Tullverket

Tillstånd till aktiv förädling

Aktiv förädling innebär att du inte behöver betala tullavgiften för en vara som du importerar tillfälligt till EU för att bearbeta eller reparera den.

Tillståndskod: IPO

När du har bearbetat eller reparerat varan kan du välja att återexportera den som en förädlad produkt till ett land utanför EU eller att anmäla den till ett annat tullförfarande, till exempel fri omsättning. När du ansöker om tillstånd till aktiv förädling ska du ange på vilken vara du ska beräkna tullavgiften vid eventuell övergång till fri omsättning – importvarorna eller den förädlade produkten. Det finns en del skillnader i förutsättningar och i hanteringen som du bör känna till.

Läs om import efter aktiv förädling.

Läs mer om aktiv förädling.

Att bearbeta eller tillverka en produkt betyder att du förädlar, alltså förändrar, den. Detta gäller både aktiv och passiv förädling. Om du bearbetar en vara inom till exempel aktiv förädling kan det vara så att din vara byter KN-nummer, men varan ska normalt sett fortfarande innehålla samma material som deklarerades vid importen.

Vem kan få tillstånd?

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer. 
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 • Företaget ska vara etablerat i EU. I undantagsfall, när det anses vara motiverat, kan personer som är etablerade utanför EU beviljas tillstånd.
 • Företaget ska ha tillgänglig bokföring i Sverige.
 • Företaget ska hålla en lämplig bokföring i en form som godkänns av Tullverket.
 • Det måste vara tull på varan eller så ska den omfattas av handelspolitiska åtgärder, exempelvis importlicens. Under vissa förutsättningar kan du använda aktiv förädling även på tullfria varor som inte omfattas av handelspolitiska åtgärder.
 • Företaget måste ställa en garanti. I praktiken innebär det att ni måste ha ett tillstånd till samlad garanti och att det ska omfatta aktiv förädling. Det tillståndet ska finnas innan företaget kan ansöka om tillstånd till aktiv förädling.
  Läs mer och ansök om samlad garanti.
 • Importvarorna ska gå att identifiera i de bearbetade varorna. Alternativt ska villkoren för likvärdiga varor vara uppfyllda.
 • De ekonomiska villkoren ska vara uppfyllda. Det innebär förenklat att tillverkare inom EU inte påverkas negativt. Undersökningen av de ekonomiska villkoren regleras av artikel 166 i kompletteringsförordningen. I artikel 167 i kompletteringsförordningen framgår när de ekonomiska villkoren anses vara uppfyllda.
  Läs om de ekonomiska villkoren i artikel 166–167 i kompletteringsförordningen.
 • Företaget ska lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt. 
 • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet.
 • Användandet av förfarandet ska inte kunna medföra ett kringgående av de regler som gäller för ursprung och kvantitativa restriktioner som är tillämpliga på de importerade varorna. 

Ett bokföringssystem är ett system som registrerar företagets alla affärshändelser. På företaget ska ni löpande bokföra alla typer av affärshändelser, t.ex. in- och utbetalningar. Det är också viktigt att ni ser till att verifieringsunderlaget – de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse – finns.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Ansök direkt i deklarationen

Du kan även ansöka direkt i tulldeklarationen när du lämnar en standardtulldeklaration. Tillståndet beviljas då genom att varorna frigörs för förfarandet. Importdeklarationens tull-id blir ditt tillståndsnummer som du ska uppge vid återexporten eller importen. Du kan bara använda individuell garanti när du ansöker om tillstånd direkt i tulldeklarationen.

Ett tillstånd som Tullverket har beviljat genom att godta din deklaration för import, gäller bara för varorna i den specifika importsändningen.

Läs om hur du ansöker direkt i tulldeklarationen.

Undantagsfall – då kan du inte ansöka om tillstånd direkt i tulldeklarationen

Du kan inte ansöka direkt i tulldeklarationen

 • om ansökan gäller känsliga varor och produkter enligt bilaga 71-02 till kompletteringsförordningen (läs mer i bilaga 71-02).
 • om ansökan involverar fler än en medlemsstat
 • om ansökan avser användning av likvärdiga varor
 • om tillverkare i EU kan komma att påverkas negativt av tillståndet och en undersökning av de ekonomiska villkoren därför krävs
 • om ansökan avser ett retroaktivt tillstånd.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till aktiv förädling ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du gör ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 1. Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
 2. Tillståndet gäller för importer mellan det startdatum och den sista giltighetsdag som framgår av tillståndet.
 3. Tiden för avslut ska följas.
 4. Tillståndet har verkan i den medlemsstat eller de medlemsstater som anges i tillståndet.
 5. Tillståndet gäller endast för de berörda platser för förädling som anges i tillståndet.
 6. Om tillståndet omfattar eller inte omfattar likvärdiga varor framgår av tillståndet.
 7. Om tillståndet medger eller inte medger överföring av rättigheter och skyldigheter framgår av tillståndet.
 8. Tillståndet får endast användas för de varor som finns angivna i tillståndet. Därför är det viktigt att bevaka så att varukoder inte förändras under tillståndets giltighetstid.
 9. Varuvärdet och den kvantitet som står angivet gäller för tillståndets hela giltighetstid. Det finns möjlighet att begära en ändring av tillståndet om du märker att värde och kvantitet riskerar att överskridas.
 10. Om export i förväg medges framgår detta av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Giltighetstiden för tillståndet

Tillståndets giltighetstid får inte överstiga fem år från den dag då tillståndet börjar gälla.

Giltighetstiden får inte överstiga tre år om tillståndet gäller känsliga varor och produkter som avses i bilaga 71-02 till kompletteringsförordningen.

Läs om känsliga varor och produkter i kompletteringsförordningen

Tillstånd med retroaktiv verkan

Ett tillstånd med retroaktiv verkan kan beviljas om samtliga av de förutsättningar som anges i artikel 211.2 i tullkodexen är uppfyllda.

Om Tullverket beviljar ett tillstånd med retroaktiv verkan ska tillståndet i regel få verkan tidigast den dag då ansökan godtogs. Undantag gäller bland annat för ansökan om förnyelse av ett tillstånd. Har du fått tillstånd med retroaktiv verkan kan du inte få ett nytt beslut om aktiv förädling med retroaktiv verkan inom 3 år.

Läs om förutsättningarna för tillstånd med retroaktiv verkan i tullkodexen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tillståndet hanteras nu i Systemet för tullbeslut.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)