Tullverket

System för tullagerbokföring

Här kan du läsa om vilka krav som gäller för ett system för tullagerbokföring.

För att Tullverket ska kunna godkänna en bokföring ska den bedömas som lämplig. En lämplig bokföring måste stödja den arbetsprocess som tillståndshavaren ska använda. Vad detta innebär i praktiken ser olika ut beroende på tillståndshavarens verksamhet. Tullverket kan bara godkänna bokföringen för den aktuella tillståndshavaren och kan inte ge ett generellt godkännande för ett visst system.

Ändringar

I en lämplig bokföring är det viktigt att det tydligt framgår om en uppgift ändrats. Görs ändringar i bokföringen ska det synas vad som ändrats och det ska gå att spåra vad förändringen inneburit. Det innebär att bokföring i en form där ändringar inte kan loggas, exempelvis kalkylprogram, inte heller kan bedömas som lämplig. Det finns däremot inte krav på automation eller systemintegration utan möjligheten att manuellt registrera uppgifter i ett bokföringssystem är tillräckligt.

Följande är särskilt viktiga när företag ska skaffa ett system för tullagerbokföring:

Bokföringen ska omfatta hela anläggningen, även unionsvaror

Om du tänker lagra varor med olika tullstatus inom anläggningen ska bokföringen omfatta både tullagervaror och unionsvaror. Detta kan göras i olika moduler i bokföringen, men det ska finnas en tydlig referens som gör det möjligt att spåra varorna genom dessa olika moduler. Exakt vilka referenser som används för denna hänvisning kan variera från företag till företag. Anledningen till detta krav är att varornas tullstatus ska framgå i bokföringen.

Bokföringen ska utgå från status frigjord och Tullverkets beslut

En elektronisk deklaration innebär i grunden förändrade förutsättningar för hur varor hänförs till tullagerförfarandet. Det gör att bokföringen måste utgå från den status som finns på tulldeklarationen.

Befordran

I de fall befordran tillämpas ska bokföringen även omfatta varor som fysiskt inte befinner sig på lagret. Befordran ska framgå i bokföringen eftersom det ska gå att kontrollera om och hur den har tillämpats i efterhand. Eftersom befordran ska framgå i bokföringen ska det gå att följa olika statusar för en sändning, exempelvis "på väg till anläggningen", "på anläggning", "på väg mellan anläggningar" och "på väg till gräns". Det ska gå att få en ögonblicksbild där aktuellt saldo alltid ska framgå och det ska i efterhand vara möjligt att följa den befordran en sändning genomgår.

Befordran av varor

Sändningen är utgångspunkt

Tulldeklarationen som lämnas avser en viss sändning med varor som ska hanteras inom tullagret. Bokföringslösningen måste då förhålla sig till det och kunna visa information utifrån det perspektivet. Du ska alltså alltid kunna presentera information om en viss sändning och vad som har hänt med de varor som den omfattar.

Hänförande i samma enhet som föregående handling

Bokföringen ska utgå från deklarationen för tullagerförfarandet. Den deklarationen ska lämnas i samma enhet som den handling vilken föregick deklarationen för tullagerförfarandet. Detta kommer troligtvis att bidra till att varorna oftare kommer behöva packas om under tullagerförfarandet.

Ett exempel är om varorna har lagts upp som fem pallar på ett tillfälligt lager. Då ska varorna deklareras för tullagerförfarandeti samma enhet. Du kan sedan packa om varorna så att när varorna tas ut från lagret är de fem pallarna ompackade till 200 kartonger. Det är då viktigt att Tullverket kan följa sändningen genom MRN-nummer (referensnummer, Master reference number) från början till slut. En förutsättning är att ompackningen då finns registrerad i bokföringen. Det gör att systemen måste kunna hantera varorna i flera olika nivåer eftersom hänförande och ompackning kan vara alltifrån containernivå till styckenivå.

Avvikelserapportering är ett nytt elektroniskt meddelande

Ett digitalt meddelande används för att rapportera avvikelser till Tullverket. När en sådan rapportering gjorts ska den alltid framgå i bokföringen.

MRN-nummer

Referensnumret för den deklaration som hänför sändningen till tullagerförfarandet ska vara referensnummer (ett så kallat MRN-nummer, Master reference number) och ska finnas med i tullagerbokföringen. Detta referensnummer tilldelar Tullverket deklarationen ungefär som ett tull-id för en importdeklaration. Detta MRN-nummer ska inte förväxlas med MRN-nummer i samband med transitering. IG-nummer kan finnas kvar i bokföringen om du anser att det behövs, men är inte längre något krav från Tullverket.

Vanliga former av hantering ska framgå. Om någon hantering utförs ska det noteras och framgå i bokföringen. Detta är viktigt eftersom Tullverket inte längre godkänner sådan hantering i förväg utan istället granskar det i efterhand. Ett exempel på hantering är ompackning men även etikettering, tvätt, tester med mera.

Varornas fysiska plats ska framgå vid tillfälligt bortförande

De uppgiftskrav som måste framgå är den plats där varorna fysiskt förvaras. Om varorna tillfälligt bortförs ska den fysiska platsen framgå.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)