Tullverket

Transitera varor

Transitering är ett tullförfarande som underlättar transporten av varor över gränser och genom områden utan att betala tullar och skatter.

Du får transitera alla varor som det är tillåtet att föra in i eller ut ur Sverige.

Du som anmäler en vara till transitering ansvarar för att transiteringen genomförs och slutföras på rätt sätt, och att uppgifterna du lämnar är korrekta. De transiterade varorna ska vara oförändrade och de ska visas upp för tullen på bestämmelseorten inom den tid som vi bestämt. Du ansvarar också för att förseglingarna inte bryts och att en eventuell bestämd färdväg följs.

Transiteringen grundar sig på olika bestämmelser:

 1. Gemensam transitering
 2. Unionstransitering
 3. TIR-transitering.

Gemensam transitering grundar sig på en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande, Common Transit Convention-CTC. Transiteringsförfarandet kan användas inom Europeiska unionens tullområde och i de länder som omfattas av gemensam transitering (Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Storbritannien och Ukraina).

Unionstransitering använder du för transitering av varor inom EU.

När du ska transitera en vara till ett land utanför EU, till exempel Albanien eller Iran, handlar det om en TIR-transitering. Du använder dig då av en så kallad TIR-carnet.

Läs mer om TIR-carnet

Registrering av uppgifter i NCTS

När du transiterar en vara registrerar du dina uppgifter i Tullverkets transiteringssystem NCTS, New Computerised Transit System. För att få lämna dina transiteringsdeklarationer elektroniskt via NCTS behöver du en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Läs mer om NCTS.

Deklarationshandledning

Här hittar du en deklarationshandledning som ska användas när du deklarerar i det uppdaterade systemet för transiteringar, NCTS fas 5. Det finns även handledningar för anmälan om varors ankomst vid transitering och anmärkning om lossning.

Deklarationshandledning för transitering, NCTS

Handledning för anmälan om varors ankomst vid transitering (IE007)

Handledning för anmärkning om lossning (IE044)

Frågor och svar om uppdaterade systemet för transiteringar

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för det uppdaterade systemet för transiteringar, NCTS fas 5.

Frågor och svar om NCTS fas 5.

Hantering av incidenter under transitering

Om det inträffar en incident när du transiterar varor ska du anmäla det till Tullverket. Det gör du via vår e-tjänst. En incident kan exempelvis vara en oplanerad omlastning, en olycka, en bruten försegling, ändring av färdvägen eller något annat som påverkar transporten.

Läs mer om hantering av incidenter under transitering.

Omlastning vid transitering

När du transiterar varor ska du helst inte lasta om varorna till ett annat transportmedel. Men om det ändå uppstår en situation när du behöver göra det, vid exempelvis stöld eller olyckshändelse, finns det några saker du särskilt behöver tänka på.

Läs mer om omlastning vid transitering

Du behöver ställa garanti

När du ska transitera en vara behöver du ställa en garanti som motsvarar kostnaderna för tull, moms och eventuellt andra skatter. Garantin är en säkerhet till Tullverket att dessa kostnader betalas även om någon oförutsett inträffar.

Läs mer om att ställa garanti vid transitering

Välj mellan T1- och T2-transitering

När du transiterar en vara kan du välja mellan att göra det enligt proceduren för T1-transitering (extern unionstransitering) eller T2-transitering (intern unionstransitering).

Läs mer om T1- och T2-transiteringar

Viktigt med bra varubeskrivning

Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du transiterar en vara. En dålig varubeskrivning kan, särskilt om transporten är oförseglad, leda till att sändningen stoppas vilket både är kostsamt och tidskrävande.

Läs mer om varubeskrivning vid transitering

Transiteringsdeklaration lämnar du via EDI

Transiteringsdeklarationer lämnar du elektroniskt via EDI. När du skickat in uppgifterna tilldelas ärendet ett huvudreferensnummer (kallas även MRN-nummer) som är transiteringens eget id-nummer. En utskrift, ett följedokument, ska följa med transporten till bestämmelsetullkontoret.

Läs mer om transiteringsdeklaration

Information om övergångsregler

Övergångsregler kommer att gälla till alla länder har gått över till NCTS fas 5, åtminstone till den 2 december 2024. Detta för att kommunikation mellan länder i olika faser ska fungera.

Transiteringsföljedokumentet (TAD/TSAD) under NCTS fas 5 med övergångsregler

Dokument: DOCUMENT TAXUD B1 25.01.2023-V.1.1

Under perioden för NCTS Fas 5 med övergångsregler ska ett transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) användas som har samma layout som TAD i NCTS fas 4.

Specifikationerna i ovanstående dokument anger riktlinjer för TAD under övergångsperioden. Eftersom en transiteringsdeklaration i NCTS fas 5 innehåller fler uppgifter än en deklaration i NCTS fas 4, skrivs inte alla uppgifter ut under övergångsperioden.

Ladda ner dokument som ger mer detaljer omkring detta (övergångsperioden). Pdf, 531.9 kB.

Se kalkylblad, excel-fil. Excel, 47.3 kB.

Transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) i NCTS fas 5

Transiteringsföljedokument (TAD) samt transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter (TSAD) kommer till viss del få ett lite annorlunda utseende med anledning av de nya uppgiftskraven som ställs i NCTS fas 5. Fält- och boxnummer ersätts exempelvis med dataelement. Så fort slutgiltig version av TAD/TSAD finns tillgänglig kommer dessa publiceras på tullverket.se.

Under NCTS Fas 5 med övergångsregler ska ett transiteringsföljedokument av nuvarande form användas.

Felsökning

Om du har skickat in en deklaration i NCTS och har fått en felkod kan du få hjälp att se vad koderna betyder i listorna nedan.

"Error reasons" vid felutpekning


Error reasons vid felutpekning

Error reasons felutpekning

Kategori

Extern beskrivning

BR1513A

Tillstånd

Kontroll av tillstånd för IE015 och IE013.

 

Villkor:

 • Tillståndsnummer angivet i authorisation/referenceNumber är
  registerat
 • Eori-numret angivet i /holderOfTheTransitProcedure/identificationNumber associeras till tillståndet
 • Tillståndet avser "Departure"
 • Tillståndets typkod är "C521"
 • Tullkontorsnumret angivet i /customsOfficeOfDeparture/referenceNumber associeras till tillståndet.

BR1513B

Tillstånd

Kontroll av tillstånd för IE015 och IE013.

 • Villkor:
  /consignment/locationOfGoods/typeOfLocation: "B"
 • /consignment/locationOfGoods/qualifierOfIdentification: "X"
 • Referensnumret
  /consignment/locationOfGoods/additionalIdentifier associeras till tillståndet

BR007A

Tillstånd

Kontroll av tillstånd gällande IE007.

 

Villkor:

 • Tillståndsnummer angivet i
  /consignment/locationOfGoods/additionalIdentifier är registrerat
 • Eori-numret angivet i
  CC007C/traderAtDestination/identificationNumber associeras till tillståndet
 • Tillståndet avser "Destination"
 • Tillståndets typkod är "C522"
 • Värdet angivet i
  CC007C/customsOfficeOfDestination(Actual)/referenceNumber
  associeras till tillståndet.

BR007B

Godslokalkod

Kontroll av godslokalkod.

 

 • Villkor:
  CC007C/consignment/locationOfGoods/typeOfLocation: "B"
 • CC007C/consignment/locationOfGoods/qualifierOfIdentification:
  "X"
 • Värdet angivet i
  CC007C/consignment/locationOfGoods/additionalIdentifier
  associeras till relevant tillstånd

SE7142

Efterlysnings-förfarande

Kontroll om efterlysningförfarande är påbörjad innan
ankomstregistrering påbörjas. Om IE007 skickas efter att
efterlysningsförfarande har påbörjats avvisas IE007 med IE057.

 

Error pointer till IE007 och error code 92: "Message out of
sequence"

 

Funktionella felkoder

Funktionella felkoder

Felkod
(errorCode)

Namn
(EN)

Beskrivning
(EN)

Namn
(SV)

Beskrivning
(SV)

12

Codelist violation

Value of an element in a message is outside the predefined set of values or not part of the applicable business/technical code list. This type of error is applicable to all elements with code values, so it is also applicable to those elements that identify a message type.

Överträdelse av en kodlista

En deklarerad uppgift finns inte med i aktuell kodlista.

13

Condition violation


(Missing)

A mandatory/required element is missing in the received data following the validation of Rule or Condition , e.g. a required element is not present.

Överträdelse av ett villkor (uppgift saknas)

En uppgift som krävs enligt ett villkor saknas.

14

Rule violation


Överträdelse av en regel

Deklarerad uppgift bryter mot en regel.

15

Condition violation


(Not allowed)

An element is not allowed to have a value due to the following two reasons: The element is not allowed to be present according to some additional condition, e.g. if type of packages has the value 'UNPACKED' then number of package can not have a value (condition C0060 ).

Överträdelse av villkor (uppgift ej tillåten)

En deklarerad uppgift bryter mot ett villkor (exempelvis om kollislag är deklarerat som "NE" - oemballerat, får inte uppgift om antal kolli deklareras).

26

Duplicate Message ID

The same interchange is received again. Duplication is detected by reception of a message identifier that has already been received.

Duplikat av meddelande-ID

Meddelandeutbytet är ett duplikat (har redan skickats).

50

Transitional constraint violationAn element is not valid (value, format or repetitions) according to a Transitional Constraint [Downgrade & Upgrade Conversion].Fel som rör konvertering av meddelande

51

EDI violation post downgradeAn error reported by Convertor in the Technical Message Structure (EDIFACT level) validation on the downgraded message (ECS-P2/NCTS-P4 message) [Downgrade Conversion from NCTS-P5/AES to NCTS-P4/ECS-P2].Fel som rör konvertering av meddelande

52

Functional violation post downgradeAn error reported by Convertor in the Functional Message Structure (ECS-P2/NCTS-P4 XML or Rules/Conditions) validation on the downgraded message (ECS-P2/NCTS-P4 message) [Downgrade Conversion from NCTS-P5/AES to NCTS-P4/ECS-P2].Fel som rör konvertering av meddelande

90

Unknown MRN


Okänt MRN

Angivet MRN finns inte i databasen.

92

Message out of sequence


Sekvensfel

Detta fel kan erhållas exempelvis om deklarationen har felaktig status, i förhållande till den åtgärd man försöker göra.

93

Invalid MRN

The structure of the MRN is not conform specifications.

Ogiltigt MRN

Angivet MRN är inte korrekt utifrån de tekniska specifikationerna.

Felkoder för garantier i NCTS fas 5


Felkoder för garantier i NCTS fas 5

Felkod

Engelskt namn

Svenskt namn

G01

Guarantee does not exist

Garantin finns inte

G02

Guarantee exists, but not valid

Garantin finns men är inte giltig

G03

Access code not valid

Felaktig accesskod

G04

Holder of Guarantee is not equal to Holder of Transit procedure in declaration

Innehavaren av garantin är inte densamma som ansvarig för transiteringsförfarandet

G05

Individual guarantee voucher already used

Garantikupongen är redan använd

G06

Use restriction: No suspended goods

Användningsbegränsning: Inga suspenderade varor (?)

G08

Not valid for Country of Transit or Country of Destination

Garantin ej giltig för transit- eller destinationsland

G09

Reference/Guarantee amounts NOT sufficient

Överskridet referensbelopp

G10

Individual guarantee by Guarantor already used

Den individuella garantin är redan använd

G11

Customs Office of Departure and Customs Office of Destination do not correspond (Guarantee type ‘2’)

Avgångstullkontoret och bestämmelsetullkontoret överensstämmer inte (garantityp '2')

G12

'Declared commodity code' and 'Commodity code' in guarantee do not match

"Deklarerad varukod" och "Varukod" i garantin stämmer inte överens

G13

The 'GRN' and the 'Guarantee type' do not match

Garantityp och garantinummer stämmer inte överens

Godkänd avsändare eller mottagare

Som godkänd avsändare eller godkänd mottagare har du möjlighet att starta upp eller slutföra en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition. Du behöver i så fall ha ett tillstånd. Det finns olika typer av tillstånd som kan vara aktuella, beroende på vad du har för behov.

Godkänd avsändare för unionstransitering

En godkänd avsändare för unionstransitering kan starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition. För att bli godkänd avsändare behöver du ha ett tillstånd. Detta tillstånd kan även vara tillämpligt för gemensam transitering.

Läs mer om status som godkänd avsändare för unionstransitering

Godkänd mottagare för unionstransitering

En godkänd mottagare för unionstransitering kan ta emot och slutföra en transitering på en godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition. För att bli godkänd mottagare behöver du ett tillstånd. Detta tillstånd kan även vara tillämpligt för gemensam transitering.

Läs mer och ansök om tillstånd till status som godkänd mottagare för unionstransitering

Godkänd mottagare för TIR-transitering

En godkänd mottagare för TIR-transitering kan ta emot en TIR-transitering på en godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition. För att slutföra TIR-transiteringen måste dock TIR-carneten uppvisas fysiskt. För att vara godkänd mottagare behöver du ha ett tillstånd.

Läs mer och ansök om tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-transitering

Försegla transporten

Huvudregeln är att transportmedlet ska vara förseglat när du transiterar varor. Undantag kan göras för lätt identifierbara varor. Som lätt identifierbara varor räknas varor som t.ex. har serienummer, är lätt avräknade och identifieringsbara mot medföljande dokument.

Den som har status som godkänd avsändare för unionstransitering kan kombinera detta med ett tillstånd till att själv försegla transporten med en försegling av särskild typ.

Läs mer om förseglingar

Se även EU-kommissionens handbok om transitering.

Elektroniskt transportdokument som tulldeklaration

Flygbolag och rederier kan under vissa förutsättningar använda ett elektroniskt transportdokument (ETD) som transiteringsdeklaration. För att kunna använda dig av denna förenkling behöver du ha ett tillstånd.

Läs mer om tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, flygbolag.

Läs mer om tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, rederier.

Transitering av proviant och maskindelar till fartyg

När en transport av oförtullade varor som är under transiteringsförfarande ankommer till fartyget ska du skicka en ankomstanmälan med samtidig begäran om lossning:

Saknar du tillgång till Tullverkets e-tjänster kan du ansöka om det här

När Tullverket har kontrollerat uppgifterna skickas ett lossningsmedgivande till den mejladress som du skickade din ansökan från.

När du har fått ett lossningsmedgivande får varorna lossas ombord på fartyget.

När uppräkning har skett noteras eventuella avvikelser på transiteringsdeklarationen som kvitteras av kaptenen, eller annan behörig person, ombord på fartyget. Lossningsresultatet laddas upp i MSW senast tre arbetsdagar efter att lossningsmedgivandet har kommit. Om anlöpsnummer saknas kan lossningsresultatet skickas till Tullverket på mejl till fartygsklarering@tullverket.se. Även då gäller tidsfristen på tre arbetsdagar.

Observera att hanteringen endast kan appliceras på varor där fartyget är slutmottagare.

Lär dig mer

På Kommissionens hemsida finns handbok om transitering som innehåller mer information, riktlinjer och flera praktiska exempel gällande bland annat förfarandet för unionstransitering och det gemensamma transiteringsförfarandet. Handboken finns tillgänglig på 23 olika språk.

Läs mer om förfarandet för unionstransitering och det gemensamma transiteringsförfarandet på EU kommissionens webbplats.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Det finns nya handledningar för anmälan om varors ankomst vid transitering (IE007) och anmärkning om lossning (IE044)..

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)