Tullverket

Importörens ansvar och tullmyndigheternas kontroll

Du som importerar en vara har ansvar för de uppgifter som lämnas i en tulldeklaration, inklusive uppgifter om varans förmånsursprung och ursprungsintyg. Tullverket har möjlighet att kontrollera intyg som misstänks vara felaktiga.

Innan en tillverkare eller exportör upprättar ett ursprungsintyg är det viktigt att denne känner till ursprungskraven för exportvaran. Ursprungscertifikat ska vara stämplade av en tullmyndighet eller en annan godkänd myndighet i exportlandet. Deklarationer om ursprung och varucertifikat A.TR får på särskilda villkor upprättas av exportören själv.

Importören har ansvar

När du ska importera en vara som har ett ursprungsintyg är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt om hur och var varan har tillverkats och om ursprungsintyget. Är det leverantören som har tillverkat varan eller kommer den från något annat ställe? Försäkra dig också om att intyget är stämplat av en godkänd myndighet i exportlandet, alternativt att exportören har ett giltigt tillstånd eller en giltig registrering att upprätta deklarationer om ursprung (fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran).

Exportören är ansvarig för uppgifterna om ursprung i ursprungsintyget, men du som importör måste ändå göra en bedömning av riktigheten.

Tullmyndigheterna kontrollerar

Om det uppstår några frågor kring ett ursprungsintyg som du har använt när du har importerat en vara kan Tullverket skicka tillbaka intyget för kontroll i det land där det har utfärdats. En sådan kontroll kan ta upp till tolv månader. Om resultatet visar att intyget är felaktigt kan Tullverket ta ut tull för varorna i efterhand.

Kontroll av ursprung i handeln med Japan och Storbritannien

I handelsavtalen med Japan och Storbritannien finns en möjlighet för importörer att begära förmånsbehandling utan att ha en ursprungsförsäkran från exportören. Detta kallas för importörens kunskap. I sådana fall behöver importören ha tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa importlandets tullmyndighet att varorna är ursprungsvaror.

För att säkerställa att en vara som importeras verkligen har ursprung i avtalsparten får tullmyndigheten i importlandet begära uppgifter från importören.

Importören kan förse tullmyndigheten med dessa uppgifter, samt övriga uppgifter som importören anser vara relevanta. Om importören har använt importörens kunskap är det importören som ska förse tullmyndigheten med uppgifterna. Om inte importören kan styrka ursprunget ska tullmyndigheten neka förmånsbehandling.

Importörens kunskap.

Kontroll av ursprung i Japanavtalet i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Kontroll av ursprung enligt avtalet med Storbritannien i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Mer information

Meddelanden till importörer från kommissionen vid tvivel om ursprung

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändringar med anledningen av avtalet med Storbritannien.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)