Tullverket

Leverantörsdeklarationer

Företag inom EU använder leverantörsdeklarationer för att styrka ursprunget på varor som köps eller säljs inom EU.

Leverantörsdeklarationer används för att styrka ursprunget på varor som köps och säljs inom EU. Ett svenskt företag som exporterar ursprungsvaror till kunder utanför EU kan behöva leverantörsdeklarationer från sina underleverantörer inom EU som bevis på att ursprungsmaterial har använts vid tillverkningen.

Leverantörsdeklarationer används även i handeln med Turkiet för att överföra information om ursprung för varor som omfattas av ett varucertifikat A.TR.

Inom EU

En exportör som upprättar eller ansöker om ursprungsintyg ska kunna styrka uppgifterna om varornas ursprung. Om exportören har köpt ursprungsvaror av en leverantör i EU, kan företaget behöva information om produkternas ursprungsstatus från leverantören. Om företagets egen bearbetning eller behandling inte är tillräcklig för att varorna ska bli ursprungsvaror, kan information från underleverantörer ge underlag för att styrka att den sammanlagda bearbetningen inom EU ger varorna ursprungsstatus.

Inom EU använder vi juridiskt bindande leverantörsdeklarationer för att överföra information om varors ursprung mellan företag. Detta innebär att den som upprättar en leverantörsdeklaration är skyldig att kunna visa för tullmyndigheten att uppgifterna om ursprunget stämmer, på samma sätt som en exportör som upprättar eller ansöker om ett ursprungsintyg. Det behöver alltså finnas handlingar som styrker ursprunget för de varor som omfattas av leverantörsdeklarationen.

Eftersom leverantörsdeklarationer för längre tid inte kan upprättas retroaktivt längre tillbaka än ett år från det datum då de upprättades är det viktigt att företag har goda rutiner för leverantörsdeklarationer. Detta då ett företag som inte har alla styrkande handlingar innan ursprungsintyget upprättas eller utfärdas, riskerar att inte kunna få leverantörsdeklarationerna i efterhand, till exempel vid en efterkontroll några år tillbaka i tiden. Konsekvenserna kan bli stora eftersom kunden i mottagarlandet kan behöva betala tull för varorna.

Mellan EU och Turkiet

Eftersom ett A.TR. inte styrker en varas ursprung har EU och Turkiet kommit överens om att leverantörsdeklarationer ska användas när ursprunget behöver styrkas vid handel med varor enligt tullunionen. Detta kan behövas i de fall mottagaren i Turkiet eller EU ska exportera varorna vidare till ett annat land i PEM-området, antingen i oförändrat skick eller efter bearbetning.

Export till AVS-länderna, ULT, Algeriet, Tunisien eller Marocko

En leverantör i EU kan upprätta en leverantörsdeklaration för material som bearbetats inom EU utan att uppnå ursprungsstatus och exporteras till AVS-länderna (länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet), ULT (EU:s utomeuropeiska länder och territorier) Algeriet, Tunisien eller Marocko för vidare bearbetning.

Det finns särskilda mallar för leverantörsdeklarationer för exportvaror som ska återinföras till EU efter bearbetning för respektive frihandelsarrangemang. Här är två exempel på sådana (ur arrangemanget för ULT), den första för varor som har status som ursprungsvaror, den andra för varor som inte har sådan status.

Declaration for products having preferential origin status Pdf, 33.1 kB.

Declaration for products not having preferential origin status Pdf, 36 kB.

Export till Norge, Island eller Liechtenstein

Leverantörer i EU kan upprätta leverantörsdeklarationer för material som bearbetats i EU, utan att ha uppnått status som ursprungsvaror, vilket ska sändas till Norge, Island eller Liechtenstein för att ingå i tillverkning av ursprungsvaror enligt EES-avtalets ursprungsregler.

För att varor som tillverkas i Norge, Island eller Liechtenstein ska få EES-ursprung kan tillverkaren behöva styrkande dokument om tidigare bearbetning som utförts inom EES, till exempel i EU, på de material som varorna tillverkas av. Om materialen i sig redan är ursprungsvaror, används ursprungsintygen som styrkande dokument. Om materialen måste bearbetas ytterligare för att bli ursprungsvaror, ska det styrkande dokumentet vara en leverantörsdeklaration.

Ursprungskriterier vid export till Japan

Vid export till Japan ska ursprungskriterier anges i ursprungsförsäkran. Om exportören inte tillverkar varorna utan köper dem från en tillverkare i EU kan leverantören ange uppgift om ursprungskriterier i leverantörsdeklarationen.

Läs mer om ursprungskriterier.

Bestämmelser och mallar för leverantörsdeklarationer

Leverantörsdeklarationer kan upprättas per sändning eller för längre tid. Deklarationen per sändning ska sättas på den faktura som rör sändningen eller på en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda varorna beskrivs tillräckligt. Deklarationer för längre tid är separata intyg.

Leverantörsdeklarationer för längre tid

Leverantörsdeklarationer för längre tid får upprättas under följande förutsättningar:

  • Varorna ska levereras regelbundet till en viss kund.
  • Varornas ursprungsstatus och omständigheterna kring tillverkningen av varorna förutses bli oförändrade under giltighetstiden.
  • Deklarationen ska innehålla tre datum: datum då den upprättats, startdatum och slutdatum.
  • Giltighetstiden får inte överstiga två år från och med startdagen till och med slutdatumet.
  • Deklarationen får upprättas retroaktivt, men då med en giltighetstid som inte överstiger 12 månader före dagen för upprättandet av deklarationen.
  • Startdatumet får inte vara mer än 6 månader efter upprättandedatum.

Leverantören ska omedelbart underrätta kunden om uppgifterna i deklarationerna inte längre gäller för leveranserna. Leverantörsdeklarationerna ska undertecknas för hand och får upprättas på förtryckta blanketter. Deklarationerna behöver inte undertecknas om fakturorna och leverantörsdeklarationerna upprättas digitalt på följande villkor: Leverantören ska lämna ett skriftligt åtagande till köparen, i vilket denna åtar sig fullt ansvar för varje leverantörsdeklaration i vilken hon eller han identifieras så som om deklarationen hade undertecknats av henne eller honom. De får även bestyrkas digitalt på samma grund. Den ansvarigas namn ska framgå av leverantörsdeklarationerna.

Mallar för leverantörsdeklaration

Se hur leverantörsdeklarationer ska se ut på svenska och engelska genom att klicka på länkarna till respektive bilaga eller annex nedan.

I de två sistnämnda ska du dels ange att insatsvarorna framställts i EU, dels räkna upp allt material som ingår i insatsvarorna och inte har status som ursprungsvaror.

Vägledning för leverantörsdeklarationer (på engelska).

Kontroll av en leverantörsdeklaration

För att kontrollera en leverantörsdeklarations riktighet eller äkthet, får tullmyndigheten vända sig till exportören och begära att denna av leverantören ska få ett INF 4 enligt bilaga 22-02. INF 4-informationscertifikatet ska utfärdas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad.

Författningar som gäller leverantörsdeklarationer

Artiklarna 61-66 och bilagorna 22-02, 3 , 22-15, 22-16, 22-17 och 22-18 i genomförandeförordningen.

Villkoren för förfarandet med leverantörsdeklarationer mellan EU och Turkiet framgår av artikel 44-51 i beslut nr 1/2006 av tullsamarbetskommittén EU-Turkiet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterade mallar för leverantörsdeklaration.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)