Tullverket

Remissvar 2024

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2024.

Tullverkets remissyttrande: Förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:13) om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa Pdf, 172.7 kB.
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2024-07-05

Tullverkets remissyttrande: En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap Pdf, 167.6 kB.
Mottagare: Klimat- och näringsdepartementet
Datum: 2024-07-02

Tullverkets remissyttrande: Förslag till ändringar av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:14) om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter Pdf, 155.7 kB.
Mottagare: Havs- och vattenmyndigheten
Datum: 2024-07-01

Tullverkets remissyttrande: Konsumentverkets och Fastighetsmäklarinspektionens redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring Pdf, 162.3 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2024-06-19

Tullverkets remissyttrande: Strålsäkerhetsmyndighetens hemställan om ändring i kustbevakningsdataförordningen Pdf, 164.6 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2024-06-12

Tullverkets remissyttrande: Skatteverkets hemställan - Godkännande och medgivanden inom punktskatteområdet vid konkurs Pdf, 158.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2024-06-05

Tullverkets remissyttrande: Nya föreskrifter om beräkning av utsläppsminskningskurva för indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser Pdf, 157.5 kB.
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2024-06-05

Tullverkets remissyttrande: Förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Pdf, 161.3 kB.
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2024-05-29

Tullverkets remissyttrande: Regler om avstängning av statligt anställda Pdf, 165.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2024-05-28

Tullverkets remissyttrande: Delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18) Pdf, 197.9 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2024-05-28

Tullverkets remissyttrande: Förslag till ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter med anledning av nya krav på upphettade tobaksvaror Pdf, 150.8 kB.
Mottagare: Folkhälsomyndigheten
Datum: 2024-05-28

Tullverkets remissyttrande: Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79) Pdf, 163 kB.
Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet
Datum: 2024-05-28

Tullverkets remissyttrande: En tillfällig skrotningspremie införs för att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan Pdf, 156.5 kB.
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Datum: 2024-05-28

Tullverkets remissyttrande: Polismyndighetens föreskrifter om taxa vid ersättningsskyldighet för kostnader för provtagning och analys av blod, urin och saliv Pdf, 172.7 kB.
Mottagare: Polismyndigheten, Nationella Operativa Avdelningen
Datum: 2024-05-23

Tullverkets remissyttrande: Promemorian Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem Pdf, 186.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet, Bankenheten
Datum: 2024-05-13

Tullverkets remissyttrande: Livsmedelsberedskap för en ny tid Pdf, 158.5 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Finansdepartementet
Datum: 2024-05-13

Tullverkets remissyttrande: Promemorian Särskilt tjänstekort för viss personal Pdf, 84.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-04-30

Tullverkets remissyttrande: Muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol Pdf, 161.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-04-23

Tullverkets remissyttrande: En reform för datadelning Pdf, 200.2 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2024-04-23

Tullverkets remissyttrande: Narkotikautredningens slutbetänkande Pdf, 224.9 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2024-04-16

Tullverkets remissyttrande: Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier Pdf, 112.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-04-09

Tullverkets remissyttrande: Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods Pdf, 339.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2024-03-26

Tullverkets remissyttrande: Förslag på förordning om kärnämneskontrol Pdf, 157.9 kB.l
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet Enheten för cirkulär ekonomi, kemikalier och strålning
Datum: 2024-03-26

Tullverkets remissyttrande: Framtidens dataskydd vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten Pdf, 322.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2024-03-26

Tullverkets remissyttrande: Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater Pdf, 222 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2024-03-25

Tullverkets remissyttrande: Promemorian En effektivare och mer rättssäker klampning Pdf, 158.8 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2024-03-19

Tullverkets remissyttrande: Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning (SOU 2023:78) Pdf, 182.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-03-19

Tullverkets remissyttrande: Naturvårdsverkets skrivelse "Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning" Pdf, 179.5 kB.
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Datum: 2024-03-12

Tullverkets remissyttrande: Översyn av det undre luftrummet Pdf, 155.2 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2024-03-13

Tullverkets remissyttrande: Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten Pdf, 191.4 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2024-02-19

Tullverkets remissyttrande: Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet Pdf, 145.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2024-02-06

Tullverkets remissyttrande: Stärkt skydd för vissa polisanställda Pdf, 193.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-01-30

Tullverkets remissyttrande: EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport Pdf, 289.8 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2024-01-23

Tullverkets remissyttrande: Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen Pdf, 189.7 kB.
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2024-01-16

Tullverkets remissyttrande: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen Pdf, 182.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-01-10

Tullverkets remissyttrande: Anonyma vittnen Pdf, 208.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-01-09

 


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ett nytt yttrande har publicerats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)