tullnedsättning finns i bilaga 2-A Pdf, 7.7 MB. till avtalet.

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Sydkorea är ursprungsdeklaration :

I avtalet förekommer endast en form av ursprungsintyg som benämns ursprungsdeklaration Pdf, 935.9 kB..

Ursprungsdeklaration ska upprättas av en exportör på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Observera att det i handeln med Sydkorea inte är möjligt att ansöka om ursprungsintyg som bestyrks av Tullverket (varucertifikat EUR.1).

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsdeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

Vid import till EU:

  • Resande 1 200 euro - dagskurs i SEK
  • Småpaket 500 euro - dagskurs i SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Vid import till Korea:
Resande och småpaket 1 000 US-dollar - dagskurs i sydkoreanska Won

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Sydkorea är giltiga i:

  • 12 månader

Avtal

Rådets beslut (2015/2169 Pdf, 39.9 kB.) av den 1 oktober 2015 om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, EUT L 307, 2015. Meddelande om ikraftträdande Pdf, 26.5 kB.. Frihandelsavtalet har tillämpats provisoriskt från och med den 1 juli 2011, EUT L 168, 2011 Pdf, 21.4 kB..

Uttalanden från kommissionen (2011/265/EU), EUT L 127, 2011 Pdf, 745.6 kB..

Frihandelsavtal Pdf, 8.1 MB. (2011/265/EU) mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, EUT L 127, 2011.

Bilateralt avtal
_____________      
EUT = Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)