Tullverket

Transitera varor

Transitering är ett tullförfarande som underlättar transporten av varor över gränser och genom områden utan att betala tullar och skatter.

Du får transitera alla varor som det är tillåtet att föra in i eller ut ur Sverige.

Du som anmäler en vara till transitering ansvarar för att transiteringen genomförs och slutföras på rätt sätt, och att uppgifterna du lämnar är korrekta. De transiterade varorna ska vara oförändrade och de ska visas upp för tullen på bestämmelseorten inom den tid som vi bestämt. Du ansvarar också för att förseglingarna inte bryts och att en eventuell bestämd färdväg följs.

Transiteringen grundar sig på olika bestämmelser:

  1. Gemensam transitering
  2. Unionstransitering
  3. TIR-transitering.

Gemensam transitering grundar sig på en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande, Common Transit Convention-CTC. Transiteringsförfarandet kan användas inom Europeiska unionens tullområde och i de länder som omfattas av gemensam transitering (Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Storbritannien och Ukraina).

Unionstransitering använder du för transitering av varor inom EU.

När du ska transitera en vara till ett land utanför EU, till exempel Albanien eller Iran, handlar det om en TIR-transitering. Du använder dig då av en så kallad TIR-carnet.

Läs mer om TIR-carnet

Registrering av uppgifter i NCTS

När du transiterar en vara registrerar du dina uppgifter i Tullverkets transiteringssystem NCTS, New Computerised Transit System. För att få lämna dina transiteringsdeklarationer elektroniskt via NCTS behöver du en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Läs mer om NCTS.

Omlastning vid transitering

När du transiterar varor ska du helst inte lasta om varorna till ett annat transportmedel. Men om det ändå uppstår en situation när du behöver göra det, vid exempelvis stöld eller olyckshändelse, finns det några saker du särskilt behöver tänka på.

Läs mer om omlastning vid transitering

Du behöver ställa garanti

När du ska transitera en vara behöver du ställa en garanti som motsvarar kostnaderna för tull, moms och eventuellt andra skatter. Garantin är en säkerhet till Tullverket att dessa kostnader betalas även om någon oförutsett inträffar.

Läs mer om att ställa garanti vid transitering

Välj mellan T1- och T2-transitering

När du transiterar en vara kan du välja mellan att göra det enligt proceduren för T1-transitering (extern unionstransitering) eller T2-transitering (intern unionstransitering).

Läs mer om T1- och T2-transiteringar

Viktigt med bra varubeskrivning

Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du transiterar en vara. En dålig varubeskrivning kan, särskilt om transporten är oförseglad, leda till att sändningen stoppas vilket både är kostsamt och tidskrävande.

Läs mer om varubeskrivning vid transitering

Transiteringsdeklaration lämnar du via EDI

Transiteringsdeklarationer lämnar du elektroniskt via EDI. När du skickat in uppgifterna tilldelas ärendet ett huvudreferensnummer (kallas även MRN-nummer) som är transiteringens eget id-nummer. En utskrift, ett följedokument, ska följa med transporten till bestämmelsetullkontoret.

Läs mer om transiteringsdeklaration

Deklarationshjälp vid transitering

Här hittar du information som är till hjälp vid deklaration av transitering.

Läs mer om deklarationshjälp vid transitering

Godkänd avsändare eller mottagare

Som godkänd avsändare eller godkänd mottagare har du möjlighet att starta upp eller slutföra en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition. Du behöver i så fall ha ett tillstånd. Det finns olika typer av tillstånd som kan vara aktuella, beroende på vad du har för behov.

Godkänd avsändare för unionstransitering

En godkänd avsändare för unionstransitering kan starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition. För att bli godkänd avsändare behöver du ha ett tillstånd. Detta tillstånd kan även vara tillämpligt för gemensam transitering.

Läs mer om status som godkänd avsändare för unionstransitering

Godkänd mottagare för unionstransitering

En godkänd mottagare för unionstransitering kan ta emot och slutföra en transitering på en godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition. För att bli godkänd mottagare behöver du ett tillstånd. Detta tillstånd kan även vara tillämpligt för gemensam transitering.

Läs mer och ansök om tillstånd till status som godkänd mottagare för unionstransitering

Godkänd mottagare för TIR-transitering

En godkänd mottagare för TIR-transitering kan ta emot en TIR-transitering på en godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition. För att slutföra TIR-transiteringen måste dock TIR-carneten uppvisas fysiskt. För att vara godkänd mottagare behöver du ha ett tillstånd.

Läs mer och ansök om tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-transitering

Försegla transporten

Huvudregeln är att transportmedlet ska vara förseglat när du transiterar varor. Undantag kan göras för lätt identifierbara varor. Som lätt identifierbara varor räknas varor som t.ex. har serienummer, är lätt avräknade och identifieringsbara mot medföljande dokument.

Den som har status som godkänd avsändare för unionstransitering kan kombinera detta med ett tillstånd till att själv försegla transporten med en försegling av särskild typ.

Läs mer om förseglingar

Se även EU-kommissionens handbok om transitering.

Elektroniskt transportdokument som tulldeklaration

Flygbolag och rederier kan under vissa förutsättningar använda ett elektroniskt transportdokument (ETD) som transiteringsdeklaration. För att kunna använda dig av denna förenkling behöver du ha ett tillstånd.

Läs mer om tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, flygbolag.

Läs mer om tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, rederier.

Transitering av proviant och maskindelar till fartyg

När en transport av oförtullade varor som är under transiteringsförfarande ankommer till fartyget ska du skicka en ankomstanmälan med samtidig begäran om lossning:

Saknar du tillgång till Tullverkets e-tjänster kan du ansöka om det här

När Tullverket har kontrollerat uppgifterna skickas ett lossningsmedgivande till den mejladress som du skickade din ansökan från.

När du har fått ett lossningsmedgivande får varorna lossas ombord på fartyget.

När uppräkning har skett noteras eventuella avvikelser på transiteringsdeklarationen som kvitteras av kaptenen, eller annan behörig person, ombord på fartyget. Lossningsresultatet laddas upp i MSW senast tre arbetsdagar efter att lossningsmedgivandet har kommit. Om anlöpsnummer saknas kan lossningsresultatet skickas till Tullverket på mejl till fartygsklarering@tullverket.se. Även då gäller tidsfristen på tre arbetsdagar.

Observera att hanteringen endast kan appliceras på varor där fartyget är slutmottagare.

Lär dig mer

På Kommissionens hemsida finns handbok om transitering som innehåller mer information, riktlinjer och flera praktiska exempel gällande bland annat förfarandet för unionstransitering och det gemensamma transiteringsförfarandet. Handboken finns tillgänglig på 23 olika språk.

Läs mer om förfarandet för unionstransitering och det gemensamma transiteringsförfarandet på EU kommissionens webbplats.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)