Tullverket

Beräkna referensbelopp för samlad garanti

Beloppet för en samlad garanti ska motsvara ett fastställt referensbelopp. I din ansökan om tillstånd ska du uppge ett preliminärt referensbelopp. Här kan du läsa om hur du räknar ut beloppet.

I ansökan om tillstånd till samlad garanti anger du ett preliminärt referensbelopp. Tullverket granskar sedan detta belopp och fastställer ett slutligt referensbelopp. Detta gör vi dels utifrån de uppgifter du anger i ansökan, dels utifrån annan tillgänglig information. Det slutliga beloppet kan därför komma att bli ett annat än det du anger i ansökan.

Garantin ska täcka alla skulder

Referensbeloppet ska fastställas till det högsta belopp som tullen, och eventuellt andra avgifter, kan komma att uppgå till. Om tullen och de andra avgifterna varierar över tiden ska garantibeloppet vara så högt att det alltid täcker tullen och, i förekommande fall, övriga avgifter. Har du tillstånd till samlad garanti är du skyldig att övervaka att det aktuella referensbeloppet inte överskrids.

Referensbeloppet beräknas lite olika beroende på om garantin ska täcka befintliga skulder, till exempel vid betalningsanstånd, eller skulder som kan uppkomma. Det senare kan vara aktuellt till exempel vid särskilda förfaranden och tillfällig lagring, där tull och andra avgifter kan uppkomma om förfarandet eller lagringen avslutas på fel sätt.

Beroende på din verksamhet kan du behöva ställa garanti antingen för befintliga skulder, för skulder som kan uppkomma eller både och.

Befintliga skulder

För den garanti som ska täcka tullar och andra avgifter som har uppkommit ska referensbeloppet motsvara det tullbelopp och de andra avgifter som ska betalas. Är du registrerad för moms hos Skatteverket behöver du i normalfallet inte ställa någon garanti för momsen.

För att Tullverket ska kunna fastställa referensbeloppet för skulder som har uppkommit är det viktigt att du i ansökan i fältet ”Beskrivning av garantins referensbelopp” beskriver hur du kommit fram till beloppet och anger uppgift om varuvärde, tullsats, andra importavgifter och eventuell moms.

Exempel på preliminär beräkning av referensbelopp för befintliga skulder

Referensbeloppet ska motsvara de skulder företaget har under en sexveckorsperiod. Det motsvarar ungefär att du delar årsbeloppet med 8.

Anta att

  • varuvärdet av företagets sändningar under ett år är 5 000 000 kronor
  • tullsatsen är 5 %.

5 % av 5 000 000 kronor = 250 000 kronor.

Det preliminära referensbeloppet för sex veckor är 250 000 / 8 = 31 250 kronor.

Den som har AEO-tillstånd för tullförenklingar kan få garantibeloppet nedsatt till 30 %. Beloppet blir då 30 % av 31 250 = 9 375 kronor.

Läs om nedsättning av samlad garanti.

Skulder som kan uppkomma

För den garanti som ska täcka tullar och andra avgifter som kan uppkomma ska referensbeloppet motsvara det tullbelopp och de andra avgifter som kan komma att förfalla till betalning under den period som specificeras nedan:

  1. för varor som omfattas av förfarandet för slutanvändning: från den tidpunkt då varorna hänförs till förfarandet till dess att övervakningen av varorna upphör
  2. för varor som omfattas av övriga tullförfaranden: från den tidpunkt då varorna hänförs till ett tullförfarande till dess att förfarandet avslutas
  3. för varor i tillfällig lagring: från den tidpunkt när varorna deklareras för tillfällig lagring tills den tillfälliga lagringen upphör.

För att Tullverket ska kunna fastställa referensbeloppet för skulder som kan uppkomma är det viktigt att du i ansökan i fältet ”Beskrivning av garantins referensbelopp” beskriver hur du kommit fram till beloppet och anger uppgift om varuvärde, tullsats, andra importavgifter, eventuell moms samt genomsnittlig period mellan hänförande av varor till ett förfarande och avslutande av förfarandet.

I normalfallet behöver du inte lägga på moms på referensbeloppet, undantaget är vid transitering där moms alltid ska ingå i referensbeloppet.

Exempel på preliminär beräkning av referensbelopp för skulder som kan uppkomma

Beräkningen i detta exempel bygger på att garantin ska täcka nationella skatter och avgifter.

Anta att

  • 6 månader har angetts som genomsnittlig tid mellan hänförande av varor till ett tullförfarande och avslutande av förfarandet
  • varuvärdet under 6 månader är 1 000 000 kronor
  • tullsatsen är 1,5 %
  • andra importavgifter, till exempel punktskatt, är 5 000 kronor
  • momsen är 25 %.

Det preliminära referensbeloppet ska omfatta tullbelopp, andra importavgifter och moms.

Tullbelopp: 1,5 % av 1 000 000 = 15 000 kronor
Andra importavgifter: 5 000 kronor
Moms: 25 % av 1 020 000 kronor = 255 000 kronor

Det preliminära referensbeloppet för perioden blir då 275 000 kronor (15 000 + 5 000 + 255 000).

Läs om nedsättning av samlad garanti.


Titta på filmen som steg för steg visar hur du räknar fram referensbeloppet dom ligger till grund för vilket garantibelopp ditt företag ska ställa till oss.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)