Tullverket

Deklarationshandledning för summarisk utförseldeklaration

Summarisk utförseldeklaration, Sud, är ett elektroniskt meddelande som du använder för att föranmäla varor som går ut från EU, men som inte behöver exportanmälas.

När du fyller i den summariska utförseldeklarationen elektroniskt i Tid är fälten inte numrerade, men vi har ändå valt att nedan ange fältnumren för den som har exportdeklarationen på blankett som jämförelse.

2 Avsändare

Om personen du angett i fältet "Person som lämnar föranmälan" är samma som avsändaren, behöver du inte lämna uppgiften avsändare.

Här skriver du vem som är avsändaren av varorna enligt transportavtalet.
Om avsändaren har ett Eori-nummer skriver du det.  Skriv även namn och adress, inklusive landkod och postnummer.  

Om avsändaren är en svensk privatperson som saknar Eori-nummer identifierar denna sig med personnummer föregått av SE. Privatpersoner bosatta i andra medlemsstater som varken har Eori-nummer eller personnummer anger landkod följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD). Observera att en privatperson som saknar Eori-nummer och som inte bedriver tullrelaterad näringsverksamhet dessutom ska ange koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)".

Finns avsändaren i Tullverkets nationella kundregister behöver du bara lämna Eori-numret.     

8 Mottagare

Här skriver du det fullständiga namnet och adressen på varumottagaren, oftast den som köpt varorna. Även postnummer eller motsvarande ska anges.  

Om mottagaren har ett Eori-nummer kan du skriva det.

29 Utförseltullkontor/Överenskommen ankomstplats för gods, kod

Utförseltullkontor är det tullkontor där godset lämnar gemenskapens tullområde. 
 
Utförseltullkontoret skriver du med en kod på åtta tecken. De två första anger landet med hjälp av landkod. De följande sex tecknen anger det berörda kontoret i detta land.   

Exempel
Det svenska tullkontoret Malmö har koden SE000050 som är en NCTS-kod.   
Alla EU-länders koder finns i Tullkontorslistan där du söker på aktuellt land och rollen EXT — Office of Exit.

Tullkontorslistan COL-listan

Har du skrivit koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" behöver du inte fylla i detta fält. 

31 Kolli och varubeskrivning;  Märken och nummer — Containernummer — Antal och slag

Skriv för varje varupost:

Godsmärkning

Här anger du hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatoriskt för emballerat gods, med följande undantag:

 1. Om du skrivit koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) eller "A" (Post- och expressförsändelser) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod", behöver du inte ange godsmärkning.

När varorna har packats i containrar, kan du skriva containernummer istället för godsmärkning. Fältet är frivilligt för bulkvaror och oemballerat gods.

Antal kolli/delar

Här skriver du antal kollin för emballerade varor och antal delar för oemballerade varor. Antal delar för oemballerat gods kan aldrig vara noll. Om kollislag avser bulkvaror (kod VR, VY, VO, VL, VG eller VQ) ska du lämna fältet tomt.

Kollislag

Här skriver du en eller flera koder för hur dina varor är förpackade, i exempelvis kartonger, med följande undantag:

 1. Du som skrivit koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) eller "A" (Post- och expressförsändelser) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod", behöver inte ange kollislag.

Om en vara är förpackad i flera olika kollislag kan du skriva samtliga kollislag för varuposten tillsammans med antal och godsmärkning.

Varubeskrivning

Här skriver du en varubeskrivning, det vill säga varans handelsbenämning. Denna beskrivning ska vara tillräckligt exakt för att vi ska kunna identifiera varan.

Containernummer

Om varorna packats i containrar skriver du samtliga containernummer här, med följande undantag:

 1. Du som angett koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" behöver inte ange containernummer.

Skriv samtliga containernummer på första varuposten. 

Flera varuposter

Om ett eller flera kollin, med samma kollislag och godsmärkning, innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du skriva hela kolliantalet på en varupost (dvs. fältet "Antal kolli" måste vara större än "0"). På nästa varupost/varuposter anger du då "0" i fältet "Antal kolli". För oemballerat gods (förpackningskoder NE, NF och NG) kan du däremot aldrig skriva 0 i antal kolli/delar.

Exempel
Varupost 1

 1. "Del av kolli" + godsmärkning
 2. Antal kolli = 1
 3. Kollislagets förpackningskod
 4. Varubeskrivning

Varupost 2

 1. "Del av kolli" + godsmärkning (samma som varupost 1)
 2. Antal kolli = 0
 3. Kollislagets förpackningskod (samma som varupost 1)
 4. Varubeskrivning

Förpackningskoder

Förpackningskoderna delas upp i:

Emballerat gods
På grund av det stora antalet förpackningskoder för emballerat gods hänvisar vi till listan över förpackningskoder som du hittar i Tulltaxan.

Oemballerat gods

Förpackningskod

Beskrivning

NE  

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NF  

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NG  

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)


Tabell:

Oemballerat gods kan aldrig anges med 0 i Antal kolli/delar.
Förpackningskod, bulkvaror  Beskrivning
VR  Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))
VY  Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))
VO  Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))
VL  Bulk, flytande (bulk, liquid)
VG  Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15°C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15°C))
VQ  Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

32 Varupost nr

Numrera varuposterna löpande.

33 Varukod (HS-nummer)

Här fyller du i de fyra första siffrorna av varukoden för den aktuella varuposten.
Du hittar information om varukoder i Tulltaxan.

Du som har angett en så noggrann varubeskrivning i fält 31 "Varubeskrivning" att varan kan klassificeras efter den, kan utelämna varukoden.

35 Bruttovikt (kg)

Skriv bruttovikten antingen för varje varupost eller för hela sändningen, med följande undantag:

 1. Om du skrivit  koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod", behöver du inte skriva total bruttovikt eller bruttovikt per varupost.

Skriv inte enheten kg. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.  

Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du göra följande avrundning:

 1. mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
 2. mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg)

Avrunda bruttovikt över 1 kg till heltal. Skriv bruttovikt under 1 kg med tre decimaler, exempelvis 0.123. Värdet 0 är inte tillåtet. Skriv punkt som decimaltecken.

S02 Kommersiellt referensnummer

Här skriver du ditt egna referensnummer för sändningen (UCR) - ett unikt nummer som tilldelas varor i samband med utförsel.

Ett unikt referensnummer är ett nummer som gör det möjligt att spåra en sändning eller en artikel i ditt affärssystem. Det kan till exempel vara ett ordernummer, sändningsnummer eller kollinummer. Referensnumret är knutet till ett antal uppgifter om sändningen/artikeln i ditt affärssystem.

Världstullorganisationens (WCO) standard (ISO 15459) eller motsvarande kan användas.
Om samma kommersiella referensnummer gäller för alla varuposter, skriver du uppgiften på huvudnivå.

Uppgiften Kommersiellt referensnummer kan utelämnas i följande fall:

 1. Om du skrivit koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod".
 2. Om du skrivit ett transportdokument i fält S03 "Transportdokumentnummer" på minst en varupost.

S03 Transportdokumentnummer

Här skriver du en kod för vilken typ av transportdokument som omfattar varutransporten ut ur EU, samt identifieringsnummer för detta dokument.

Transportdokumentnummer är ett alternativ till fält S02 "Kommersiellt referensnummer". I de fall du inte skrivit något i fältet "Kommersiellt referensnummer", är transportdokumentnumret en obligatorisk uppgift.

Exempel
Kod för flygfraktsedel med nummer 999-12345678 (identitetsnummer) skriver du: N740 999-12345678.

Koder för transportdokument

N235  Containerförteckning
N271  Packsedel
N703  Underfraktsedel
N704  Huvudkonossement
N705  Konossement
N710  Godsspecifikation sjö (T1)
N714  Underkonossement
N720  CIM-fraktsedel
N722  SMGS-följesedel
N730  Vägtransportfraktsedel
N740  Flygfraktsedel
N741  Huvudflygfraktsedel
N750  Post (inklusive paketpost)
N760  Dokument för multimodal/kombinerad transport
N785  Fraktmanifest
N787  Bordereau
N952  TIR-carnet
N955  ATA-carnet

Du hittar ovanstående koder i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning. Om du deklarerar proviant och driftsförnödenheter till fartyg och luftfartyg skriver du fakturanummer eller nummer på lastspecifikationen.

S05 Person som inger den summariska utförseldeklarationen

Skriv Eori-numret samt namn och adress för den person som lämnar in den summariska utförseldeklarationen.

S13 Landkoder i ruttordning

Här skriver du, i kronologisk ordning, de länder genom vilka varorna transporteras med. Skriv även avsändningsland och bestämmelseland. Skriv länderna med en tvåbokstavig landkod. Du hittar en förteckning över landkoderna i Tulltaxan.

Följande undantag finns:

 1. Har du skrivit koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" behöver du inte skriva denna uppgift utan det räcker att du anger landkoden för det slutliga bestämmelselandet.

Uppgiften ska lämnas så långt den är känd.

S27 FN-kod (UN-nummer) för farligt gods

I de fall sändningen innehåller farligt gods är uppgiften obligatorisk, med följande undantag:

 1. Har du skrivit koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod", behöver du inte ange FN-kod för farligt gods.

Skriv uppgiften på varupostnivå. Du ska använda koder från FN:s förteckning över farligt gods, som du till exempel hittar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

MSB:s information om transport av farligt gods

S28 Antal förseglingar/Förseglingsidentitet

Antal förseglingar
Här skriver du antal förseglingar när det i tillståndet enligt förenklat förfarande föreskrivs användning av förseglingar. Uppgiften behöver i dagsläget inte lämnas i Sverige.

Förseglingsidentitet
Här skriver du identifieringsnumren på de förseglingar som du använder. I de fall du skrivit ett antal i fältet "Antal förseglingar" är denna uppgift obligatorisk. Lämna annars detta fält tomt.

Om du skrivit koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) eller "A" (Post- och expressförsändelser) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod", behöver du inte ange antal förseglingar/förseglingsidentitet.

S29 Betalningssätt för transportkostnader, kod

Här skriver du den kod som motsvarar hur transportkostnaderna betalas, med följande undantag:

Om du skrivit koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod", behöver du inte skrivit betalningssätt för transportkostnader.

Skriv uppgiften på antingen huvudnivå eller varupostnivå. Om deklarationen endast innehåller en varupost behöver du skriva uppgiften på huvudnivå.

Lämna bara uppgiften om den är tillgänglig.

Kod

Betalning

A

Kontantbetalning

B

Betalning med kreditkort

C

Betalning med check

D

Övrigt (om ingen av de andra koderna är tillämplig, kan t.ex. vara direktdebitering av konto dvs. kunden har ett konto hos fraktföraren där pengar är inbetalade i förväg och varifrån det dras pengar varje gång frakten utförs)

H

Elektronisk betalning (t.ex. betalning över internet till bankgiro/plusgiro eller betalning med kort över internet)

Y

Konto hos fraktföraren (dvs. kunden har ett kreditkonto hos fraktföraren där frakten debiteras och som sedan faktureras kunden t.ex. en gång i månaden)

Z

Inte förhandsbetalat (dvs. frakten skickas på mottagarens bekostnad och kunden/mottagaren löser frakten innan frakthandlingar för godset kan disponeras. Detta förekommer t.ex. vid flygfrakt)


Fraktföraren är den som faktiskt transporterar varorna eller som ansvarar för transportmedlet.

S32 Särskild omständighet, kod

I de fall du deklarerar "A" eller "E" enligt kodtabellen nedan, har du möjlighet att lämna färre uppgifter i deklarationen.

Kod Särskild omständighet
A  Post- och expressförsändelser
E  Godkända ekonomiska aktörer

Koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) skriver du bara om personen som lämnar summarisk utförseldeklaration och avsändare har giltiga AEO-tillstånd av typen AEOS (AEO-tillstånd Säkerhet och skydd) eller AEOF (AEO-tillstånd Tullförenklingar/Säkerhet och skydd).

Ombud vid utförseltullkontor

Här skriver du om du använder dig av ett ombud vid utförseltullkontoret. Ombudet måste ha ett Eori-nummer. Uppgiften är frivillig.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)