Tullverket

OPO, Passiv förädling

Här får du hjälp när du ska fylla i en ansökan om tillstånd till passiv förädling, OPO, i Systemet för tullbeslut.

Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Uppgift om den sökande
 • Allmänna uppgifter för ansökan
 • Specifika uppgifter för ansökan

Uppgift om den sökande

Sökande – Identifiering av aktör

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Sökande – Namn och adress

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Ombud

Om du agerar som ombud för den sökande: öppna fältet genom att trycka på Öppna och ange ditt Eori-nummer. Tryck sedan på Sök aktör baserat på Eori-nummer så fylls namn och adress i automatiskt.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska du inte öppna fältet.

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Allmänna uppgifter för ansökan

Typ av ansökan

Ny ansökan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Ny ansökan (1).

Förnyelse av tillstånd

Om din ansökan gäller en förnyelse av ett tillstånd, välj alternativet Ansökan om förnyelse av tillståndet (3).

Tänk på att handläggningstiden och den granskning Tullverket behöver göra är densamma som om du väljer alternativet Ny ansökan. Skillnaden mellan alternativen är att vid ansökan om förnyelse av tillståndet fylls vissa av fälten i med uppgifter från ett tillstånd du redan har eller har haft.

I fältet Tillståndsnummer anger du det tillståndsnummer du vill hämta uppgifter från (numret börjar på SEOPOSE009251…) och sedan trycker du på knappen Hämta uppgifter automatiskt. Då förifylls vissa uppgifter i din ansökan. Kom ihåg att kontrollera uppgifterna innan du skickar in ansökan så att de är aktuella.

Om Tullverket beviljar er tillstånd kommer ni att få ett nytt tillståndsnummer.

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Geografisk giltighet – unionen

Ange i vilket eller vilka länder tillståndet ska vara giltigt.

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i (endast) Sverige – ange att tillståndet ska vara giltigt i en medlemsstat (kod 3). Då kommer Sverige automatiskt upp i fältet Land.

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i flera länder i EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i vissa medlemsstater (kod 2). I fältet Land behöver du uppge de länder där du vill att tillståndet ska vara giltigt (Sverige kommer upp automatiskt).

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i hela EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i alla medlemsstater (kod 1).

Startdatum för beslutet

Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Här finns två fält:

 • Startdatum för beslutet
  Hoppa över den här uppgiften. Använd fältet Information om begärt startdatum istället.
 • Information om begärt startdatum
  Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla och hur lång giltighetstid du ansöker om. Tänk på att Tullverkets handläggningstid av tillståndet är minst 30 dagar.

  Om du inte fyller i fältet blir startdatumet för tillståndet samma datum som beslutsdatum.

Ytterligare uppgifter

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange eventuella uppgifter som du tror kan vara användbara för handläggningen av ansökan.

Det kan till exempel vara aktuellt om det företag som söker tillståndet är etablerat utanför EU. Om det utländska huvudbolaget har en svensk filial registrerad hos Bolagsverket (numret börjar på 516), anger du det numret här.

Bilagor

För att bifoga en handling börjar du med att öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Välj Lägg till (tryck på "+"-tecknet) och ladda upp den fil du vill bifoga.

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och antal handlingar. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Om du ska ladda upp flera bilagor väljer du Lägg till (tryck på "+"-tecknet) på nytt för att lägga till dem.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan.

Du behöver bifoga en rutin för passiv förädling enligt nedan.

Rutin för passiv förädling

Ett tillstånd till passiv förädling bygger på att tillståndshavaren har väl dokumenterade arbetsrutiner för passiv förädling i syfte att säkerställa en korrekt tullhantering. Rutinerna ska vara väl dokumenterade, (antingen elektroniskt eller i pappersform), kända inom organisationen och tillgängliga för alla användare, kontinuerligt uppdaterade och tydliga i fråga om hur ofta och vem som ansvarar för att uppdatering av rutinerna sker.

Tänk på att rutinbeskrivningen ska omfatta alla varor som omfattas av passiv förädling, inklusive likvärdiga varor i de fall sådana förekommer.

Följande delar är obligatoriska i rutinbeskrivningen:

 • Verksamheten
 • Systemstöd


Beskriv verksamheten genom att ange

 • namn, kontaktuppgifter och funktion för den eller de personer som är ansvariga för hanteringen av passiv förädling
 • till vilka länder ni exporterar och från vilka länder ni importerar den förädlade varan
 • i vilket EU-land som varorna exporteras och importeras
 • namn och adresser till de operatörer som förädlar varorna, samt vilka funktioner de har
 • vilken metod ni använder för fastställande av avgifter (mervärdemetoden eller särskild importtull)
 • hur ni följer upp att tillståndet används korrekt (egenuppföljning).


Beskriv systemstöd genom att ange hur

 • företaget redovisar och särskiljer varor från andra varor under passiv förädling, såväl fysiskt som bokföringsmässigt
 • de tillfälligt exporterade insatsvarorna till förädlingsprodukterna spåras
 • företaget kan spåra varor i systemet och se vilka varor som är under passiv förädling vid ett givet tillfälle (bifoga gärna skärmdumpar)
 • företaget övervakar att det värde och den kvantitet som tillståndet omfattar inte överskrids
 • företaget säkerställer att varorna återimporteras inom de angivna tidsgränserna.

Planerar ni att anlita ett tullombud (för att exempelvis lämna import- och exportdeklarationer) ska ni även svara på följande frågor:

 • Kan ni i ert affärssystem eller motsvarande se vad som är under passiv förädling vid ett givet tillfälle eller finns informationen bara hos ombudet?
 • Finns det några uppgifter hos ombudet som inte är tillgängliga för er? I så fall vilka?
 • Följer ni upp att de uppgifter som lämnas av ombudet är korrekta? Hur ser i så fall denna uppföljning ut?


Specifika uppgifter för ansökan

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål

Ange typen av huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Tullrelaterad bokföring
Plats där bokföring förs

Börja med att välja Lägg till (tryck på "+"-tecknet) och fyll sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Ok.

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Närmare uppgifter om planerad verksamhet

Beskriv på ett övergripande sätt hur den planerade förädlingsprocessen går till.

Hänförandetullkontor

Om tillståndet bara ska vara giltigt i Sverige anger du SE092714 – Stockholm-Arlanda-Tullverket.

Om tillståndet ska vara giltigt i fler länder än Sverige anger du även berörda tullkontor i respektive land.

Avslutningstullkontor

Om tillståndet bara ska vara giltigt i Sverige anger du SE092714 – Stockholm-Arlanda-Tullverket.

Om tillståndet ska vara giltigt i fler länder än Sverige anger du även berörda tullkontor i respektive land.

Garantitullkontor

Om ansökan avser passiv förädling med import i förväg av ersättningsprodukter eller förädlade produkter anger du SE009251 - Tullverket.

I annat fall hoppar du över uppgiften.

Tid för avslutande av särskilt förfarande (månader)

Uppskatta hur lång tid det tar att bearbeta varorna. Perioden startar när varorna skickas ut för passiv förädling och avslutas när den bearbetade produkten anmäls till en godkänd tullbehandling (till exempel återimport).

Automatisk förlängning av tidsperioden

Svara Nej eftersom detta inte hanteras i tillståndet. Om behov av förlängning av tiden för avslut skulle uppstå i ett ärende kan du kontakta Tullverket vid det tillfället. Tänk på att du behöver begära förlängningen innan tiden för avslut går ut.

Beskrivning av beräknad tid för avslutande av förfarandet

Om ni behöver mer än 12 månader för att avsluta förädlingen ska ni skriva en motivering till detta. I övriga fall behöver uppgiften inte fyllas i.

Garanti

Uppgiften ska endast fyllas i om ansökan omfattar import i förväg av ersättningsprodukter eller förädlade produkter. I de fallen är tillstånd till samlad garanti ett krav för att kunna få tillstånd till passiv förädling.

Öppna fältet genom att trycka på Öppna. Svara (Ja/Nej) om du har ställt en garanti för passiv förädling.

Om du har svarat Ja ska du även ange följande uppgifter:

Garantins referensnummer (GRN)

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ansöknings-/tillståndsnummer

Välj Lägg till Ansöknings-/tillståndsnummer och ange tillståndsnumret för ert tillstånd till samlad garanti (CGU). Om ansökan fortfarande handläggs, anger du istället ansökningsnumret för berört CGU.

Beskrivning av garantin

Fältet är frivilligt att fylla i.

Referensbelopp för hela ärendet

Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ange referensbeloppet som avser passiv förädling.

Ange också att valutan är SEK.


Överföring av rättigheter och skyldigheter

Svara (Ja/Nej) om du avser att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person.

Beskrivning av överföring av rättigheter och skyldigheter

Om du har svarat Ja ska du lämna uppgifter om den mottagande parten och de föreslagna formaliteterna för överföringen.

Varor som ska hänföras till förädling

Här behöver du lämna uppgifter om de varor du ska använda tillståndet för.

Välj Lägg till (tryck på "+"-tecknet) om du har ett mindre antal varor. Om du har många varor kan du välja Exportera (tredje ikonen) och Importera (andra ikonen) för att ladda upp uppgifterna i en Excel-mall (se beskrivning längre ned).


Lägg till – skriv in uppgifterna direkt i ansökan

Välj Lägg till. Fyll sedan i uppgifterna enligt följande:

 • Likvärdiga varor – svara (Ja/Nej) om varan är likvärdig.
 • Särskilda bestämmelser – svara Nej, att du inte har varor som omfattas av särskilda bestämmelser. (Uppgiften avser tillstånd till slutanvändning.)
 • Varukod – ange varukoden som tillståndet ska användas för med 4 siffror. Om du har likvärdiga varor ska varukoden anges med 8 siffror.
 • Varubeskrivning – ange en varubeskrivning för de varor som ska förädlas.
 • Varornas kvantitet – öppna fältet genom att trycka på Öppna. Ange varornas mängd och enhet för tillståndets hela giltighetstid.
 • Likvärdiga varor – uppgiften ska anges om du har svarat Ja på Likvärdiga varor, annars hoppar du över den. Öppna fältet genom att trycka på Öppna. Ange sedan följande uppgifter:
  • Varukod – ange varukoder med 8 siffror för de likvärdiga varorna.
  • Handelskvalitet och tekniska egenskaper för likvärdiga varor – ange varans handelsbeskrivning.
  • Icke-unionsvaror omfattas av antidumpningstull, utjämningstull, skyddstull eller någon tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivanden – svara (Ja/Nej) om de likvärdiga varorna omfattas av någon sådan tull.
  • Kod för identifiering av varor – välj en kod för hur ni identifierar varorna som ska hänföras till förädling.
 • Ekonomiska villkor – välj ett ekonomiskt villkor i rullisten. Ange kod 1 eftersom ekonomiska villkor inte är aktuellt för passiv förädling. Ett ekonomiskt villkor ska visa att väsentliga intressen för tillverkare i unionen inte påverkas negativt.
 • Beskrivning av ekonomiska villkor – skriv exempelvis Ekonomiska villkor är inte tillämpliga (art. 166.2 i kompletteringsförordningen). EU-tillverkares väsentliga intressen skadas inte.
 • Varornas värde – ange varornas värde samt valuta för tillståndets hela giltighetstid. Observera att första värdet måste anges i EUR. Börja med att skriva 0 EUR. Tryck sedan på Lägg till Varornas värde och ange det aktuella värdet i SEK.
 • Avkastningsgrad – med avkastningsgrad avses den kvantitet eller den procentuella andel produkter som erhålls från en given kvantitet av exportvaror. Skriv de slutprodukter som exportvaran används till och avkastningsgraden för respektive bearbetad produkt, till exempel "1806 – 95 %". Du kan ange en uppskattad avkastningsgrad, ett genomsnitt eller en metod för att fastställa avkastningsgraden.
 • Identifiering av varor – om du har svarat Nej vid Likvärdiga varor öppnar du fältet genom att trycka på Öppna. Välj en kod för hur ni identifierar varorna som ska anmälas/hänföras till förädling och förklara identifieringen i fritextfältet. Identifierar ni varor på flera sätt förklarar du det här.

När du är klar går du vidare med Ok. Nu läggs varuuppgifterna till i tabellen över varor. Om du har flera varor väljer du Lägg till (tryck på "+"-tecknet) på nytt för att lägga till dem.

Ladda upp uppgifterna i en Excel-fil

Om du har många varukoder är det enklare att registrera uppgifterna i en särskild Excel-mall, som rymmer 5 000 rader.Tryck först på Exportera för att ladda ner dokumentet, fyll i uppgifter om varorna enligt ovan och spara dokumentet på din dator.

 • För likvärdiga varor ska du fylla i kolumnerna B, D, F, G, H, J, K, M, N, O, Q, S, U, W, X, Z, AA, AC, AD, AF, AG.
 • För varor som inte är likvärdiga fyller du i B, D, F, G, H, J, K, U, W, X, Z, AA, AC, AD, AF, AG, AI, AK och AL.
 • Tryck därefter på Importera och ladda upp dokumentet från den plats där du har sparat det.

Förädlade produkter

Här behöver du lämna uppgifter om de bearbetade produkter du ska använda tillståndet för.

Välj Lägg till (tryck på "+"-tecknet) om du har ett mindre antal varor. Om du har många varor kan du välja Exportera (tredje ikonen) och Importera (andra ikonen) för att ladda upp uppgifterna i en Excel-mall (se beskrivning längre ned).

 

Lägg till – skriv in uppgifterna direkt i ansökan

Välj Lägg till (tryck på "+"-tecknet) och fyll sedan i följande uppgifter:

 • Varukod – Ange varukod för de förädlade produkterna med minst 8 siffror.
 • Varubeskrivning – Ange en varubeskrivning för de förädlade produkterna.

När du är klar går du vidare med Ok. Om du har flera varor väljer du Lägg till (tryck på "+"-tecknet) på nytt för att lägga till dem.

Ladda upp uppgifterna i en Excel-fil

Ett alternativ om du har flera förädlade varor kan vara att registrera uppgifterna i en särskild Excel-mall. Tryck först på Exportera för att ladda ner dokumentet, fyll i uppgifter om varorna och spara dokumentet på din dator. Tryck därefter på Importera och ladda upp dokumentet från den plats där du har sparat det.

Standardutbytessystemet

Svara (Ja/Nej) om du ska använda standardutbytessystemet. Det kan användas vid reparation av varor då en importerad produkt (en ersättningsprodukt) får ersätta en förädlad produkt.

Om du har svarat Ja ska du även ange följande uppgifter:

 • Typ av standardutbytessystem – Välj typ av standardutbytessystem.
 • Ersättningsprodukter – Ange vilka varor standardutbytessystemet gäller för. Välj Lägg till (tryck på "+"-tecknet).
 • Varukod för ersättningsprodukter – Ange varukoder (med 8 siffror) för de ersättningsprodukter som tillståndet ska användas för.
 • Beskrivning av ersättningsprodukter – Ange en varubeskrivning för ersättningsprodukterna.
 • Kod för ersättningsprodukter – Välj ett alternativ för hur ni identifierar ersättningsprodukterna.

När du är klar går du vidare med Ok.

 • Beskrivning av standardutbytessystemet – Beskriv hanteringen av standardutbytessystemet.


Plats(er) för förädling eller användning

Här ska du ange namn och adress till den eller de platser där varorna bearbetas.

Börja med att välja Lägg till (tryck på "+"-tecknet) och fyll sedan i följande uppgifter:

 • Identifieringsmetod – Välj alternativ Z - Fritext i rullisten.
 • Land – Ange det land (utanför EU) där varorna ska bearbetas.
 • Typ av platskod – Välj alternativ B - Godkänd plats
 • Fritextbeskrivning – Öppna fältet genom att trycka på Öppna. Ange namn och adressuppgifter för platsen där varorna ska bearbetas.

När du är klar går du vidare med Ok. Om du har flera platser väljer du Lägg till (tryck på "+"-tecknet) på nytt för att lägga till dem.

Ladda upp uppgifterna i en Excel-fil

Ett alternativ om du har flera platser kan vara att registrera uppgifterna i en särskild Excel-mall. Tryck först på Exportera (tredje ikonen) för att ladda ner dokumentet, fyll i uppgifter om platserna och spara dokumentet på din dator. Tryck därefter på Importera (andra ikonen)och ladda upp dokumentet från den plats där du har sparat det.

Import i förväg av ersättningsprodukter

Svara (Ja/Nej) om du har tänkt importera ersättningsprodukter före exporten av de defekta produkterna.

Tidsfrist (månader)

Om du har svarat Ja: ange det antal månader (max 2) inom vilken unionsvarorna ska deklareras för passiv förädling.

Import i förväg av förädlade produkter

Svara (Ja/Nej) om du har tänkt importera förädlade produkter som har framställts av likvärdiga varor före hänförandet av unionsvaror till förfarandet för passiv förädling.

Tidsfrist (månader)

Om du har svarat Ja: ange det antal månader inom vilken unionsvarorna ska deklareras för passiv förädling. Hänsyn ska tas till den tid som krävs för att anskaffa unionsvarorna och transportera dessa till exporttullkontoret.

Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på Spara. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.

Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på Skicka in. Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Uppe i högra hörnet får du en notis om att din ansökan har skickats in. Du får också upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsnummer. För att uppdatera sidan trycker du på Uppdatera (den runda pilen).

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Skickad.


Efter att du har uppdaterat sidan kan du se ansökningsnumret och vilken status ansökan har. När du ser ditt ansökningsnummer och ansökans status är Mottagen betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Mottagen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterat för att överensstämma med den nya versionen av systemet för tullbeslut.